Gebruikersvoorwaarden Cover

Gebruikersvoorwaarden

Algemeen

Deze website wordt aan u beschikbaar gesteld door Yacht Group Nederland bv, mede namens haar dochtermaatschappijen (hierna: ‘Yacht’). Yacht Group Nederland bv is statutair gevestigd te Amsterdam en houdt kantoor te Diemen aan de Diemermere 25. Yacht Group Nederland bv is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 33183177.

Door gebruik te maken van de website gaat u onvoorwaardelijk akkoord met deze Gebruikersvoorwaarden. Yacht behoudt zich het recht voor de inhoud van deze voorwaarden te wijzigen. Bij gebruik van de website zijn steeds de op dat moment geldende voorwaarden, zoals vermeld op de website, van toepassing. 
Nederlands recht is van toepassing op de toegang tot, het gebruik en de werking van onze website, de Gebruikersvoorwaarden (algemeen deel en specifieke voorwaarden Mijn Yacht en Mijn YEM), onze dienstverlening en alle geschillen die daarop betrekking (kunnen) hebben. Uitsluitend de Nederlandse rechter is bevoegd om van dergelijke geschillen kennis te nemen.

Alle intellectuele eigendomsrechten op de website, daaronder begrepen de (verzameling van) teksten, beeldmateriaal, geluidsmateriaal, merken, databestanden, software en alle overige werken waar u via de website toegang toe krijgt, komen uitsluitend toe aan Yacht of haar licentiegevers. Yacht verstrekt u een tijdelijk, persoonlijk, niet overdraagbaar en niet exclusief recht om de website met inachtneming van de wet en de Gebruikersvoorwaarden te gebruiken. Het is verboden om de informatie die Yacht via de website beschikbaar stelt, zoals vacatures, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Yacht, al dan niet gebundeld met eigen diensten te herverkopen, aan derden op andere basis aan te bieden of ten behoeve van derden te gebruiken. In afwijking van het bepaalde in de vorige zin is het toegestaan om op de website van Yacht geplaatste vacatures te tonen op een eigen vacaturesite, mits hierbij wordt vermeld dat de vacature wordt aangeboden door Yacht en hierbij een link naar de website van Yacht wordt opgenomen.

Aan de inhoud en samenstelling van deze website wordt veel aandacht besteed. Niettemin kan Yacht er niet voor instaan dat de informatie op de website altijd juist en volledig is. Evenmin kan Yacht instaan voor de continue beschikbaarheid en ongestoorde werking van de website. Yacht sluit iedere aansprakelijkheid ter zake uit, behoudens voor zover sprake is van opzet op grove schuld van Yacht. 
Yacht is gerechtigd de beschikbaarheid van de website op te schorten, bijvoorbeeld in verband met aanpassing of onderhoud. Daarnaast behoudt Yacht zich het recht voor om op de website aangeboden informatie en diensten zonder vooraankondiging te verwijderen, te wijzigen of niet langer aan te bieden.

Deze website bevat hyperlinks naar websites van derden. Yacht is niet verantwoordelijk voor de werking en inhoud van deze websites.
Yacht gaat vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Meer informatie hierover vindt u in ons Privacystatement.

Het is niet toegestaan om deze website te gebruiken op een manier die Yacht, de overige gebruikers van de website of andere derden zou kunnen hinderen en/of anderszins het goede functioneren van de website, en/of de achterliggende programmatuur zou kunnen aantasten. 
Onverminderd haar overige rechten behoudt Yacht zich het recht voor om u zonder vooraankondiging (voortaan) de verdere toegang tot (het besloten gedeelte van) de website en de daarop aangeboden diensten te ontzeggen, indien u zich niet aan de Gebruikersvoorwaarden houdt of anderszins onrechtmatig handelt jegens Yacht of derden.

Deze website bevat een besloten gedeelte (hierna: ‘Mijn Yacht’ en 'Mijn YEM'), dat alleen bestemd is voor personen die rechtmatig beschikken over de inloggegevens, benodigd om gebruik te maken van (een onderdeel van) het besloten gedeelten. Het is andere gebruikers verboden zich onrechtmatig toegang te verschaffen tot (een onderdeel van) dit besloten gedeelte, door bijvoorbeeld een valse naam te gebruiken en/of beveiligingsmaatregelen te omzeilen.

Mijn Yacht en mijn YEM

Voor het rechtmatig gebruik van Mijn Yacht en Mijn Yem gelden - in aanvulling op het algemeen deel van de Gebruikersvoorwaarden - de volgende specifieke voorwaarden:

Mijn Yacht en mijn YEM

Gebruikersvoorwaarden Mijn Yacht voor professionals

Gebruikersvoorwaarden Mijn Yacht voor professionals

Inleiding

Mijn Yacht is het besloten gedeelte van de website van Yacht. Met een account op Mijn Yacht kan je - onder meer - op vacatures reageren, je sollicitaties bekijken en je gegevens beheren. Ga je via Yacht aan de slag bij één van onze opdrachtgevers, dan heb je via Mijn Yacht tot twee jaar na einde dienstverband toegang tot relevante informatie in verband met je werkzaamheden, waaronder de bevestiging(en) van je uitzendovereenkomst(en) en/of je salaris- en jaaropgave. Ziekmeldingen gaan ook via Mijn Yacht. Afhankelijk van de opdrachtgever waarvoor je werkt, kan je via Mijn Yacht ook digitaal je uren verantwoorden, je rooster inzien en/of je beschikbaarheid doorgeven.

Het aanmaken van een account is zowel voor jou als voor Yacht geheel vrijblijvend. Het verplicht jou niet om werk te accepteren en het verplicht Yacht niet om jou werk aan te bieden. Heb je gesolliciteerd of is voor of door jou een account aangemaakt, dan gaan we er wel van uit dat je op zoek bent naar of geïnteresseerd bent in (ander) werk en dat we dus - mondeling, schriftelijk en/of digitaal - contact met je op mogen nemen in verband met (mogelijk) werk en alles wat daarmee verband houdt, zoals het updaten/aanvullen van je profiel. Om je zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn is jouw profiel zichtbaar voor - en kan je benaderd worden door - alle onderdelen (dochtermaatschappijen) van Randstad Nederland.

1.Toepasselijkheid

1.1
Deze gebruikersvoorwaarden en het algemene deel van de gebruikersvoorwaarden van onze website zijn van toepassing op elk gebruik van Mijn Yacht door natuurlijke personen, daaronder begrepen ZZP-ers, niet zijnde (potentiële) opdrachtgevers van Yacht. Zij vormen de basis waarop je toegang krijgt en gebruik mag maken van Mijn Yacht. Yacht vraagt je de gebruikersvoorwaarden te lezen en te accorderen voordat je toegang krijgt en gebruik kunt maken van Mijn Yacht. Door akkoord te gaan met de gebruikersvoorwaarden Mijn Yacht voor professionals ga je ook akkoord met het algemene deel van de gebruikersvoorwaarden van onze website
Je kunt de Gebruikersvoorwaarden printen of opslaan voor jouw eigen administratie.

1.2.
Yacht behoudt zich het recht voor de inhoud van deze Gebruikersvoorwaarden op elk gewenst moment en naar eigen inzicht te wijzigen. Yacht zal de aangepaste voorwaarden op deze website plaatsen. Bij gebruik van Mijn Yacht zijn steeds de op dat moment geldende voorwaarden, zoals vermeld op de website, van toepassing.

1.3.
Deze Gebruikersvoorwaarden laten onverlet de toepasselijkheid van specifieke tussen jou en Yacht overeengekomen of overeen te komen voorwaarden, bijvoorbeeld de voorwaarden van een uitzendovereenkomst of opdrachtovereenkomst.

2. Toegang tot mijn Yacht

2.1
Voor het gebruik van - een onderdeel van - Mijn Yacht is een combinatie van een gebruikersnaam en wachtwoord (hierna: ‘accountgegevens’) nodig. Je ontvangt een e-mail van Yacht met je gebruikersnaam en wachtwoord. Het wachtwoord moet je bij de eerste inlog direct wijzigen. Het gebruik van de accountgegevens is strikt persoonlijk. Je dient je accountgegevens zorgvuldig te bewaren en niet verder te verspreiden. Je bent verantwoordelijk voor alle (rechts)handelingen die met jouw accountgegevens worden uitgevoerd. Indien je reden hebt om aan te nemen dat derden je accountgegevens kennen, wijzig dan direct je wachtwoord.

