Gebruikersvoorwaarden Cover

Gebruikersvoorwaarden

Please scroll down for the English version

 

versie juni 2024 

Algemeen

Deze website en/of de app wordt beschikbaar gesteld door Yacht Group Nederland bv  (hierna: ‘Yacht’). Yacht Group Nederland bv is statutair gevestigd te Amsterdam en houdt kantoor te Diemen aan de Diemermere 25. Yacht Group Nederland bv is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 33183177. 

Het doel van de website en/of de app is het bereiken van en communiceren met (zelfstandige) professionals en opdrachtgevers in het kader van werk, het ontwikkelen van expertise en om met elkaar in verbinding te blijven. Gebruikers mogen de website en de apps alleen voor dit doel gebruiken. 

Door de website en/of de app te gebruiken, ga je akkoord met deze Algemene  Gebruikersvoorwaarden. Yacht behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze voorwaarden te wijzigen. Bij gebruik van de website zijn steeds de geldende voorwaarden van toepassing die op dat moment op de website en/of de app vermeld staan.  

Nederlands recht is van toepassing op de toegang, het gebruik en de werking van onze website, en/of de app en de Gebruikersvoorwaarden (het algemene deel en de specifieke voorwaarden van Yacht Freelance en Mijn Yacht), onze dienstverlening en alle geschillen die daarop betrekkingen (kunnen) hebben. Alleen de Nederlandse rechter is bevoegd om kennis te nemen van dergelijke geschillen. 

Alle intellectuele eigendomsrechten op de website en/of de app, waaronder de (verzameling van) teksten, beeldmateriaal, geluidsmateriaal, merken, databestanden, databankrechten, software en alle overige werken waar je via de website en/of de app toegang toe krijgt, komen uitsluitend toe aan Yacht of haar licentiegevers. Yacht verstrekt je een tijdelijk, persoonlijk, niet overdraagbaar en niet exclusief recht om de website en/of de app met inachtneming van de wet en de Gebruikersvoorwaarden te gebruiken. Het is verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Yacht de informatie, data en/of, bestanden die Yacht via de website en/of app beschikbaar stelt, zoals bijvoorbeeld profielen van professionals, vacatures, opdrachten, al dan niet gebundeld met eigen diensten, te verzamelen, kopiëren, verkopen, en/of op andere basis aan te bieden en/of (ten behoeve van derden) te gebruiken. In afwijking hierop is het wel toegestaan om geplaatste vacatures en opdrachten op de website en/of de app van Yacht op een eigen vacaturesite te tonen als hierbij wordt vermeld dat Yacht de vacature of opdracht aanbiedt en een link naar de website van Yacht is opgenomen. 

Aan de inhoud en samenstelling van deze website en/of app wordt veel aandacht besteed. Toch kan Yacht er niet voor instaan dat de informatie op de website en/of de app altijd juist en volledig is. Evenmin kan Yacht er voor instaan dat de website en/of de app continu beschikbaar is en probleemloos werkt. Yacht sluit iedere aansprakelijkheid hiervoor uit, tenzij er sprake is gebleken van opzet of grove schuld van Yacht. 

Yacht is gerechtigd de beschikbaarheid van de website en/of de app op te schorten, bijvoorbeeld in verband met aanpassingen of onderhoud. Daarnaast behoudt Yacht zich het recht voor om de aangeboden informatie en diensten op de website en/of de app zonder vooraankondiging te verwijderen, te wijzigen of niet langer aan te bieden.
Deze website en/of app kan hyperlinks naar websites van derden bevatten. Yacht is niet verantwoordelijk voor de werking en inhoud van deze websites. 
Yacht gaat vertrouwelijk om met jouw persoonsgegevens. Meer informatie hierover vind je in ons privacystatement.

Het is niet toegestaan om deze website en/of de app, of de gegevens en informatie op deze website en/of de app te gebruiken voor een ander doel dan in deze voorwaarden is bepaald, of op een manier die tegenover Yacht, overige gebruikers van de website en/of de app of andere derden onrechtmatig is. Het is evenmin toegestaan om Yacht, overige gebruikers van de website en/of de app of andere derden op enige wijze te hinderen, en/of anderszins het goede functioneren van de website en/of de app, en/of de achterliggende programmatuur aan te tasten.  

Onverminderd haar overige rechten behoudt Yacht zich het recht voor om je zonder vooraankondiging de verdere toegang tot (het besloten gedeelte van) de website en/of de app en de daarop aangeboden diensten te ontzeggen, wanneer jij je niet aan de Gebruikersvoorwaarden houdt of op een andere manier onrechtmatig handelt tegenover Yacht of derden. 

De websites bevatten een besloten gedeelte (hierna: ‘Yacht Freelance’, ‘Mijn Yacht’). Dit gedeelte is alleen bestemd voor personen die rechtmatig beschikken over de inloggegevens, die nodig zijn om gebruik te maken van (een onderdeel van) het besloten gedeelte. Het is verboden voor andere gebruikers om zichzelf onrechtmatig toegang te verschaffen tot (een onderdeel van) dit besloten gedeelte. Bijvoorbeeld door een valse naam te gebruiken en/of beveiligingsmaatregelen te omzeilen. 

Yacht Freelance/Mijn Yacht/Mijn BMC of Mijn YEM

Voor het rechtmatig gebruik van Yacht Freelance/Mijn Yacht/Mijn BMC of Mijn YEM gelden - in aanvulling op het algemeen deel van de Gebruikersvoorwaarden - de volgende specifieke voorwaarden:

Mijn Yacht en mijn YEM

Gebruikersvoorwaarden Mijn Yacht / Mijn BMC voor professionals en adviseurs

Gebruikersvoorwaarden Mijn Yacht / Mijn BMC voor professionals en adviseurs

Inleiding

Mijn Yacht/Mijn BMC (hierna te noemen: Mijn Yacht)  is het besloten gedeelte van de website en/of de app van Yacht. Met een account voor Mijn Yacht kun je - onder meer - op vacatures reageren, netwerken met andere Yacht-professionals en je gegevens beheren.

Community

Wij geloven in de kracht van het netwerk. Via ons netwerk kun jij kennis en ervaringen uitwisselen. Als je bij Yacht of BMC werkt maar ook als je op een vacature solliciteert of je inschrijft, kun je deel uitmaken van onze community. Lees de Gebruikersvoorwaarden goed door. Door het accepteren van de Gebruikersvoorwaarden komt de overeenkomst tussen Yacht tot stand, behoor je tot de community en kun je het Mijn Yacht-account gebruiken zodra je deze hebt geactiveerd.

