De ontwikkelingen en trends per vakgebied Cover

De ontwikkelingen en trends per vakgebied

Hoe ontwikkelt de marktvraag zich binnen jouw vakgebied? Welke functies groeien of dalen het hardst in vacatureaanbod? Wij zetten de actuele arbeidsmarktdata voor je op een rij. Zo blijf jij op de hoogte van de laatste ontwikkelingen binnen jouw vakgebied.

Op deze pagina:

IT

Dit vakgebied kent een aantal beroepsgroepen waaraan in Nederland een extreem grote behoefte bestaat. Voor systeembeheerders en ontwerpers en beheerders van databases geldt bijvoorbeeld dat de vraag het aanbod met een factor 8 overtreft. In deze beroepsgroepen bestaat sinds twee jaar een structureel tekort aan zulke IT-professionals. Ook is de vraag naar deze professionals een indicatie dat er bij organisaties in Nederland veel in IT wordt geïnvesteerd, onder meer door de ontwikkeling van thuiswerken. Investeringen, minder in zelf te ontwikkelen en meer in IT van externe leveranciers. Meer standaard, minder maatwerk. Dat levert een extra vraag op naar IT’ers die de business goed snappen. Dat leidt ertoe dat andere rollen dan die van developers aan gewicht hebben gewonnen. Developers zijn in IT nog steeds heel belangrijk, maar andere rollen komen op.

Vakgebied IT
Vakgebied IT

HR

Er is nog altijd een grote vraag naar recruiters, omdat organisaties ervaren dat het lastig is om vacatures in te vullen. Het aantal nieuwe vacatures voor recruiters neemt sinds juni wel duidelijk af. Een teken dat de spanning op de arbeidsmarkt iets terugloopt. 
Tegelijk zien we een structureel grotere vraag naar HR adviseurs. Daar past een algemene vaststelling bij: de HR-functie wordt in Nederland alsmaar belangrijker. Dat is deels het gevolg van het opdoemen van de nieuwe uitdaging van ‘well-being’: hoe hou je personeel dat (deels) thuiswerkt gelukkig en gezond, met een goede balans tussen werk en privé? Verder is de inbreng van HR steeds belangrijker bij het gezond houden van organisaties, met creatieve oplossingen voor bijvoorbeeld meer competentiegericht werken. De toegevoegde waarde van HR als adviseur groeit, zo lijkt het. De grote schaarste aan HR-adviseurs en HR Business Partners (resp. 57 en 37 procent meer openstaande vacatures dan vorig jaar) reflecteert die ontwikkeling.

Vakgebied HR
Vakgebied HR

Finance

Bij de openstaande vacatures zijn het vooral Business en Financial Controllers en compliance officers die de toon aangeven. Daar is het aantal openstaande vacatures met resp. 41, 28 en 34 procent gestegen. In veel organisaties is behoefte aan financials die de business goed begrijpen – aan verbinders tussen finance en business. Business controllers zijn zeer gewild als gevolg van de toegenomen uitdagingen waar veel organisaties voor staan, zoals de energiecrisis: scenariodenken, prognosemodellen maken en risico’s analyseren zijn belangrijk en deze functie speelt daar een rol in. 
Compliance officers zijn gewild bij finance-afdelingen. De verklaring hiervoor is dat nieuwe regels adequate verslaglegging extreem belangrijk hebben gemaakt. 

Vakgebied Finance
Vakgebied Finance

Legal

De Jurist Bestuursrecht springt er in deze beroepsgroep nadrukkelijk uit, met een groei van het aantal openstaande vacatures van 42 procent. Hier zien we de weerslag van kwesties in de actualiteit, van de toeslagenaffaire, de afwikkeling van aardbevingsschade in Groningen, de stikstofkwestie en andere zaken waar overheden grote behoefte hebben aan Juristen Bestuursrecht. Lokale overheden merken dat burgers steeds mondiger wordt, bezwaar maakt en in beroep gaat tegen beslissingen en ook daar is deze jurist zeer gevraagd. 

Vakgebied Legal
Vakgebied Legal

MarCom

Bij MarCom is een groei te zien in de volle breedte van de functies. Van online en digital marketeers tot marketing managers en medewerkers van e-commerce managers tot communicatie-adviseurs en data analisten: ze zijn nog meer gevraagd dan een jaar geleden. Daarbij zijn de laatste twee functies de uitschieters, met maar liefst 60 en 78 procent groei in het aantal openstaande vacatures ten opzichte van een jaar geleden. Data is hot in MarCom!

Vakgebied Marcom
Vakgebied MarCom

Engineering

Hier zijn de data scientists en de production, maintenance en electrical engineers nog meer in trek dan in voorgaande perioden, met groei van het aantal openstaande vacatures van 20+ procent. Data scientists zijn in het algemeen zeer gewild, de andere functies in het bijzonder bij grote bedrijven als DAF, Siemens en ASML. Bedrijven die ook tijdens corona hard hebben doorgewerkt, tegenwoordig enigszins gehinderd door voorraadtekorten. Andere bedrijven hebben te maken met een inhaalslag na corona – er is werk aan de winkel, er is een flinke orderlijst! Dat verklaart mede de onverminderde behoefte aan engineers. Wat hier verder nog kan meespelen is de ‘vervanging’ op termijn van oudere engineers die met pensioen gaan.

Vakgebied Engineering
Vakgebied Engineering

SupplyChain/ Procurement

De supply chain disrupties van de afgelopen jaren – corona, Oekraïne, het huidige tekorten aan grondstoffen – hebben functies als die van inkopers, transportmanagers en supply chain managers flink belangrijker gemaakt. Hier lijkt de onbalans tussen vraag en aanbod lijkt alleen maar groter te worden. Kwaliteit en flexibiliteit zijn bij inkoop, in de supply chain, voorraadbeheer en productie essentieel geworden, met over de hele linie 20+ procent groei in het aantal openstaande vacatures. Alle onzekerheden in productiebedrijven hangen samen met inkoop. In een normaal functionerende wereld weet een bedrijf wat het kan verwachten: dan veroorzaken Kerst en Koningsdag de bekende pieken. Maar als alles onzeker is en seizoenen niet meer te plannen zijn, dan bouwen bedrijven op supply chain professionals. Detail: ook contract managers hebben een zeer gewild métier, met name bij de overheid. Deze behartigen met name bij de overheid het sociale/relatie-aspect van de contracten. Er is heel veel vraag naar professionals die dit aspect beheersen.

Vakgebied SupplyChain/ Procurement
Vakgebied SupplyChain/ Procurement