Wil je dat je account en daarmee je profiel verwijderd wordt? Dit kun je zelf aangeven in Mijn Yacht. Je komt dan niet meer voor in het actieve bestand en wordt niet meer benaderd en bemiddeld door Yacht.  Je gegevens zijn nog drie maanden beschikbaar in een afgeschermde omgeving (bij Werving & Selectie is deze periode twee jaar ten behoeve van claims). In deze afgeschermde omgeving zijn je gegevens enkel beschikbaar voor Yacht onder strikte voorwaarden overeenkomstig de daarvoor gestelde doelen en termijnen. Na afloop van deze termijnen worden je gegevens definitief verwijderd.
Als je je account verwijdert zul je in de toekomst als je wilt solliciteren bij Yacht een nieuw profiel moeten aanmaken.

Let op: als je twee jaar lang geen gebruik maakt van jouw profiel zullen wij na twee jaar je gegevens verwijderen. Hiervan word je van tevoren nog op de hoogte gesteld. 
Indien je hebt gewerkt voor Yacht gelden andere bewaartermijnen. In dat geval zijn je gegevens tot twee jaar na einde dienstverband in Mijn Yacht zichtbaar.
Deze persoonsgegevens worden in dat geval na twee jaar gearchiveerd in een afgeschermde omgeving. Bepaalde persoonsgegevens zijn dan ten behoeve van bijvoorbeeld claims, audits (5 jaar na einde kalenderjaar) en fiscale verplichtingen (7 jaar na einde kalenderjaar) langer beschikbaar voor Yacht. Jouw persoonsgegevens zijn enkel beschikbaar voor Yacht onder strikte voorwaarden overeenkomstig de daarvoor vastgestelde doelen en termijnen.
Zie ook het Privacystatement.

2.2
Yacht behoudt zich het recht voor jouw account(s) zonder vooraankondiging te sluiten, indien je je niet houdt aan het bepaalde in deze Gebruikersvoorwaarden, het algemeen deel van de gebruikersvoorwaarden van onze website of de wet. Daarnaast is Yacht gerechtigd je account(s) te sluiten indien je een bepaalde tijd geen gebruik meer hebt gemaakt van Mijn Yacht, uit dienst bent bij Yacht en/of niet meer bij Yacht staat ingeschreven voor vast of tijdelijk werk.

3. Gebruik van mijn Yacht

3.1
Je dient je bij het gebruik van Mijn Yacht te houden aan de toepasselijke wet- en regelgeving, de toepasselijke Gebruiksvoorwaarden en alle instructies van Yacht - op Mijn Yacht, per e-mail of anderszins beschikbaar gesteld - met betrekking tot het gebruik van Mijn Yacht. Daarnaast dien je de gebruiksinstructies regelmatig door te nemen in verband met eventuele wijzigingen of aanvullingen daarop.

3.2
Toegang tot en gebruik van Mijn Yacht voor professionals is voorbehouden aan natuurlijke personen als bedoeld in artikel 1.1, die op zoek zijn naar of geïnteresseerd zijn in (ander) werk voor hen zelf. (De informatie op) Mijn Yacht is uitsluitend bestemd voor eigen persoonlijk gebruik. Het is niet toegestaan een account op Mijn Yacht aan te maken onder een valse naam en/of Mijn Yacht oneigenlijk te gebruiken, bijvoorbeeld om nadere informatie omtrent vacatures te verkrijgen en die aan te wenden om buiten Yacht om bij de betreffende opdrachtgever te solliciteren of eigen kandidaten voor te stellen.

3.3
Mijn Yacht wordt gebruikt voor elektronische opgave en uitwisseling van gegevens met betrekking tot alle eventueel met jou te sluiten uitzendovereenkomsten en wijzigingen daarin en andere voor de uitzending of detachering relevante informatie, zoals bijvoorbeeld je beschikbaarheid en de uren waarop je bent ingeroosterd. We verwachten dat je de gegevens in Mijn Yacht regelmatig bijwerkt en daar waar nodig tijdig reageert.

3.4
Je kan Mijn Yacht niet gebruiken als opslagplaats van unieke gegevens of back-up daarvan. De informatie op Mijn Yacht wordt niet onbeperkt voor je getoond en bewaard. Je dient zelf zorg te dragen voor een adequate back-up van gegevens. Je bent zelf verantwoordelijk voor de naleving van op jou rustende bewaarverplichtingen op grond van wet, regelgeving of overeenkomst.
Als je twee jaar lang geen gebruik maakt van jouw profiel zullen wij na twee jaar je gegevens verwijderen. Hiervan word je van tevoren op de hoogte gesteld. Indien je voor ons hebt gewerkt, zijn jouw gegevens nog tot twee jaar nadat je voor het laatst voor ons hebt gewerkt, voor jou beschikbaar in Mijn Yacht.
Tip: zorg op tijd voor een adequate back-up van jouw gegevens.

4. Werking en beschikbaarheid mijn Yacht

4.1
Yacht zal zich redelijkerwijs inspannen om de beschikbaarheid en kwaliteit van Mijn Yacht te waarborgen. Yacht staat echter niet in voor de ongestoorde werking en beschikbaarheid van Mijn Yacht. Yacht is uitdrukkelijk niet verantwoordelijk voor storingen of verminderde beschikbaarheid van Mijn Yacht door overmacht (waaronder begrepen storingen op het internet, hacking, denial of service attacks) en/of door handelen of nalaten van jou zelf of door jou ingeschakelde derden en sluit iedere aansprakelijkheid daarvoor uit.

4.2
Je dient storingen in Mijn Yacht direct aan Yacht te melden via telefoonnummer: 020 405 65 65. Je bent gehouden medewerking te verlenen aan een eventueel storingsonderzoek.

4.3
Yacht is gerechtigd (maar niet verplicht) Mijn Yacht aan te passen, onder meer in verband met haar bedrijfsprocessen of technologische ontwikkelingen. Daarbij kan bestaande functionaliteit worden aangepast, aangevuld of verwijderd. Yacht zal je, waar nodig en mogelijk, vooraf informeren omtrent aanpassingen, die een wezenlijke impact hebben op jouw samenwerking met Yacht.

4.4
Yacht kan digitaal of anderszins ondersteuning geven bij het gebruik van Mijn Yacht. Zij is daartoe echter niet verplicht.

5. Informatie op mijn Yacht

5.1
Indien je via de website of per e-mail informatie aan Yacht doorgeeft ben je er zelf voor verantwoordelijk dat deze informatie correct, relevant en volledig is. Yacht mag er bij haar dienstverlening vanuit gaan dat dit het geval is. Yacht is bevoegd maar niet verplicht om informatie waaronder informatie van gebruikers, die niet (meer) juist of volledig blijkt te zijn zonder vooraankondiging te verwijderen, te wijzigen of aan te vullen.

5.2
Ten aanzien van de inhoud van de door jou verzonden/geuploade informatie en het tijdstip van ontvangst daarvan door Yacht is de registratie hiervan in de systemen van Yacht beslissend.

5.3
Het is niet toegestaan berichten te verzenden of te plaatsen en/of materiaal te uploaden met een misleidende, beledigende, discriminerende of anderszins onrechtmatige of - naar de mening van Yacht - onbehoorlijke of onnodig krenkende inhoud. Yacht behoudt zich het recht voor dergelijke berichten en/of uploads niet te plaatsen of zonder vooraankondiging te verwijderen of te wijzigen.

6. Beveiliging

6.1
Yacht neemt beveiligingsmaatregelen om ongeautoriseerde toegang tot en gebruik van gegevens in Mijn Yacht te voorkomen. In ieder geval worden de volgende maatregelen genomen:

a.
de computer hardware waarop de gegevens van gebruikers worden opgeslagen, zal worden geplaatst in ruimtes waartoe alleen geautoriseerde personen toegang hebben en die beveiligd zijn met branddetectieapparatuur en een toegangscontrolesysteem;

b.
Yacht maakt gebruik van antivirus programma’s en encryptie om gegevens en bestanden zo goed mogelijk te beschermen tegen hackers en bekende virussen;

c.
Yacht gebruikt zogenaamde firewall technieken om alleen geautoriseerde gebruikers van buiten en binnen Yacht toegang te geven tot de voor hen relevante gegevens.