Met de community blijf je in verbinding met de Yacht-professionals en BMC adviseurs en kun je met jouw profiel (zoals naam, functie en contactgegevens) vindbaar zijn voor de professionals en adviseurs in de community. Via de community kun jij ook professionals en adviseurs vinden, die werken bij bedrijven en/of in vakgebieden die voor jou interessant zijn. In jouw Mijn Yacht- account kun je aangeven welke informatie je wel of niet wilt delen en hoe professionals en adviseurs contact met je kunnen opnemen.   

Inschrijving bij de community en het aanmaken van een account op Mijn Yacht maakt  onderdelen van onze dienstverlening voor jou toegankelijk. Dit is zowel voor jou als voor Yacht geheel vrijblijvend. Yacht is niet verplicht om jou werk aan te bieden en jij bent niet verplicht om werk te accepteren.

Als jij je inschrijft bij de community, solliciteert via Yacht, en/of anderszins akkoord gaat met de Gebruikersvoorwaarden, gaan we ervan uit dat jij op zoek bent naar of geïnteresseerd bent in onze dienstverlening en de community. En dat we dus - mondeling, schriftelijk en/of digitaal - contact met je kunnen opnemen. We kunnen je benaderen via Mijn Yacht, e-mail en/of telefoon (bellen, sms en/of Whatsapp). Om je zo goed mogelijk van dienst te zijn, is jouw profiel zichtbaar voor - en kun je benaderd worden door - alle onderdelen (dochtermaatschappijen) van Yacht Group Nederland. 

Partner for talent

Vanuit onze wereldwijde ambitie om een ‘partner for talent’ te zijn, werken we samen met klanten en collega’s binnen de Randstad groep om jou op het juiste moment met de juiste baan te verbinden. Ons doel is om een zo goed mogelijke match voor je te vinden. Mocht het ons niet lukken om direct een passende opdracht voor je te vinden, dan kunnen we je gegevens delen met onze klanten om alsnog een geschikte match te realiseren. Alleen collega’s binnen de (wereldwijde) Randstad groep, hebben toegang tot deze informatie. Zij zullen altijd eerst contact met jou opnemen om te verifiëren of je geïnteresseerd bent, voordat ze jou voorstellen aan de klant.

Mijn Yacht

Ga je via Yacht aan de slag bij één van onze opdrachtgevers, dan heb je in ieder geval tot twee jaar na het eind van je contract via Mijn Yacht toegang tot relevante informatie met betrekking tot  je werkzaamheden. Zoals de bevestiging(en) van je overeenkomst(en) en/of je salaris- en jaaropgave(n). 

Afhankelijk van de opdrachtgever waarvoor je werkt, kun je via Mijn Yacht ook digitaal je uren verantwoorden, je rooster inzien en/of je beschikbaarheid doorgeven. Ook ziekmeldingen gaan via Mijn Yacht.

1.Toepasselijkheid

1.1
Deze Gebruikersvoorwaarden en het algemene deel van de Gebruikersvoorwaarden van onze website zijn van toepassing op elk gebruik van Mijn Yacht door natuurlijke personen, waaronder zzp’ers en adviseurs. 

De Gebruikersvoorwaarden vormen de basis waarop je toegang krijgt en gebruik mag maken van Mijn Yacht enkel en alleen voor het doel zoals bepaald in deze Gebruikersvoorwaarden. Door akkoord te gaan met de Gebruikersvoorwaarden Mijn Yacht voor professionals en adviseurs ga je ook akkoord met het algemene deel van de gebruikersvoorwaarden van onze website

Je kunt deze Gebruikersvoorwaarden printen of opslaan voor jouw eigen administratie.

1.2.
Yacht behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze Gebruikersvoorwaarden op elk gewenst moment en naar eigen inzicht te wijzigen. Yacht zal de aangepaste voorwaarden op deze website plaatsen. Bij gebruik van Mijn Yacht zijn steeds de geldende voorwaarden van kracht, die op dat moment op de website staan vermeld. 

1.3.
Deze Gebruikersvoorwaarden laten onverlet dat specifieke overeengekomen, of overeen te komen, voorwaarden tussen jou en Yacht van toepassing zijn. 

2. Toegang tot mijn Yacht

2.1
Het gebruik van mijn Yacht is strikt persoonlijk. Je dient je accountgegevens zorgvuldig te bewaren en niet verder te verspreiden. Je bent verantwoordelijk voor alle (rechts)handelingen die met jouw accountgegevens worden uitgevoerd. Indien je reden hebt om aan te nemen dat derden jouw accountgegevens kennen, wijzig dan direct je wachtwoord.

Wil je dat wij jouw account, en daarmee ook je profiel, verwijderen? Dan geef je dit zelf aan in Mijn Yacht. Nadat wij je account verwijderen, kom je niet meer voor in ons actieve bestand. We benaderen je niet meer en stoppen de bemiddeling vanuit Yacht. Je gegevens zijn nog drie maanden beschikbaar in een afgeschermde omgeving ten behoeve van claims. Zat je in  een Werving & Selectie-procedure dan is deze periode twee jaar. In deze afgeschermde omgeving zijn je gegevens enkel beschikbaar voor Yacht onder strikte voorwaarden die in overeenstemming zijn met de daarvoor gestelde doelen en termijnen. Na afloop van deze termijnen verwijdert Yacht je gegevens definitief. 

Let op: als jij twee jaar lang geen contact hebt gehad met Yacht, verwijderen we jouw gegevens automatisch. Hiervan brengen we je tijdig op de hoogte. Indien je niet wilt dat jouw account na twee jaar wordt verwijderd, dan kun je dat voorkomen door bijvoorbeeld : in te loggen, jouw profiel bij te werken of door gericht te solliciteren op een vacature. 