6.2
Je dient je ervan bewust te zijn dat het onmogelijk is om volledig uit te sluiten dat jouw gegevens onbevoegd en/of onrechtmatig worden gebruikt of ongewild worden aangetast of verloren gaan. Yacht aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid indien jouw gegevens, ondanks de genomen maatregelen, ongewild worden aangetast of verloren gaan dan wel onrechtmatig of onbevoegd worden ingezien en/of, tenzij dit te wijten is aan de grove schuld of opzet van Yacht.

7. Privacy

Via Mijn Yacht en bij het aanmaken van een account voor Mijn Yacht wordt vertrouwelijke informatie, waaronder persoonsgegevens, verwerkt. Yacht zal je persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen. Meer informatie hierover vind je in het Privacystatement

April 2016

Gebruikersvoorwaarden Mijn Yacht voor opdrachtgevers

Gebruikersvoorwaarden Mijn Yacht voor opdrachtgevers
1. Definities

Onderstaande begrippen hebben in de Gebruikersvoorwaarden de volgende betekenis, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld:

1.1 intellectuele eigendomsrechten:
Auteursrechten, octrooirechten, databaserechten, merkrechten, modelrechten, handelsnaamrechten, rechten op ontwerpen, knowhow en vertrouwelijke informatie en alle overige intellectuele eigendomsrechten of vergelijkbare vormen van bescherming in Nederland en elders in de wereld.

1.2 materiaal:

Alle teksten, software, databestanden, formats, grafische afbeeldingen, foto’s, logo’s, geluiden, muziek, merken, software, (persoons)gegevens en elk ander door of namens Yacht ontwikkeld materiaal dat onderdeel is van Mijn Yacht alsmede materiaal van derden dat met toestemming van die derden beschikbaar wordt gesteld op Mijn Yacht, met inbegrip van het ontwerp, de structuur, de selectie, rangschikking, ‘look en feel’ ed. van dergelijk Materiaal.

1.3 Mijn Yacht:

De beveiligde gedeelten van de website van Yacht: www.yacht.nl (in deze Gebruikersvoorwaarden ook wel als ‘internetportal’ aangeduid). In deze Gebruikersvoorwaarden wordt gedoeld op de beveiligde gedeelten voor opdrachtgevers, meer in het bijzonder op dat de gedeelten van de websites waarop informatie wordt uitgewisseld over en in het kader van de diensten die Yacht als opdrachtnemer verricht voor/verleent aan de Opdrachtgever waarvoor u werkzaam bent.

1.4 opdrachtgever:

Het bedrijf, dat of de instelling, die gebruik maakt van de dienstverlening van Yacht op het gebied van bemiddeling, ter beschikkingstelling van arbeidskrachten (daaronder begrepen payrolling) en/of inhuur van zelfstandige opdrachtnemers.

1.5 Yacht:

Yacht Group Nederland bv en haar dochtermaatschappijen. Yacht Group Nederland bv is statutair gevestigd te Amsterdam en houdt kantoor te Diemen aan de Diemermere 25. Yacht Group Nederland bv is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 33183177.

1.8 u/uw:

Elke gebruiker van Mijn Yacht.

2.Toepasselijke voorwaarden


2.1
Deze Gebruikersvoorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van Mijn Yacht. Zij vormen de basis waarop u toegang krijgt en gebruik mag maken van Mijn Yacht. Yacht vraagt u de Gebruikersvoorwaarden te lezen en – mede namens de Opdrachtgever die u vertegenwoordigt – te accorderen voordat u toegang krijgt tot (meer) informatie op en gebruik kan maken van Mijn Yacht. U kunt de Gebruikersvoorwaarden printen of opslaan voor uw eigen administratie.

2.2
Yacht behoudt zich het recht voor deze Gebruikersvoorwaarden op elk gewenst moment en naar eigen inzicht aan te vullen, te wijzigen of te verwijderen. Yacht zal de aangepaste Gebruikersvoorwaarden op Mijn Yacht plaatsen. Telkens wanneer u Mijn Yacht gebruikt zijn de op dat moment geldende Gebruikersvoorwaarden van toepassing. Het is uw verantwoordelijkheid om van tijd tot tijd te controleren of de Gebruikersvoorwaarden zijn aangepast en kennis te nemen van die aanpassingen.

2.3
Deze Gebruikersvoorwaarden laten onverlet de toepasselijkheid van de overige (algemene en specifieke) voorwaarden die van toepassing zijn op de dienstverlening van Yacht in het kader waarvan u toegang krijgt tot Mijn Yacht.

3. Toegang tot mijn Yacht

3.1
U krijgt uitsluitend toegang tot Mijn Yacht in het kader van uw werkzaamheden voor de Opdrachtgever met wie Yacht samenwerkt. U kunt namens de Opdrachtgever toegang krijgen tot Mijn Yacht:

a.
indien u namens de Opdrachtgever contacten onderhoudt met Yacht. U krijgt alleen toegang tot die informatie die naar het redelijk oordeel van Yacht voor u relevant is in het kader van de samenwerking tussen de Opdrachtgever en Yacht. Als contactpersoon kunt u om praktische redenen één of meerdere collega’s het recht verlenen om de voor u toegankelijke informatie in te zien en, indien van toepassing handelingen te verrichten zoals het verstrekken van opdrachten en het controleren en corrigeren van door professionals via mijn Yacht ingediende urendeclaraties. U dient echter terughoudend, met inachtneming van het bepaalde in deze Gebruikersvoorwaarden, met deze bevoegdheid om te gaan;
en/of

b.
indien een onder a. bedoelde contactpersoon van de Opdrachtgever u (tijdelijk) inzage- en/of gebruiksrecht heeft verleend.

3.2
Door akkoord te gaan met deze Gebruikersvoorwaarden bevestigt u bevoegd te zijn om namens de Opdrachtgever toegang te hebben tot en gebruik te maken van Mijn Yacht, deze Gebruikersvoorwaarden te aanvaarden en indien u een contactpersoon bent als bedoeld in artikel 3.1 sub a – inzage en/of gebruiksrechten te verlenen aan door u aan te wijzen personen. Yacht behoudt zich het recht voor bij de Opdrachtgever of anderszins na te gaan of u hiertoe inderdaad bevoegd bent.

3.3
Alvorens toegang te krijgen tot Mijn Yacht dient u een account aan te maken. U kunt ook zodra u bent ingelogd op de internetportal declaraties van professionals controleren en indien nodig corrigeren van alle maatschappijen, uiteraard voor zover u voor die maatschappijen contactpersoon bent dan wel inzage-en/of gebruiksrecht heeft verkregen van de contactpersoon.

3.4
U bent volledig verantwoordelijk voor de bescherming van uw accountgegevens en alle activiteiten die uit hoofde van uw account plaatsvinden. U dient uw accountgegevens zorgvuldig te bewaren en niet verder te verspreiden. Indien u bekend wordt met ongeautoriseerd gebruik van uw account(gegevens) of van enige andere inbreuk op de beveiliging van uw account dient u uw contactpersoon bij Yacht hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Bent u uw accountgegevens kwijt, dan kunt u die zelf via het inlogscherm van Mijn Yacht opnieuw aanvragen.

4. Gebruik van mijn Yacht

4.1
Mijn Yacht wordt door Yacht beschikbaar gesteld ter ondersteuning van de dienstverlening van Yacht. Mijn Yacht kan door u, afhankelijk de met de Opdrachtgever overeengekomen dienstverlening, gebruikt worden voor: het aanleveren van gegevens, het aangaan van opdrachten, het controleren en indien nodig corrigeren van door professional(s) ingediende urendeclaratie(s) en/of om (eigen) informatie, daaronder begrepen afspraken, met betrekking tot de dienstverlening van Yacht aan de opdrachtgever in te zien.

4.2
Yacht verstrekt u een persoonlijk, niet exclusief recht om Mijn Yacht te gebruiken. Behoudens het in art. 3.1 sub a bepaalde kan dit recht niet worden overgedragen aan een ander.

4.3
U dient alle instructies van Yacht met betrekking tot het gebruik van Mijn Yacht en het Materiaal strikt op te volgen. Daarnaast dient u zich bij het gebruik van Mijn Yacht en het Materiaal te houden aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

4.4
Voor zover u zelf informatie doorgeeft (waaronder ook wordt verstaan het corrigeren van door professional(s) ingevoerde urendeclaraties) via Mijn Yacht of per e-mail dient deze correct en volledig te zijn. Yacht gaat ervan uit dat de informatie die u doorgeeft correct en volledig is. Op Yacht rust geen verantwoordelijkheid om de door u ingevoerde gegevens op volledigheid of juistheid te controleren. Indien hierover door Yacht toch wordt geadviseerd, dan geschiedt dit onverplicht en zonder aanvaarding van enige aansprakelijkheid hiervoor. U en de Opdrachtgever zijn jegens Yacht aansprakelijk voor schade in verband met het niet juist of volledig zijn van de door u aan Yacht verstrekte informatie en zullen Yacht ter zake vrijwaren.

4.5
Indien u Mijn Yacht gebruikt voor het controleren en indien nodig corrigeren van de door de professional(s) ingediende urendeclaratie(s), houdt u dan rekening met het volgende: 
U ontvangt per e-mail bericht dat een professional via Mijn Yacht een urendeclaratie over de afgelopen werkweek heeft ingediend. U dient de door de professional ingevulde gegevens zorgvuldig op juistheid en volledigheid te controleren. De factuur zal aan de hand van de urendeclaratie worden opgemaakt.
Indien de urendeclaratie onjuist of onvolledig is, dan kunt u de urendeclaratie – binnen 5 werkdagen na afloop van de betreffende werkweek – via Mijn Yacht corrigeren. Daarna gaan wij er van uit dat u de urendeclaratie heeft goedgekeurd;
corrigeert u de urendeclaratie uiterlijk de eerste maandag (of, indien sprake is van een feestdag, de eerstvolgende werkdag) na de week waarop de declaratie betrekking heeft, vóór 17.30 uur dan zal de correctie worden meegenomen bij het opmaken van de factuur;
corrigeert u de urendeclaratie na voornoemd tijdstip (doch uiterlijk binnen 5 werkdagen na afloop van de betreffende werkweek) dan ontvangt u een credit- of aanvullende factuur.

4.6
Indien via Mijn Yacht opdrachten worden verstrekt of urendeclaraties worden afgehandeld , dan zijn – behoudens door u conform lid 5 van dit artikel doorgevoerde correcties, die niet door de professional worden  betwist – voor de administratie ten behoeve van die opdracht(en) of  urendeclaratie(s) en de daarvoor verschuldigde vergoedingen de gegevens geregistreerd in Mijn Yacht beslissend. Yacht zal bij een betwisting van de in rekening gebrachte bedragen hier op een redelijke en  transparante wijze onderzoek naar doen en u en/of de Opdrachtgever van de resultaten op de hoogte brengen. De Opdrachtgever heeft niet het recht betalingen op te schorten op grond van een dergelijke betwisting.

4.7
Yacht stuurt u in sommige gevallen een e-mailnotificatie, indien nieuwe informatie via Mijn Yacht aan u beschikbaar wordt gesteld. Dit gebeurt bijvoorbeeld als er een nieuwe urendeclaratie in Mijn Yacht is geplaatst. Yacht is hier echter niet toe verplicht. U bent er zelf voor verantwoordelijk dat Mijn Yacht en uw e-mail regelmatig worden gecontroleerd, ook indien u bijvoorbeeld afwezig bent wegens ziekte, verlof of om andere redenen. In dat geval kunt u een collega tijdelijk het in artikel 3.1 bedoelde recht verlenen. Uw collega ontvangt dan ook de e-mailnotificaties.

4.8
Alle telecommunicatiekosten verbonden aan het gebruik van Mijn Yacht zijn voor uw rekening respectievelijk die van de Opdrachtgever.

4.9
Yacht behoudt zich het recht voor periodiek uw accountgegevens te (laten) wijzigen of - om welke reden dan ook - accounts zonder vooraankondiging te sluiten. Sluiting van het account zal in ieder geval aan de orde zijn:
- indien u of de Opdrachtgever aangeeft dat u niet (langer) bevoegd bent om toegang te hebben tot en gebruik te maken van Mijn Yacht; 
- indien u zich niet houdt aan het bepaalde in deze Gebruikersvoorwaarden of de wet.

5. Intellectuele eigendomsrechten


5.1
Alle intellectuele eigendomsrechten op Mijn Yacht en het Materiaal evenals de eigendomsrechten ten aanzien van de onderliggende werken en uitvindingen komen toe aan Yacht of hun licentiegevers. Behalve voor zover in deze Gebruikersvoorwaarden en de toepasselijke wetgeving  anders is bepaald, is het niet toegestaan Mijn Yacht en het Materiaal op enigerlei wijze te kopiëren, reproduceren, te publiceren, op te slaan, te bewaren, te wijzigen, te verspreiden en/of anderszins openbaar te maken of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Yacht.

5.2
Met inachtneming van het bepaalde in artikel 6 van deze Gebruiksvoorwaarden is het toegestaan een kopie van (delen van) de informatie op Mijn Yacht en/of deze Gebruikersvoorwaarden te maken en/of op te slaan voor rechtmatig gebruik ten behoeve van de Opdrachtgever. Onder ‘rechtmatig gebruik’ wordt onder andere begrepen:
gebruik in verband met de uitvoering van de overeenkomst(en) tussen de Opdrachtgever en Yacht; 
gebruik ter voldoening aan wettelijke (bewaar)verplichtingen van de Opdrachtgever; 
gebruik voor het beperken of vaststellen van (de omvang van) de (inleners- of keten)aansprakelijkheid van de Opdrachtgever.

5.3
De (historische) informatie op Mijn Yacht wordt niet onbeperkt voor u getoond en/of bewaard. U en de opdrachtgever zijn zelf verantwoordelijk voor de naleving van de op u/de Opdrachtgever rustende bewaarverplichtingen op grond van wet, regelgeving of overeenkomst. Voor zover deze bewaarplicht zich uitstrekt tot de informatie op Mijn Yacht bent u conform artikel 5.2 gerechtigd deze informatie te kopiëren of op te slaan ten behoeve van de Opdrachtgever.

6. Privacy en geheimhouding


6.1
Om u toegang te kunnen verlenen tot Mijn Yacht heeft Yacht uw naam, e-mailadres en geslacht nodig. Yacht zal vertrouwelijk met deze gegevens omgaan en deze alleen gebruiken om u in de gelegenheid te stellen een account aan te maken en met u te communiceren over en in het kader van Mijn Yacht en de dienstverlening van Yacht aan de Opdrachtgever.

6.2
De informatie op Mijn Yacht is van vertrouwelijke aard en bevat persoonsgegevens. U dient zorgvuldig met deze informatie om te gaan. De informatie mag alleen worden gebruikt voor zover dat nodig is voor de doelen waarvoor deze aan u verstrekt wordt, te weten (Afhankelijk van de aard van de met de Opdrachtgever overeengekomen dienstverlening kunnen alle of meerdere van de genoemde doelen van toepassing zijn):
- het plaatsen en afhandelen van aanvragen/opdrachten; 
- het controleren en indien nodig corrigeren van door professionals ingediende urendeclaraties; 
- identificatie van (aspirant-)professionals of zelfstandige opdrachtnemers; 
- de beoordeling van de geschiktheid en beschikbaarheid van (aspirant-) professionals of zelfstandige opdrachtnemers voor vervulling van de aanvraag/opdracht; 
- de totstandkoming, uitvoering en beëindiging van de overeenkomst(en) tussen de Opdrachtgever en Yacht; 
- de uitvoering van wet en regelgeving, waaronder begrepen de beperking of vaststelling van (de omvang van) inleners/ketenaansprakelijkheid en/of interne managementinformatie.  
Uw verwerking van de informatie dient ook overigens te voldoen aan de toepasselijke wet en regelgeving, waaronder de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

6.3
De informatie op Mijn Yacht mag niet ter beschikking worden gesteld aan derden, tenzij dit geschiedt in het kader van de uitvoering van een wettelijke verplichting en/of met toestemming van Yacht. Onder ‘derden’ worden in dit artikel niet andere contactpersonen als bedoeld in artikel 3.1 sub b verstaan.

6.4
Voor zover de door u verstrekte informatie persoonsgegevens omvat en voor de verstrekking van deze persoonsgegevens uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene is vereist, gaat Yacht er van uit dat u over deze toestemming beschikt. U en de Opdrachtgever zijn jegens Yacht aansprakelijk voor schade als gevolg van het ontbreken van deze toestemming of het anderszins bij het verstrekken en verwerken van de persoonsgegevens niet naleven van de in lid 2 bedoelde wet en regelgeving en zullen Yacht vrijwaren tegen aanspraken van derden ter zake.