Als je voor Yacht hebt gewerkt, gelden andere bewaartermijnen. Jouw loongegevens zijn tot twee jaar na het einde van het dienstverband zichtbaar in Mijn Yacht. Na deze twee jaar archiveren wij deze gegevens in een afgeschermde omgeving. In dit geval blijven bepaalde persoonsgegevens langer beschikbaar voor Yacht. Bijvoorbeeld ten behoeve van claims en audits (5 jaar na einde kalenderjaar) en fiscale verplichtingen (7 jaar na einde kalenderjaar). Jouw persoonsgegevens zijn enkel beschikbaar voor Yacht onder strikte voorwaarden, die in overeenstemming zijn met de daarvoor vastgestelde doelen en termijnen.

Zie ook het Privacystatement.

2.2
Mijn Yacht is geen opslagplaats van unieke gegevens en dient ook niet zo te worden gebruikt. Mijn Yacht toont of slaat informatie niet onbeperkt op. Jij dient zelf zorg te dragen voor een adequate back-up van jouw persoonlijke gegevens en bent zelf verantwoordelijk voor de naleving van de bewaarverplichtingen die voor jou geldt op grond van de wet, regelgeving of overeenkomst. Tip: zorg op tijd voor een adequate back-up van jouw gegevens.

Als jij twee jaar lang geen gebruik maakt van jouw profiel, verwijderen wij jouw gegevens. Hiervan brengen wij je van tevoren op de hoogte. Indien je voor Yacht hebt gewerkt blijven jouw gegevens beschikbaar in Mijn Yacht tot twee jaar nadat je voor het laatst voor Yacht hebt gewerkt.

2.3
Yacht behoudt zich het recht voor jouw account(s) zonder vooraankondiging te sluiten, indien je je niet houdt aan het bepaalde in deze Gebruikersvoorwaarden, het algemeen deel van de Gebruikersvoorwaarden van onze website en/of de app of de wet. Daarnaast is Yacht gerechtigd je account(s) te sluiten als je een bepaalde tijd geen gebruik maakt van Mijn Yacht. Dit geldt ook wanneer je uit dienst bent bij Yacht en/of niet meer bij Yacht staat ingeschreven voor vast of tijdelijk werk.

3. Gebruik van mijn Yacht

3.1
Jij dient je bij het gebruik van Mijn Yacht te houden aan de geldende wet- en regelgeving. Hieronder vallen ook de toepasselijke Gebruiksvoorwaarden en alle instructies over het gebruik van Mijn Yacht, die op Mijn Yacht, per e-mail of anderszins beschikbaar zijn gesteld. Daarnaast dien je de Gebuikersvoorwaarden regelmatig door te nemen in verband met eventuele wijzigingen of aanvullingen.

3.2
Toegang tot, en gebruik van, Mijn Yacht voor professionals is voorbehouden aan natuurlijke personen - zoals bedoeld in artikel 1.1 - die zoeken naar, of geïnteresseerd zijn in, (ander) werk voor henzelf, en/of een netwerk willen opbouwen met andere professionals. (De informatie op) Mijn Yacht is uitsluitend bestemd voor persoonlijk gebruik binnen de omgeving van de website van Yacht en conform de Gebruikersvoorwaarden. Het is niet toegestaan een account op Mijn Yacht aan te maken onder een valse naam en/of Mijn Yacht oneigenlijk en/of voor commerciële doeleinden te gebruiken. Bijvoorbeeld om extra informatie over vacatures te verkrijgen en die te gebruiken om buiten Yacht om bij de betreffende opdrachtgever te solliciteren of eigen kandidaten voor te stellen. 

De gegevens die via Mijn Yacht en/of de app met jou worden gedeeld zijn vertrouwelijk. In het bijzonder dien je er rekening mee te houden dat de gegevens van professionals in het netwerk enkel mogen worden gebruikt binnen Mijn Yacht en/of de app voor de doeleinden genoemd in deze voorwaarden. Wij nemen misbruik zeer serieus. 

3.3
Mijn Yacht dient ook voor elektronische opgave en uitwisseling van gegevens met betrekking tot alle eventueel met jou te sluiten overeenkomsten. Wijzigingen in deze overeenkomsten vallen hier ook onder, evenals alle andere informatie die relevant is voor de uitvoering van de overeenkomst. Zoals je beschikbaarheid en de uren waarop je bent ingeroosterd. We verwachten dat je de gegevens in Mijn Yacht regelmatig bijwerkt en waar nodig tijdig reageert.

4. Werking en beschikbaarheid mijn Yacht

4.1
Yacht spant zich in om de beschikbaarheid en kwaliteit van Mijn Yacht te waarborgen. Yacht staat echter niet in voor de probleemloze werking en beschikbaarheid van Mijn Yacht. Yacht is uitdrukkelijk niet verantwoordelijk voor storingen of verminderde beschikbaarheid van Mijn Yacht door overmacht (storingen op het internet, hacking, denial of service attacks) en/of door handelen of nalaten van jezelf of door jou ingeschakelde derden.

4.2
Je dient storingen in Mijn Yacht direct aan Yacht te melden via www.yacht.nl/contact. Je bent verplicht om medewerking te verlenen aan een eventueel storingsonderzoek.

4.3
Yacht is gerechtigd (maar niet verplicht) Mijn Yacht aan te passen, onder meer in verband met haar bedrijfsprocessen of technologische ontwikkelingen. Daarbij kan Yacht bestaande functionaliteit aanpassen, aanvullen of verwijderen. Yacht informeert, waar nodig en mogelijk, vooraf over aanpassingen die een wezenlijke impact hebben op jouw samenwerking met Yacht.

4.4
Yacht kan digitaal of anderszins ondersteuning geven bij het gebruik van Mijn Yacht. Yacht is daartoe echter niet verplicht.

5. Informatie op mijn Yacht en de Yacht Community

5.1
Indien je via de website of per e-mail of de app informatie aan Yacht doorgeeft, ben je zelf verantwoordelijk dat deze informatie correct, relevant en volledig is. Yacht mag er bij haar dienstverlening vanuit gaan dat dit het geval is. Yacht is bevoegd, om informatie die niet (meer) juist of volledig is, zonder vooraankondiging te verwijderen, te wijzigen of aan te vullen. Dit geldt ook voor informatie van gebruikers.

5.2
De gegevens die in de systemen van Yacht zijn geregistreerd zijn leidend en beslissend ten aanzien van door jou verzonden of geüploade informatie. Dit geldt zowel voor de inhoud van de informatie als het tijdstip van ontvangst door Yacht. 