7. Disclaimer


7.1
De informatie op Mijn Yacht is met de grootst mogelijk zorg samengesteld. Niettemin kan Yacht er niet voor instaan dat deze altijd correct, volledig en/of actueel is. Onvolkomenheden kunnen bijvoorbeeld het gevolg zijn van de afhankelijkheid van Yacht van informatie van derden, zoals professionals, de gehanteerde administratieve processen, de gebruikte technologie, telecommunicatievoorzieningen of het medium internet. Aan de informatie op Mijn Yacht kan daarom geen enkel recht worden ontleend. Yacht behoudt zich het recht voor deze informatie zonder vooraankondiging te wijzigen, bijvoorbeeld indien deze onjuist of niet actueel blijkt te zijn.

7.2
Yacht spant zich in om haar website naar behoren te laten functioneren en te beveiligen tegen onbevoegd en/of onrechtmatig gebruik. Yacht kan helaas echter niet instaan voor de ongestoorde werking, beschikbaarheid en beveiliging van Mijn Yacht. Mijn Yacht kan tijdelijk niet toegankelijk zijn en/of gebrekkig functioneren, bijvoorbeeld als gevolg van storingen in de telecommunicatievoorzieningen, het medium internet en/of onderhoud van de website. Yacht kan er evenmin voor instaan dat Mijn Yacht vrij is van virussen, besmetting of andere schadelijke kenmerken of dat derden, waaronder andere gebruikers, zich onrechtmatig toegang verschaffen tot uw gegevens en deze voor eigen doeleinden gebruiken. Yacht sluit alle aansprakelijkheid voor handelen of nalaten van andere gebruikers van Mijn Yacht en derden met betrekking tot of verband houdende met uw gebruik van Mijn Yacht uit. U gebruikt Mijn Yacht op eigen risico.

7.3
U bent zelf volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor uw gebruik van Mijn Yacht en zult Yacht vrijwaren tegen aanspraken van derden die verband houden met of voortvloeien uit uw gebruik van Mijn Yacht en/of van de informatie op Mijn Yacht.

8. Toepasselijk recht en bevoegde rechter


Op deze Gebruikersvoorwaarden, uw toegang tot en gebruik van Mijn Yacht en alle zaken en geschillen die daarop betrekking hebben is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend de Nederlandse rechter is bevoegd kennis te nemen van geschillen die betrekking hebben op (de interpretatie van) de Gebruikersvoorwaarden, uw toegang tot of gebruik van Mijn Yacht en/of de beëindiging daarvan.

April 2016

Gebruikersvoorwaarden mijn YEM voor ZZP’ers

Gebruikersvoorwaarden mijn YEM voor ZZP’ers

Inleiding


Op het verzoek van haar klanten houdt Yacht Externen Management (YEM) zich bezig met het inrichten en uitvoeren van een afgesproken proces omtrent het contracteren van zelfstandig ondernemers (‘ZZP-ers’)voor deze klanten. Dit proces moet eraan bijdragen dat ZZP’ers binnen de kaders van de Wet DBA in zelfstandigheid een opdracht kunnen uitvoeren bij een specifieke klant van YEM.
Om dit proces zo efficiënt mogelijk voor de betrokken partijen (klant, ZZP en YEM) uit te voeren, heeft YEM een ZZP portal ontwikkeld met de naam Mijn YEM.

Mijn YEM is een besloten gedeelte van de website van Yacht. Middels Mijn YEM -verstrek je- naast de (persoons)gegevens die nodig zijn om te kunnen contracteren – ook de van belang zijnde informatie die noodzakelijk is voor het als zelfstandig ondernemer kunnen vervullen van een opdracht bij de betreffende klant van YEM.  Deze informatie is onder meer van belang om inzage te verkrijgen in de mate van zelfstandigheid, zowel ten aanzien van jou als ondernemer, als ten aanzien van de door jou uit te voeren opdracht bij de betreffende specifieke klant van YEM. Te denken valt daarbij aan relevante informatie omtrent de opdracht: de werkzaamheden die in het kader van deze opdracht door jou moeten worden uitgevoerd en de zelfstandige uitvoering daarvan en de looptijd van de opdracht en aan de ondernemerschapstoets. Het aanmaken van een account en het met goed gevolg doorlopen van de vervolgstappen in Mijn YEM is zowel voor jou als voor de specifieke klant van YEM  noodzakelijk voor het feitelijk kunnen (gaan) uitvoeren van een opdracht bij de specifieke klant van YEM.
Indien je als ZZP’er wordt gecontracteerd dan heb je via Mijn YEM  tot twee jaar na einde van deze opdracht toegang tot de voor jou relevante informatie, waaronder begrepen de gehanteerde modelovereenkomst, een kopie van het uittreksel KvK en de certificaten van verzekering. Daarnaast krijg je toegang tot Mijn Yacht onder andere ten behoeve van het indienen en inzien van jouw facturen.

1. Toepasselijkheid


1.1
Deze gebruikersvoorwaarden en het algemene deel van de gebruikersvoorwaarden van onze website zijn van toepassing op elk gebruik van Mijn YEM door ZZP’ers die opereren vanuit een eenmanszaak, dan wel actief zijn vanuit een besloten vennootschap zonder personeel waarvan zij directeur groot aandeelhouder zijn. Deze voorwaarden vormen de basis waarop je als zelfstandig ondernemer toegang krijgt en gebruik moet maken van Mijn YEM voor het kunnen vervullen van een opdracht bij een specifieke klant van YEM. YEM vraagt je de gebruikersvoorwaarden te lezen en te accorderen voordat je toegang krijgt en gebruik kunt maken van Mijn YEM. Door akkoord te gaan met de gebruikersvoorwaarden voor ZZP’ers ga je ook akkoord met het algemene deel van de gebruikersvoorwaarden van onze website. Je kunt de gebruikersvoorwaarden printen of opslaan voor jouw eigen administratie.

1.2.
YEM behoudt zich het recht voor de inhoud van deze gebruikersvoorwaarden op elk gewenst moment en naar eigen inzicht te wijzigen. YEM zal de aangepaste voorwaarden op deze website plaatsen. Bij gebruik van Mijn YEM zijn steeds de op dat moment geldende voorwaarden, zoals vermeld op de website, van toepassing.

1.3.
Deze Gebruikersvoorwaarden laten onverlet de toepasselijkheid van specifieke tussen jou en YEM overeengekomen of overeen te komen voorwaarden, bijvoorbeeld de voorwaarden opgenomen in de modelovereenkomst.

2. Toegang tot mijn YEM


2.1
Na opgave door de Opdrachtgever krijg je van YEM een mail waarmee je je kunt aanmelden. Voor het gebruik van Mijn YEM is een combinatie van een gebruikersnaam en wachtwoord (hierna: ‘accountgegevens’) nodig. Je ontvangt een e-mail van YEM met je gebruikersnaam en wachtwoord. Het wachtwoord moet je bij de eerste inlog direct wijzigen. Het gebruik van de accountgegevens is strikt persoonlijk. Je dient je accountgegevens zorgvuldig te bewaren en niet verder te verspreiden. Je bent verantwoordelijk voor alle (rechts)handelingen die met jouw accountgegevens worden uitgevoerd. Indien je reden hebt om aan te nemen dat derden je accountgegevens kennen, wijzig dan direct je wachtwoord.

Jouw gegevens zijn tot twee jaar na einde van de opdracht in Mijn YEM voor je beschikbaar. Deze (persoons)gegevens worden vervolgens na twee jaar gearchiveerd in een afgeschermde omgeving. Jouw persoonsgegevens zijn dan enkel beschikbaar voor YEM overeenkomstig de daarvoor vastgestelde doelen en termijnen.

Bijvoorbeeld ten behoeve van claims of audits: 5 jaar na einde kalenderjaar, of ten behoeve van fiscale verplichtingen: 7 jaar na einde kalenderjaar mits hiervoor toestemming is verkregen conform een vastgesteld Protocol.
Zie ook het Privacystatement.

2.2
YEM behoudt zich het recht voor jouw account(s) zonder vooraankondiging te sluiten, indien je je niet houdt aan het bepaalde in deze gebruikersvoorwaarden, het algemeen deel van de gebruikersvoorwaarden van onze website of de wet. In ieder geval zal YEM jouw account sluiten na 2 jaar nadat jouw opdracht via YEM bij een specifieke klant van YEM is beëindigd .   

3. Gebruik van mijn YEM


3.1
Je dient je bij het gebruik van Mijn YEM te houden aan de toepasselijke wet- en regelgeving, de toepasselijke gebruiksvoorwaarden en alle instructies van YEM -op Mijn YEM, per e-mail of anderszins beschikbaar gesteld- met betrekking tot het gebruik van Mijn YEM. Daarnaast dien je de gebruiksinstructies regelmatig door te nemen in verband met eventuele wijzigingen of aanvullingen daarop.

3.2
Toegang tot en gebruik van Mijn YEM is voorbehouden aan de personen als bedoeld in artikel 1.1. (De informatie op) Mijn YEM is uitsluitend bestemd voor eigen zakelijk gebruik. Het is niet toegestaan een account op Mijn YEM aan te maken onder een valse naam en/of Mijn YEM oneigenlijk te gebruiken.
Je bent volledig verantwoordelijk voor de bescherming van jouw accountgegevens en alle activiteiten die uit hoofde van jouw account plaatsvinden. Je dient de accountgegevens zorgvuldig te bewaren en niet verder te verspreiden. Indien je bekend wordt met ongeautoriseerd gebruik van jouw account(gegevens) of van enige andere inbreuk op de beveiliging van uw account dient u jouw contactpersoon bij YEM hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

3.3
Mijn YEM wordt gebruikt voor elektronische opgave en uitwisseling van gegevens ten behoeve van het inrichten en uitvoeren van een afgesproken proces. Dit proces moet eraan bijdragen dat ZZP’ers binnen de kaders van de Wet DBA in zelfstandigheid een opdracht kunnen uitvoeren bij een specifieke klant van YEM. Middels Mijn YEM worden de vereiste documenten verzameld, de looptijd en de omschrijving van de opdracht opgegeven, moet je een checklist invullen en andere voor de opdracht relevante informatie opgeven. YEM gaat ervan uit dat de informatie die je doorgeeft correct en volledig is. Op YEM rust geen verantwoordelijkheid om de door jou ingevoerde gegevens op volledigheid of juistheid te controleren maar voert de DBA-screening uit op grond van de door jou opgegeven of goedgekeurde informatie. Indien hierover door YEM toch wordt geadviseerd, dan geschiedt dit onverplicht en zonder aanvaarding van enige aansprakelijkheid hiervoor. Je ben jegens YEM aansprakelijk voor schade in verband met het niet juist of volledig zijn van de door u aan YEM verstrekte informatie en zullen YEM ter zake vrijwaren.
We verwachten dat de gegevens die je in Mijn YEM opgeeft bijwerkt indien dit nodig is, bijvoorbeeld indien sprake is van een nieuwe inschrijving in de Kamer van Koophandel, of aangepaste/vernieuwde certificaten van verzekering, etc.  

3.4
Mijn YEM is niet bedoeld als opslagplaats van unieke gegevens of back-up daarvan. De informatie op Mijn YEM wordt niet onbeperkt voor je getoond en bewaard. Je dient zelf zorg te dragen voor een adequate back-up van gegevens. Je bent zelf verantwoordelijk voor de naleving van op jou rustende bewaarverplichtingen op grond van wet, regelgeving of overeenkomst.

4. Werking en beschikbaarheid mijn YEM


4.1
YEM zal zich redelijkerwijs inspannen om de beschikbaarheid en kwaliteit van Mijn YEM te waarborgen. YEM staat echter niet in voor de ongestoorde werking en beschikbaarheid van Mijn YEM. YEM is uitdrukkelijk niet verantwoordelijk voor storingen of verminderde beschikbaarheid van Mijn YEM door overmacht (waaronder begrepen storingen op het internet, hacking, denial of service attacks) en/of door handelen of nalaten van jou zelf of door jou ingeschakelde derden en sluit iedere aansprakelijkheid daarvoor uit. 

4.2
Je dient storingen in Mijn YEM direct aan YEM te melden bij jouw contactpersoon. Je bent gehouden medewerking te verlenen aan een eventueel storingsonderzoek.

4.3
YEM is gerechtigd (maar niet verplicht) Mijn YEM aan te passen, onder meer in verband met haar bedrijfsprocessen of technologische ontwikkelingen. Daarbij kan bestaande functionaliteit worden aangepast, aangevuld of verwijderd. YEM zal je, waar nodig en mogelijk, vooraf informeren omtrent aanpassingen, die een wezenlijke impact hebben op jouw samenwerking met YEM.

4.4
YEM kan digitaal of anderszins ondersteuning geven bij het gebruik van Mijn YEM. Zij is daartoe echter niet verplicht.

5. Informatie op mijn YEM


5.1
Indien je via de website of per e-mail informatie aan YEM doorgeeft ben je er zelf voor verantwoordelijk dat deze informatie correct, relevant en volledig is. YEM mag er bij haar dienstverlening vanuit gaan dat dit het geval is. YEM is bevoegd maar niet verplicht om informatie waaronder informatie van gebruikers, die niet (meer) juist of volledig blijkt te zijn zonder vooraankondiging te verwijderen, te wijzigen of aan te vullen.

5.2
Ten aanzien van de inhoud van de door jou verzonden/ge-uploade informatie en het tijdstip van ontvangst daarvan door YEM is de registratie hiervan in de systemen van YEM beslissend.

5.3
Het is niet toegestaan berichten te verzenden of te plaatsen en/of materiaal te uploaden met een misleidende, beledigende, discriminerende of anderszins onrechtmatige of – naar de mening van YEM – onbehoorlijke of onnodig krenkende inhoud. YEM behoudt zich het recht voor dergelijke berichten en/of uploads niet te plaatsen of zonder vooraankondiging te verwijderen of te wijzigen.

6. Beveiliging


6.1
YEM neemt beveiligingsmaatregelen om ongeautoriseerde toegang tot en gebruik van gegevens in Mijn YEM te voorkomen. In ieder geval worden de volgende maatregelen genomen:

a.
de computer hardware waarop de gegevens van gebruikers worden opgeslagen, zal worden geplaatst in ruimtes waartoe alleen geautoriseerde personen toegang hebben en die beveiligd zijn met branddetectieapparatuur en een toegangscontrolesysteem;

b.
YEM maakt gebruik van antivirus programma’s en encryptie om gegevens en bestanden zo goed mogelijk te beschermen tegen hackers en bekende virussen;

c.
YEM gebruikt zogenaamde firewall technieken om alleen geautoriseerde gebruikers van buiten en binnen YEM toegang te geven tot de voor hen relevante gegevens.

6.2
Je dient je ervan bewust te zijn dat het onmogelijk is om volledig uit te sluiten dat jouw gegevens onbevoegd en/of onrechtmatig worden gebruikt of ongewild worden aangetast of verloren gaan. YEM aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid indien jouw gegevens, ondanks de genomen maatregelen, ongewild worden aangetast of verloren gaan dan wel onrechtmatig of onbevoegd worden ingezien en/of, tenzij dit te wijten is aan de grove schuld of opzet van YEM. 

7. Privacy


Via Mijn YEM en bij het aanmaken van een account voor Mijn YEM wordt vertrouwelijke informatie, waaronder persoonsgegevens, verwerkt. YEM zal je persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen. Meer informatie hierover vind je in het Privacystatement.

April 2017

Gebruikersvoorwaarden mijn YEM voor opdrachtgevers

Gebruikersvoorwaarden mijn YEM voor opdrachtgevers

Inleiding

Op het verzoek van haar klanten houdt Yacht Externen Management (YEM) zich bezig met het inrichten en uitvoeren van een afgesproken proces omtrent het contracteren van zelfstandig ondernemers (‘ZZP’ers’) voor deze klanten. Dit proces moet eraan bijdragen dat ZZP’ers binnen de kaders van de Wet DBA in zelfstandigheid een opdracht kunnen uitvoeren bij een specifieke klant van YEM. 
Om dit proces zo efficiënt mogelijk voor de betrokken partijen (klant, ZZP en YEM) uit te voeren, heeft YEM een ZZP portal ontwikkeld met de naam Mijn YEM.

1. Definities


Onderstaande begrippen hebben in de Gebruikersvoorwaarden de volgende betekenis, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld:

1.1 intellectuele eigendomsrechten:
Auteursrechten, octrooirechten, databaserechten, merkrechten, modelrechten, handelsnaamrechten, rechten op ontwerpen, knowhow en vertrouwelijke informatie en alle overige intellectuele eigendomsrechten of vergelijkbare vormen van bescherming in Nederland en elders in de wereld.