5.3
Het is niet toegestaan om berichten te verzenden of te plaatsen en/of materiaal te uploaden met een misleidende, beledigende, discriminerende of anderszins onrechtmatige of - naar de mening van Yacht - onbehoorlijke of onnodig krenkende inhoud. Yacht behoudt zich het recht voor om dergelijke berichten en/of uploads niet te plaatsen of zonder vooraankondiging te verwijderen of te wijzigen.

5.4
In Mijn Yacht heb je de mogelijkheid om je profiel verder aan te vullen, aan te geven of je zichtbaar wilt zijn voor andere professionals, en aan te geven of andere Yacht-professionals contact met je mogen opnemen. Je bepaalt zelf welke informatie je deelt met andere professionals. Via de instellingen in jouw account kun je jouw keuzes te allen tijde aanpassen. 

6. Gebruik van mijn Yacht in de app

6.1
Om gebruik te maken van de functionaliteiten van de app dient je smartphone een stabiele 3G-, 4G-, 5G- of WiFi-verbinding te hebben. Zonder deze verbinding kan de juiste werking van Mijn Yacht in de App (Yacht app) niet gegarandeerd worden. 

6.2
Als je de app downloadt, kun je via de app vacatures zoeken. Met je gebruikersnaam en wachtwoord kun je via de app ook inloggen op Mijn Yacht.

6.3
Devices waarbij met opzet het officiële besturingssysteem is gemanipuleerd om meer controle te krijgen over het device en de software die erop staat (rooten/jailbreaken) brengen de juiste werking en beveiliging van de Yacht app in gevaar. De juiste werking en beveiliging van de Yacht app is alleen van toepassing wanneer het device, waar de Yacht app op is geïnstalleerd, voorzien is van de officiële versies van besturingssystemen van Google (Android) en Apple (iOS) die door ons worden ondersteund.

Met deze Yacht app heb je inzicht in een gedeelte van Mijn Yacht account. Via de Yacht app kun je - onder meer - een gedeelte van jouw gegevens inzien en beheren, inzage krijgen in de betalingen die Yacht aan jou doet en in de loonstroken die daarbij horen.

7. Beveiliging

7.1
Yacht neemt passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om ongeautoriseerde toegang tot, en gebruik van, gegevens in Mijn Yacht en/of de app te voorkomen. 

7.2
Je dient je ervan bewust te zijn dat het onmogelijk is om onbevoegd en/of onrechtmatig gebruik van jouw gegevens volledig uit te sluiten. Dit geldt ook voor het ongewild aantasten of verloren gaan van jouw gegevens. Yacht aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid indien één van deze scenario’s zich voordoet, ondanks de genomen maatregelen door Yacht. Tenzij dit te wijten is aan de grove schuld of opzet van Yacht.

7.3
Meld een datalek of een vermoeden daarvan direct! Gebruik daarvoor dit formulier. Zie je gegevens van iemand anders of denk je dat er iets in jouw account niet klopt? Sluit je account af en meld dit direct bij www.yacht.nl/contact.

8. Privacy

Via Mijn Yacht en bij het aanmaken van een account voor Mijn Yacht, verwerkt Yacht vertrouwelijke informatie, waaronder jouw persoonsgegevens. Jouw privacy is belangrijk voor ons. Yacht gaat zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens, zie hierover meer in ons Privacystatement.

 

Versie juni 2024.

Gebruikersvoorwaarden Yacht Freelance/ Mijn Yacht voor zelfstandig professionals (zzp-ers)

Gebruikersvoorwaarden Yacht Freelance/ Mijn Yacht voor zelfstandig professionals (zzp-ers)

Inleiding

Yacht biedt hoogopgeleide zelfstandig ondernemers (‘zelfstandig professionals’) via Yacht Freelance direct toegang tot een groot aanbod zzp-opdrachten bij toonaangevende organisaties. Ook kun je met onze freelance pools binnen verschillende vakgebieden en expertises, snel en efficiënt een opdracht vinden die past bij jouw ambitie en wensen. 

Yacht Freelance/Mijn Yacht (hierna te noemen: Yacht Freelance of Mijn Yacht)  is het besloten gedeelte van de website en/of de app van Yacht. Met een account voor Yacht Freelance en/of Mijn Yacht kun je - onder meer - op opdrachten reageren, je aansluiten bij freelance pools, je gegevens beheren en de voor de contractering benodigde gegevens verstrekken en inzien. 

Voordat je daadwerkelijk kunt starten op een opdracht is het noodzakelijk dat je de door Yacht ingeregelde beheersmaatregelen succesvol doorloopt. In het vervolgproces zal daarvoor nadere informatie worden uitgevraagd. Komt de opdracht vervolgens feitelijk tot stand, dan heb je via Mijn Yacht tot twee jaar na einde van je opdracht toegang tot de voor jou relevante informatie, waaronder begrepen de gehanteerde modelovereenkomst, een kopie van het uittreksel KvK en de certificaten van verzekering.   

Heb je gereageerd op een opdracht, je opgegeven voor freelance pools of heb je een account aangemaakt, dan gaan we er van uit dat je geïnteresseerd bent in onze dienstverlening en dat we daarover dus - mondeling, schriftelijk en/of digitaal - contact met je op mogen nemen in verband met (mogelijke) opdrachten en alles wat daarmee verband houdt, waaronder ook het updaten of aanvullen van je profiel. We kunnen je benaderen via Yacht Freelance/Mijn Yacht, e-mail en/of telefoon (bellen, sms en/of Whatsapp). 

Community

Wij geloven in de kracht van het netwerk. Via ons netwerk kun jij kennis en ervaringen uitwisselen. Als je bij Yacht of BMC werkt maar ook als je op een vacature solliciteert of je inschrijft, kun je deel uitmaken van onze community. Lees de Gebruikersvoorwaarden goed door. Door het accepteren van de Gebruikersvoorwaarden komt de overeenkomst tussen Yacht tot stand, behoor je tot de community en kun je het Mijn Yacht-account gebruiken zodra je deze hebt geactiveerd.

Met de community blijf je in verbinding met de Yacht-professionals en BMC adviseurs en kun je met jouw profiel (zoals naam, functie en contactgegevens) vindbaar zijn voor de professionals en adviseurs in de community. Via de community kun jij ook professionals en adviseurs vinden, die werken bij bedrijven en/of in vakgebieden die voor jou interessant zijn. In jouw Mijn Yacht- account kun je aangeven welke informatie je wel of niet wilt delen en hoe professionals en adviseurs contact met je kunnen opnemen.   