1.2 materiaal:
Alle teksten, software, databestanden, formats, grafische afbeeldingen, foto’s, logo’s, geluiden, muziek, merken, software, (persoons)gegevens en elk ander door of namens YEM ontwikkeld materiaal dat onderdeel is van Mijn YEM alsmede materiaal van derden dat met toestemming van die derden beschikbaar wordt gesteld op Mijn YEM, met inbegrip van het ontwerp, de structuur, de selectie, rangschikking, ‘look en feel’ ed. van dergelijk Materiaal.

1.3 Mijn YEM:
Het beveiligde gedeelte van de website van YEM. Het YEM gedeelte van de website wordt u ter beschikking gesteld door YEM om het afgesproken proces omtrent het contracteren van zelfstandig ondernemers te ondersteunen. Zodra het gehele proces succesvol is doorlopen en de ZZP’er is gecontracteerd, krijgt u tevens toegang tot Mijn Yacht waar u onder andere de facturen kunt inzien.

1.4 Mijn Yacht:
De beveiligde gedeelten van de website van Yacht: www.yacht.nl (in de Gebruikersvoorwaarden ook wel als ‘internetportal’ aangeduid). In de Gebruikersvoorwaarden wordt gedoeld op de beveiligde gedeelten voor opdrachtgevers, meer in het bijzonder op dat de gedeelten van de websites waarop informatie wordt uitgewisseld over en in het kader van de diensten die YEM en/of Yacht als opdrachtnemer verricht voor/verleent aan Opdrachtgever.

1.4 opdrachtgever:
Het bedrijf dat, of de instelling die, gebruik maakt van de dienstverlening van YEM: het inrichten en uitvoeren va een afgesproken proces omtrent het contracteren van zelfstandig ondernemers (‘ZZP’ers’).  

1.5 YEM:
Yacht Externen Management, onderdeel van Yacht Group Nederland bv, statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende te Diemen aan de Diemermere 25. Yacht Externen Management bv is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 34145491.

1.8 u/uw:
Elke gebruiker van Mijn YEM.

2. Toepasselijke voorwaarden


2.1
Deze Gebruikersvoorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van Mijn YEM. Zij vormen de basis waarop u toegang krijgt en gebruik mag maken van Mijn YEM. YEM vraagt u de Gebruikersvoorwaarden te lezen en – mede namens de Opdrachtgever die u vertegenwoordigt – te accorderen voordat u toegang krijgt tot (meer) informatie op en gebruik kan maken van Mijn YEM. U kunt de Gebruikersvoorwaarden printen of opslaan voor uw eigen administratie.

2.2
YEM behoudt zich het recht voor deze Gebruikersvoorwaarden op elk gewenst moment en naar eigen inzicht aan te vullen, te wijzigen of te verwijderen. YEM zal de aangepaste Gebruikersvoorwaarden op Mijn YEM plaatsen. Telkens wanneer u Mijn YEM gebruikt zijn de op dat moment geldende Gebruikersvoorwaarden van toepassing. Het is uw verantwoordelijkheid om van tijd tot tijd te controleren of de Gebruikersvoorwaarden zijn aangepast en kennis te nemen van die aanpassingen.

2.3
Deze Gebruikersvoorwaarden laten onverlet de toepasselijkheid van de overige (algemene en specifieke) voorwaarden die van toepassing zijn op de dienstverlening van YEM in het kader waarvan u toegang krijgt tot Mijn YEM alsmede de Gebruikersvoorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van Mijn YACHT.

3. Toegang tot mijn YEM


3.1
U krijgt uitsluitend toegang tot Mijn YEM ten behoeve van het inrichten en uitvoeren van een afgesproken proces omtrent het contracteren van ZZP’ers. U kunt namens de Opdrachtgever toegang krijgen tot Mijn YEM:

a.
indien u namens de Opdrachtgever contacten onderhoudt met YEM. U krijgt alleen toegang tot die informatie die naar het redelijk oordeel van YEM voor u relevant is in het kader van de samenwerking tussen de Opdrachtgever en YEM. Als contactpersoon kunt u om praktische redenen één of meerdere collega’s het recht verlenen om de voor u toegankelijke informatie in te zien en, indien van toepassing handelingen te verrichten zoals het vermelden van de benodigde gegevens om de ZZP’er te benaderen, het controleren van de door de ZZP’er opgegeven gegevens en het accorderen van de opdracht. U dient echter terughoudend, met inachtneming van het bepaalde in deze Gebruikersvoorwaarden, met deze bevoegdheid om te gaan;
en/of

b.
indien een onder a. bedoelde contactpersoon van de Opdrachtgever u (tijdelijk) inzage- en/of gebruiksrecht heeft verleend.

3.2
Door akkoord te gaan met deze Gebruikersvoorwaarden bevestigt u bevoegd te zijn om namens de Opdrachtgever toegang te hebben tot en gebruik te maken van Mijn YEM, de handelingen te verrichten zoals hierboven genoemd, deze Gebruikersvoorwaarden te aanvaarden en indien u een contactpersoon bent als bedoeld in artikel 3.1 sub a – inzage en/of gebruiksrechten te verlenen aan door u aan te wijzen personen. YEM behoudt zich het recht voor bij de Opdrachtgever of anderszins na te gaan of u hiertoe inderdaad bevoegd bent.

3.3
U kunt toegang krijgen tot Mijn YEM door een aanvraag in te dienen voor een ZZP opdracht. Voor het opgeven van de ZZP-er dient u toestemming van de ZZP’er te hebben gekregen om zijn/haar gegevens aan ons door te geven ten behoeve van de dienstverlening van YEM.  

3.4
U bent volledig verantwoordelijk voor de bescherming van uw accountgegevens en alle activiteiten die uit hoofde van uw account plaatsvinden. U dient uw accountgegevens zorgvuldig te bewaren en niet verder te verspreiden. Indien u bekend wordt met ongeautoriseerd gebruik van uw account(gegevens) of van enige andere inbreuk op de beveiliging van uw account dient u uw contactpersoon bij YEM hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

4. Gebruik van mijn Yacht


4.1
Mijn YEM wordt door YEM beschikbaar gesteld ter ondersteuning van de dienstverlening van YEM. Middels Mijn YEM kan door u, afhankelijk van de met u overeengekomen dienstverlening, gebruikt worden voor: het verstrekken en controleren van de van belang zijnde informatie, zoals de relevante gegevens van de ZZP’er en de omschrijving en looptijd van de opdracht, die noodzakelijk is voor het kunnen vervullen van een opdracht door een ZZP’er bij Opdrachtgever. Deze informatie is onder meer van belang om inzage te verkrijgen in de mate van zelfstandigheid, zowel ten aanzien van de ondernemer, als ten aanzien van de uit te voeren opdracht.

4.2
YEM verstrekt u een persoonlijk, niet exclusief recht om Mijn YEM te gebruiken. Behoudens het in art. 3.1 sub a bepaalde kan dit recht niet worden overgedragen aan een ander.

4.3
U dient alle instructies van YEM met betrekking tot het gebruik van Mijn YEM en het Materiaal strikt op te volgen. Daarnaast dient u zich bij het gebruik van Mijn YEM en het Materiaal te houden aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

4.4
Voor zover u zelf informatie doorgeeft (waaronder ook wordt verstaan de door u op te geven gegevens van de ZZP’er via Mijn YEM of per e-mail, dient deze correct en volledig te zijn. YEM gaat ervan uit dat de informatie die u doorgeeft correct en volledig is. Op YEM rust geen verantwoordelijkheid om de door u ingevoerde gegevens op volledigheid of juistheid te controleren maar voert de DBA-screening uit op grond van de door de ZZP’er en u opgegeven of goedgekeurde informatie. Indien hierover door YEM toch wordt geadviseerd, dan geschiedt dit onverplicht en zonder aanvaarding van enige aansprakelijkheid hiervoor. U en de Opdrachtgever zijn jegens YEM aansprakelijk voor schade in verband met het niet juist of volledig zijn van de door u aan YEM verstrekte informatie en zullen YEM ter zake vrijwaren.

4.5
YEM stuurt u in sommige gevallen een e-mailnotificatie indien nieuwe informatie via Mijn YEM aan u beschikbaar wordt gesteld. YEM is hier echter niet toe verplicht. U bent er zelf voor verantwoordelijk dat Mijn YEM en uw e-mail regelmatig worden gecontroleerd, ook indien u bijvoorbeeld afwezig bent wegens ziekte, verlof of om andere redenen. In dat geval kunt u een collega tijdelijk het in artikel 3.1 bedoelde recht verlenen. Uw collega ontvangt dan ook de e-mailnotificaties.

4.6
Alle telecommunicatiekosten verbonden aan het gebruik van Mijn YEM zijn voor uw rekening respectievelijk die van de Opdrachtgever.

4.7
YEM behoudt zich het recht voor periodiek uw accountgegevens te (laten) wijzigen of - om welke reden dan ook - accounts zonder vooraankondiging te sluiten. Sluiting van het account zal in ieder geval aan de orde zijn:
- indien u of de Opdrachtgever aangeeft dat u niet (langer) bevoegd bent om toegang te hebben tot en gebruik te maken van Mijn YEM; 
- indien u zich niet houdt aan het bepaalde in deze Gebruikersvoorwaarden of de wet.

5. Intellectuele eigendomsrechten


5.1
Alle intellectuele eigendomsrechten op Mijn YEM en het Materiaal evenals de eigendomsrechten ten aanzien van de onderliggende werken en uitvindingen komen toe aan YEM of hun licentiegevers. Behalve voor zover in deze Gebruikersvoorwaarden en de toepasselijke wetgeving  anders is bepaald, is het niet toegestaan Mijn YEM en het Materiaal op enigerlei wijze te kopiëren, reproduceren, te publiceren, op te slaan, te bewaren, te wijzigen, te verspreiden en/of anderszins openbaar te maken of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van YEM.

5.2
Met inachtneming van het bepaalde in artikel 6 van deze Gebruiksvoorwaarden is het toegestaan een kopie van (delen van) de informatie op Mijn YEM en/of deze Gebruikersvoorwaarden te maken en/of op te slaan voor rechtmatig gebruik ten behoeve van de Opdrachtgever. Onder ‘rechtmatig gebruik’ wordt onder andere begrepen:
gebruik in verband met de uitvoering van de overeenkomst(en) tussen de Opdrachtgever en YEM; 
gebruik ter voldoening aan wettelijke (bewaar)verplichtingen van de Opdrachtgever; 
gebruik voor het beperken of vaststellen van (de omvang van) de (inleners- of keten)aansprakelijkheid van de Opdrachtgever.

5.3
De (historische) informatie op Mijn YEM wordt niet onbeperkt voor u getoond en/of bewaard. U/de Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de naleving van de op u/de Opdrachtgever rustende bewaarverplichtingen op grond van wet, regelgeving of overeenkomst. Voor zover deze bewaarplicht zich uitstrekt tot de informatie op Mijn YEM bent u conform artikel 5.2 gerechtigd deze informatie te  kopiëren of op te slaan ten behoeve van de Opdrachtgever.

6. Privacy en geheimhouding


6.1
Om u toegang te kunnen verlenen tot Mijn YEM heeft YEM uw naam, e-mailadres en geslacht nodig. YEM zal vertrouwelijk met deze gegevens omgaan en deze alleen gebruiken om een account aan te maken en met u te communiceren over en in het kader van Mijn YEM en de dienstverlening van YEM aan de Opdrachtgever. Zie voor meer informatie het Privacystatement.

6.2
De informatie op Mijn YEM is van vertrouwelijke aard en bevat persoonsgegevens. U dient zorgvuldig met deze informatie om te gaan. De informatie mag alleen worden gebruikt voor zover dat nodig is voor de doelen waarvoor deze aan u verstrekt wordt, te weten (afhankelijk van de aard van de met de Opdrachtgever overeengekomen dienstverlening kunnen alle of meerdere van de genoemde doelen van toepassing zijn):

Voor het aangaan van de opdracht:
- het verstrekken van de relevante gegevens van de ZZP’er, mits hiervoor toestemming is verkregen door de ZZP’er;
- het uitvoeren van een DBA toets door YEM;
- het opgeven van de omschrijving en looptijd van de door de ZZP’er uit te voeren opdracht;
- het controleren en indien nodig corrigeren van door ZZP’er opgegeven gegevens;
- het controleren en – indien van toepassing - accorderen van de opdracht na de DBA-screening door YEM;
- de totstandkoming, uitvoering en beëindiging van de overeenkomst(en) tussen de Opdrachtgever en YEM; 
Na het aangaan van de opdracht:
- het contracteren van de ZZP’er op basis van een overeenkomst van opdracht of  een relevante modelovereenkomst. Op basis waarvan de ZZP’er de werkzaamheden zal gaan uitvoeren;
- gedurende de looptijd van de overeenkomst van opdracht het uitvoeren van een periodieke DBA toets;
- het controleren en indien nodig corrigeren van door de ZZP’er ingediende facturen; 
- de uitvoering van wet en regelgeving, waaronder de DBA en/of interne managementinformatie.  
Uw verwerking van de informatie dient te voldoen aan de toepasselijke wet en regelgeving, waaronder de relevante privacywetgeving.

6.3
De informatie op Mijn YEM mag niet ter beschikking worden gesteld aan derden, tenzij dit geschiedt in het kader van de uitvoering van een wettelijke verplichting en/of met toestemming van YEM. Onder ‘derden’ worden in dit artikel niet andere contactpersonen als bedoeld in artikel 3.1 sub b verstaan.

6.4
Voor zover de door u verstrekte informatie persoonsgegevens omvat en voor de verstrekking van deze persoonsgegevens uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene is vereist, gaat YEM er van uit dat u over deze toestemming beschikt. U en de Opdrachtgever zijn jegens YEM aansprakelijk voor schade als gevolg van het ontbreken van deze toestemming of het anderszins bij het verstrekken en verwerken van de persoonsgegevens niet naleven van de in lid 2 bedoelde wet en regelgeving en zullen YEM vrijwaren tegen aanspraken van derden ter zake.

7. Disclaimer


7.1
De informatie op Mijn YEM is met de grootst mogelijk zorg samengesteld. Niettemin kan YEM er niet voor instaan dat deze altijd correct, volledig en/of actueel is. Onvolkomenheden kunnen bijvoorbeeld het gevolg zijn van de afhankelijkheid van YEM van informatie van derden, zoals professionals, de gehanteerde administratieve processen, de gebruikte technologie, telecommunicatievoorzieningen of het medium internet. Aan de informatie op Mijn YEM kan daarom geen enkel recht worden ontleend. YEM behoudt zich het recht voor deze informatie zonder vooraankondiging te wijzigen, bijvoorbeeld indien deze onjuist of niet actueel blijkt te zijn.

7.2
YEM spant zich in om haar website naar behoren te laten functioneren en te beveiligen tegen onbevoegd en/of onrechtmatig gebruik. YEM kan helaas echter niet instaan voor de ongestoorde werking, beschikbaarheid en beveiliging van Mijn YEM. Mijn YEM kan tijdelijk niet toegankelijk zijn en/of gebrekkig functioneren, bijvoorbeeld als gevolg van storingen in de telecommunicatievoorzieningen, het medium internet en/of onderhoud van de website. YEM kan er evenmin voor instaan dat Mijn YEM vrij is van virussen, besmetting of andere schadelijke kenmerken of dat derden, waaronder andere gebruikers, zich onrechtmatig toegang verschaffen tot uw gegevens en deze voor eigen doeleinden gebruiken. YEM sluit alle aansprakelijkheid voor handelen of nalaten van andere gebruikers van Mijn YEM en derden met betrekking tot of verband houdende met uw gebruik van Mijn YEM uit. U gebruikt Mijn YEM op eigen risico.

7.3
U bent zelf volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor uw gebruik van Mijn YEM en zult YEM vrijwaren tegen aanspraken van derden die verband houden met of voortvloeien uit uw gebruik van Mijn YEM en/of van de informatie op Mijn YEM.

8. Toepasselijk recht en bevoegde rechter


Op deze Gebruikersvoorwaarden, uw toegang tot en gebruik van Mijn YEM en alle zaken en geschillen die daarop betrekking hebben is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend de Nederlandse rechter is bevoegd kennis te nemen van geschillen die betrekking hebben op (de interpretatie van) de Gebruikersvoorwaarden, uw toegang tot of gebruik van Mijn YEM en/of de beëindiging daarvan.

April 2017