Inschrijving bij de community en het aanmaken van een account op Mijn Yacht maakt  onderdelen van onze dienstverlening voor jou toegankelijk. Dit is zowel voor jou als voor Yacht geheel vrijblijvend. Yacht is niet verplicht om jou werk aan te bieden en jij bent niet verplicht om werk te accepteren.

Als jij je inschrijft bij de community, solliciteert via Yacht, en/of anderszins akkoord gaat met de Gebruikersvoorwaarden, gaan we ervan uit dat jij op zoek bent naar of geïnteresseerd bent in onze dienstverlening en de community. En dat we dus - mondeling, schriftelijk en/of digitaal - contact met je kunnen opnemen. We kunnen je benaderen via Mijn Yacht, e-mail en/of telefoon (bellen, sms en/of Whatsapp). Om je zo goed mogelijk van dienst te zijn, is jouw profiel zichtbaar voor - en kun je benaderd worden door - alle onderdelen (dochtermaatschappijen) van Yacht Group Nederland. 

1. Toepasselijkheid 

1.1
Deze Gebruikersvoorwaarden en het algemene deel van de Gebruikersvoorwaarden van onze website zijn van toepassing op elk gebruik van Yacht Freelance/Mijn Yacht door natuurlijke personen, zijnde zelfstandig ondernemers (‘zelfstandig professionals’). 
De Gebruikersvoorwaarden vormen de basis waarop je toegang krijgt en gebruik maakt van Yacht Freelance/Mijn Yacht enkel en alleen voor het doel zoals bepaald in deze Gebruikersvoorwaarden. Door akkoord te gaan met de Gebruikersvoorwaarden Yacht Freelance/Mijn Yacht voor zelfstandig professionals ga je ook akkoord met het algemene deel van de Gebruikersvoorwaarden van onze website. 
Je kunt deze Gebruikersvoorwaarden printen of opslaan voor jouw eigen administratie.

1.2
Yacht behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze Gebruikersvoorwaarden te wijzigen. BIj gebruik van de website zijn steeds de geldende voorwaarden van toepassing die op dat moment op de website vermeld staan. 

1.3 
Daarnaast kunnen  specifiek overeengekomen, of overeen te komen, voorwaarden tussen jou en Yacht van toepassing zijn. 

2. Toegang tot Yacht Freelance/ Mijn Yacht

2.1 
Na inschrijving of registratie bij Yacht Freelance krijg je direct toegang tot een groot aanbod zzp-opdrachten bij toonaangevende organisaties. Ook kun je met onze freelance pools binnen verschillende vakgebieden en expertises, snel en efficiënt een opdracht vinden die past bij jouw ambitie en wensen. 

Maak een profiel aan
Je kunt een account aanmaken door middel van jouw Linkedin of Google account of door zelf de velden in te vullen. Om het account te kunnen gebruiken, dien je het online registratieproces te voltooien door de activeringslink te gebruiken in de verificatiemail die door Yacht Freelance wordt toegestuurd of met de verificatiecode die je telefonisch ontvangt. Met de registratie verklaar je dat je een natuurlijk persoon bent, tenminste 18 jaar oud en op persoonlijke titel inschrijft. Voor de registratie dien je een actueel e-mailadres te gebruiken, deze dient voor onze communicatie. 
Na een succesvolle registratie krijg je een account, waarin je een eigen profiel kunt aanmaken en je CV uploaden. Je kan ervoor kiezen om dit handmatig te doen of geautomatiseerd. In Yacht Freelance/Mijn Yacht heb je de mogelijkheid om je profiel in te zien, verder aan te vullen of te wijzigen. Via de instellingen in jouw account kun je jouw keuzes te allen tijde aanpassen. 

Freelance pools
Door je aan te melden bij één of meerdere freelance pools krijg je, zodra je bent toegelaten, updates van nieuwe opdrachten binnen jouw vakgebied en expertise automatisch in je e-mail. 

Partner for talent
Vanuit onze wereldwijde ambitie om een ‘partner for talent’ te zijn, werken we samen met klanten en collega’s binnen de Randstad groep om jou op het juiste moment met de juiste baan te verbinden. Ons doel is om een zo goed mogelijke match voor je te vinden. Mocht het ons niet lukken om direct een passende opdracht voor je te vinden, dan kunnen we je gegevens delen met onze klanten om alsnog een geschikte match te realiseren. Alleen collega’s binnen de Randstad groep, zoals Randstad Sourceright, hebben toegang tot deze informatie. Zij zullen altijd eerst contact met jou opnemen om te verifiëren of je geïnteresseerd bent, voordat ze jou voorstellen aan de klant.

Reageer op een opdracht
Reageer je op een opdracht die in zelfstandigheid uit te voeren is, dan vragen we je om -indien het selectieproces positief is afgerond- nadere informatie te verstrekken om het proces van de beheersmaatregelen in gang te zetten. Indien dit naar tevredenheid is afgerond, zullen we de gegevens uitwisselen die nodig zijn voor de contractering. 

Contractering
De uiteindelijke contractering is vervolgens afhankelijk van het door jou kunnen voldoen aan de administratieve vereisten en de uitkomst van de met opdrachtgevers overeengekomen beheersmaatregelen, waaronder begrepen de ondernemerschapstoets, de analyse van de vragenlijst, het gebruik van de voorgeschreven Modelovereenkomst en het kunnen komen tot een goede opdrachtomschrijving. 

Yacht Freelance/Mijn Yacht
Komt de opdracht vervolgens feitelijk tot stand dan heb je via Yacht Freelance/Mijn Yacht tot twee jaar na einde van deze opdracht toegang tot de voor jou relevante informatie, waaronder begrepen de gehanteerde modelovereenkomst, een kopie van het uittreksel KvK en de certificaten van verzekering.

Zorg ervoor dat de informatie die je doorgeeft correct en volledig is. Op Yacht rust geen verantwoordelijkheid om de door jou ingevoerde gegevens op volledigheid of juistheid te controleren. Wij voeren onze screenings uit op grond van de door jou opgegeven of goedgekeurde informatie. Je bent jegens Yacht aansprakelijk voor schade in verband met het niet juist of volledig zijn van de door jou aan Yacht verstrekte informatie en zal Yacht daarvoor vrijwaren.
Werk de gegevens die je in Yacht Freelance/Mijn Yacht opgeeft bij indien dit nodig is, bijvoorbeeld indien sprake is van een update in je cv, een nieuwe inschrijving in de Kamer van Koophandel, bij aangepaste/vernieuwde certificaten van verzekering, etc.  

Het gebruik van Yacht Freelance/Mijn Yacht is strikt persoonlijk. Je dient je accountgegevens zorgvuldig te bewaren en niet verder te verspreiden. Je bent verantwoordelijk voor alle (rechts)handelingen die met jouw accountgegevens worden uitgevoerd. Indien je reden hebt om aan te nemen dat derden jouw accountgegevens kennen, wijzig dan direct je wachtwoord.

Wil je dat wij jouw account, en daarmee ook je profiel, verwijderen? Dan geef je dit zelf aan in Yacht Freelance/Mijn Yacht. Of neem contact op via dit formulierJe hebt dan geen toegang meer tot jouw account. Al jouw persoonlijke gegevens zullen uiterlijk na drie maanden uit onze systemen worden verwijderd. In deze afgeschermde omgeving zijn je gegevens enkel beschikbaar voor Yacht onder strikte voorwaarden die in overeenstemming zijn met de daarvoor gestelde doelen en termijnen. Na afloop van deze termijnen verwijdert Yacht je gegevens definitief. 

Let op: als jij twee jaar lang geen contact hebt gehad met Yacht, verwijderen we jouw gegevens automatisch. Hiervan brengen we je tijdig op de hoogte. Indien je niet wilt dat jouw account na twee jaar wordt verwijderd, dan kun je dat voorkomen door bijvoorbeeld : in te loggen, jouw profiel bij te werken, aan te melden voor een freelance pool of door gericht te reageren op een opdracht. 

Als je via Yacht hebt gewerkt, gelden andere bewaartermijnen. Jouw gegevens, gewerkte uren en documenten zoals de modelovereenkomst zijn tot twee jaar na het einde van de opdracht zichtbaar in Mijn Yacht. Na deze twee jaar archiveren wij deze gegevens in een afgeschermde omgeving. In dit geval blijven bepaalde persoonsgegevens langer beschikbaar voor Yacht. Bijvoorbeeld ten behoeve van claims en audits (5 jaar na einde kalenderjaar) en fiscale verplichtingen (7 jaar na einde kalenderjaar). Jouw persoonsgegevens zijn enkel beschikbaar voor Yacht onder strikte voorwaarden, die in overeenstemming zijn met de daarvoor vastgestelde doelen en termijnen.

Zie ook ons Privacystatement.
 

2.2
Yacht Freelance/Mijn Yacht is geen opslagplaats van unieke gegevens en dient ook niet zo te worden gebruikt. Yacht Freelance/Mijn Yacht toont of slaat informatie niet onbeperkt op. Jij dient zelf zorg te dragen voor een adequate back-up van jouw persoonlijke gegevens en bent zelf verantwoordelijk voor de naleving van de bewaarverplichtingen die voor jou geldt op grond van de wet, regelgeving of overeenkomst. Tip: zorg op tijd voor een adequate back-up van jouw gegevens.

2.3
Yacht behoudt zich het recht voor jouw account(s) zonder vooraankondiging te sluiten, indien je je niet houdt aan het bepaalde in deze Gebruikersvoorwaarden, het algemeen deel van de Gebruikersvoorwaarden van onze website en/of de app of de wet. Daarnaast is Yacht gerechtigd je account(s) te sluiten als je een bepaalde tijd geen gebruik maakt van Yacht Freelance/Mijn Yacht. Dit geldt ook wanneer je niet langer meer werkzaam bent op een opdracht via Yacht en/of niet meer bij Yacht staat ingeschreven..

3. Gebruik van Yacht Freelance/Mijn Yacht

3.1
Jij dient je bij het gebruik van Yacht Freelance/Mijn Yacht te houden aan de geldende wet- en regelgeving. Hieronder vallen ook de toepasselijke Gebruiksvoorwaarden en alle instructies over het gebruik van Yacht Freelance/Mijn Yacht, die op Yacht Freelance/Mijn Yacht, per e-mail of anderszins beschikbaar zijn gesteld. Daarnaast dien je de Gebruikersvoorwaarden regelmatig door te nemen in verband met eventuele wijzigingen of aanvullingen.

3.2
Toegang tot, en gebruik van, Yacht Freelance/Mijn Yacht is voorbehouden aan natuurlijke personen - zoals bedoeld in artikel 1.1 - die als zzp-er (zelfstandig professional) zoeken naar, of geïnteresseerd zijn in, (ander) werk voor henzelf. (De informatie op) Yacht Freelance/Mijn Yacht is uitsluitend bestemd voor persoonlijk gebruik binnen de omgeving van de website van Yacht en conform de Gebruikersvoorwaarden. Het is niet toegestaan een account op Yacht Freelance/Mijn Yacht aan te maken onder een valse naam en/of Yacht Freelance/Mijn Yacht oneigenlijk en/of voor commerciële doeleinden te gebruiken. Bijvoorbeeld om extra informatie over opdrachten en onze procedures te verkrijgen en die te gebruiken bijvoorbeeld om buiten Yacht om contact op te nemen met de betreffende opdrachtgever voor die opdrachten of eigen kandidaten voor te stellen. 

De gegevens die via Yacht Freelance/Mijn Yacht en/of de app met jou worden gedeeld zijn vertrouwelijk. Wij nemen misbruik zeer serieus. 

3.3
Yacht Freelance/Mijn Yacht dient ook voor elektronische opgave en uitwisseling van gegevens met betrekking tot alle eventueel met jou te sluiten overeenkomsten. Wijzigingen in deze overeenkomsten vallen hier ook onder, evenals alle andere informatie die relevant is voor de uitvoering van de overeenkomst. Zoals je beschikbaarheid en de uren waarop je de opdracht uitvoert en facturatie (selfbilling). Werk je gegevens in Yacht Freelance/Mijn Yacht regelmatig bij en reageer waar nodig tijdig.

4. Werking en beschikbaarheid Yacht Freelance/Mijn Yacht

4.1
Yacht spant zich in om de beschikbaarheid en kwaliteit van Yacht Freelance/Mijn Yacht te waarborgen. Yacht staat echter niet in voor de probleemloze werking en beschikbaarheid van Mijn Yacht. Yacht is uitdrukkelijk niet verantwoordelijk voor storingen of verminderde beschikbaarheid van Yacht Freelance/Mijn Yacht door overmacht (storingen op het internet, hacking, denial of service attacks) en/of door handelen of nalaten van jezelf of door jou ingeschakelde derden.

4.2
Meld storingen in Yacht Freelance direct aan yachtfreelance@talent-pool.com. Meld storingen in Mijn Yacht direct aan Yacht via www.yacht.nl/contact. Je bent verplicht om medewerking te verlenen aan een eventueel storingsonderzoek.

4.3
Yacht is gerechtigd (maar niet verplicht) Yacht Freelance/Mijn Yacht aan te passen, onder meer in verband met haar bedrijfsprocessen of technologische ontwikkelingen. Daarbij kan Yacht bestaande functionaliteit aanpassen, aanvullen of verwijderen. Yacht informeert, waar nodig en mogelijk, vooraf over aanpassingen die een wezenlijke impact hebben op jouw samenwerking met Yacht.

4.4
Yacht kan digitaal of anderszins ondersteuning geven bij het gebruik van Yacht Freelance/ Mijn Yacht. Yacht is daartoe echter niet verplicht.

5. Informatie op Yacht Freelance/Mijn Yacht  

5.1
Indien je via de website of per e-mail of de app informatie aan Yacht doorgeeft, ben je zelf verantwoordelijk dat deze informatie correct, relevant en volledig is. Yacht mag er bij haar dienstverlening vanuit gaan dat dit het geval is. Yacht is bevoegd om informatie die niet (meer) juist of volledig is, zonder vooraankondiging te verwijderen, te wijzigen of aan te vullen. Dit geldt ook voor informatie van gebruikers.

5.2
De gegevens die in de systemen van Yacht zijn geregistreerd zijn leidend en beslissend ten aanzien van door jou verzonden of geüploade informatie. Dit geldt zowel voor de inhoud van de informatie als het tijdstip van ontvangst door Yacht. 

5.3
Het is niet toegestaan om berichten te verzenden of te plaatsen en/of materiaal te uploaden met een misleidende, beledigende, discriminerende of anderszins onrechtmatige of - naar de mening van Yacht - onbehoorlijke of onnodig krenkende inhoud. Yacht behoudt zich het recht voor om dergelijke berichten en/of uploads niet te plaatsen of zonder vooraankondiging te verwijderen of te wijzigen.

5.4
We kunnen je benaderen via Yacht Freelance/Mijn Yacht, e-mail en/of telefoon (bellen, sms en/of Whatsapp).
In Yacht Freelance/Mijn Yacht heb je de mogelijkheid om je profiel verder aan te vullen of te wijzigen. Via de instellingen in jouw account kun je jouw keuzes of voorkeuren te allen tijde aanpassen. 
We willen graag weten of onze communicatie jou bereikt. Onze e-mails kunnen een enkele, campagnespecifieke 'web beacon pixels' bevatten om ons te laten weten of onze e-mails worden geopend en om eventuele klikken op links of advertenties in de e-mail te meten en/of verifiëren.

5.5
Contact via WhatsApp
Gebruik je WhatsApp om berichten naar ons te sturen? Dan gelden hiervoor de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van WhatsApp. Je hebt daarvoor de algemene voorwaarden van WhatsApp geaccepteerd. 

Communicatie via Whatsapp is geheel vrijblijvend. Yacht gebruikt WhatsApp enkel voor korte informatieve berichten en alleen als je je daarvoor niet hebt afgemeld. Wij zullen niet vragen gevoelige informatie via WhatsApp te delen. Wil je persoonlijke gegevens met ons delen, zoals een rekeningnummer of andere gevoelige informatie? Doe dit niet via WhatsApp, maar via Yacht Freelance/Mijn Yacht of andere beveiligde omgevingen die wij ter beschikking stellen. Je kunt je ten alle tijden afmelden voor WhatsApp via jouw voorkeuren en/of via WhatsApp zelf. 

De berichten die je aan ons hebt gestuurd, worden door ons gebruikt in overeenstemming met deze Gebruikersvoorwaarden of andere afspraken die je met ons bent overeengekomen, zie voor meer informatie ons Privacystatement.

6. Gebruik van Mijn Yacht in de app

6.1
Om gebruik te maken van de functionaliteiten van de app dient je smartphone een stabiele 3G-, 4G-, 5G- of WiFi-verbinding te hebben. Zonder deze verbinding kan de juiste werking van Mijn Yacht in de App (Yacht app) niet gegarandeerd worden. 

6.2
 Met je gebruikersnaam en wachtwoord kun je via de app inloggen op Mijn Yacht. 

6.3
Devices waarbij met opzet het officiële besturingssysteem is gemanipuleerd om meer controle te krijgen over het device en de software die erop staat (rooten/jailbreaken) brengen de juiste werking en beveiliging van de Yacht app in gevaar. De juiste werking en beveiliging van de Yacht app is alleen van toepassing wanneer het device, waar de Yacht app op is geïnstalleerd, voorzien is van de officiële versies van besturingssystemen van Google (Android) en Apple (iOS) die door ons worden ondersteund.
Met deze Yacht app heb je inzicht in een gedeelte van Mijn Yacht account. Via de Yacht app kun je - onder meer - een gedeelte van jouw gegevens inzien en beheren, inzage krijgen in de betalingen die Yacht aan jou doet en in de loonstroken die daarbij horen.

7. Beveiliging

7.1
Yacht neemt passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om ongeautoriseerde toegang tot, en gebruik van, gegevens in Yacht Freelance/Mijn Yacht en/of de app te voorkomen. Yacht is ISO 27001 gecertificeerd. 

7.2
Je dient je ervan bewust te zijn dat het onmogelijk is om onbevoegd en/of onrechtmatig gebruik van jouw gegevens volledig uit te sluiten. Dit geldt ook voor het ongewild aantasten of verloren gaan van jouw gegevens. Yacht aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid indien één van deze scenario’s zich voordoet, ondanks de genomen maatregelen door Yacht. Tenzij dit te wijten is aan de grove schuld of opzet van Yacht.

7.3 
Meld een datalek of een vermoeden daarvan direct! Gebruik daarvoor dit formulier. Zie je gegevens van iemand anders of denk je dat er iets in jouw account niet klopt? Sluit je account af en meld dit direct bij www.yacht.nl/contact.

8. Privacy
Via Yacht Freelance/Mijn Yacht en bij het aanmaken van een account voor Yacht Freelance/Mijn Yacht, verwerkt Yacht vertrouwelijke informatie, waaronder jouw persoonsgegevens. Jouw privacy is belangrijk voor ons. Yacht gaat zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens, zie hierover meer in ons Privacystatement.
 

Versie juni 2024

Gebruikersvoorwaarden mijn YEM voor ZZP’ers

Gebruikersvoorwaarden mijn YEM voor ZZP’ers

Inleiding


Op het verzoek van haar klanten houdt Yacht Externen Management (YEM) zich bezig met het inrichten en uitvoeren van een afgesproken proces omtrent het contracteren van zelfstandig ondernemers (‘ZZP-ers’)voor deze klanten. Dit proces moet eraan bijdragen dat ZZP’ers binnen de kaders van de Wet DBA in zelfstandigheid een opdracht kunnen uitvoeren bij een specifieke klant van YEM.
Om dit proces zo efficiënt mogelijk voor de betrokken partijen (klant, ZZP en YEM) uit te voeren, heeft YEM een ZZP portal ontwikkeld met de naam Mijn YEM.

Mijn YEM is een besloten gedeelte van de website van Yacht. Middels Mijn YEM -verstrek je- naast de (persoons)gegevens die nodig zijn om te kunnen contracteren – ook de van belang zijnde informatie die noodzakelijk is voor het als zelfstandig ondernemer kunnen vervullen van een opdracht bij de betreffende klant van YEM.  Deze informatie is onder meer van belang om inzage te verkrijgen in de mate van zelfstandigheid, zowel ten aanzien van jou als ondernemer, als ten aanzien van de door jou uit te voeren opdracht bij de betreffende specifieke klant van YEM. Te denken valt daarbij aan relevante informatie omtrent de opdracht: de werkzaamheden die in het kader van deze opdracht door jou moeten worden uitgevoerd en de zelfstandige uitvoering daarvan en de looptijd van de opdracht en aan de ondernemerschapstoets. Het aanmaken van een account en het met goed gevolg doorlopen van de vervolgstappen in Mijn YEM is zowel voor jou als voor de specifieke klant van YEM  noodzakelijk voor het feitelijk kunnen (gaan) uitvoeren van een opdracht bij de specifieke klant van YEM.
Indien je als ZZP’er wordt gecontracteerd dan heb je via Mijn YEM  tot twee jaar na einde van deze opdracht toegang tot de voor jou relevante informatie, waaronder begrepen de gehanteerde modelovereenkomst, een kopie van het uittreksel KvK en de certificaten van verzekering. Daarnaast krijg je toegang tot Mijn Yacht onder andere ten behoeve van het indienen en inzien van jouw facturen.

1. Toepasselijkheid


1.1
Deze gebruikersvoorwaarden en het algemene deel van de gebruikersvoorwaarden van onze website zijn van toepassing op elk gebruik van Mijn YEM door ZZP’ers die opereren vanuit een eenmanszaak, dan wel actief zijn vanuit een besloten vennootschap zonder personeel waarvan zij directeur groot aandeelhouder zijn. Deze voorwaarden vormen de basis waarop je als zelfstandig ondernemer toegang krijgt en gebruik moet maken van Mijn YEM voor het kunnen vervullen van een opdracht bij een specifieke klant van YEM. YEM vraagt je de gebruikersvoorwaarden te lezen en te accorderen voordat je toegang krijgt en gebruik kunt maken van Mijn YEM. Door akkoord te gaan met de gebruikersvoorwaarden voor ZZP’ers ga je ook akkoord met het algemene deel van de gebruikersvoorwaarden van onze website. Je kunt de gebruikersvoorwaarden printen of opslaan voor jouw eigen administratie.

1.2.
YEM behoudt zich het recht voor de inhoud van deze gebruikersvoorwaarden op elk gewenst moment en naar eigen inzicht te wijzigen. YEM zal de aangepaste voorwaarden op deze website plaatsen. Bij gebruik van Mijn YEM zijn steeds de op dat moment geldende voorwaarden, zoals vermeld op de website, van toepassing.

1.3.
Deze Gebruikersvoorwaarden laten onverlet de toepasselijkheid van specifieke tussen jou en YEM overeengekomen of overeen te komen voorwaarden, bijvoorbeeld de voorwaarden opgenomen in de modelovereenkomst.

2. Toegang tot mijn YEM


2.1
Na opgave door de Opdrachtgever krijg je van YEM een mail waarmee je je kunt aanmelden. Voor het gebruik van Mijn YEM is een combinatie van een gebruikersnaam en wachtwoord (hierna: ‘accountgegevens’) nodig. Je ontvangt een e-mail van YEM met je gebruikersnaam en wachtwoord. Het wachtwoord moet je bij de eerste inlog direct wijzigen. Het gebruik van de accountgegevens is strikt persoonlijk. Je dient je accountgegevens zorgvuldig te bewaren en niet verder te verspreiden. Je bent verantwoordelijk voor alle (rechts)handelingen die met jouw accountgegevens worden uitgevoerd. Indien je reden hebt om aan te nemen dat derden je accountgegevens kennen, wijzig dan direct je wachtwoord.

Jouw gegevens zijn tot twee jaar na einde van de opdracht in Mijn YEM voor je beschikbaar. Deze (persoons)gegevens worden vervolgens na twee jaar gearchiveerd in een afgeschermde omgeving. Jouw persoonsgegevens zijn dan enkel beschikbaar voor YEM overeenkomstig de daarvoor vastgestelde doelen en termijnen.

Bijvoorbeeld ten behoeve van claims of audits: 5 jaar na einde kalenderjaar, of ten behoeve van fiscale verplichtingen: 7 jaar na einde kalenderjaar mits hiervoor toestemming is verkregen conform een vastgesteld Protocol.
Zie ook het Privacystatement.

2.2
YEM behoudt zich het recht voor jouw account(s) zonder vooraankondiging te sluiten, indien je je niet houdt aan het bepaalde in deze gebruikersvoorwaarden, het algemeen deel van de gebruikersvoorwaarden van onze website of de wet. In ieder geval zal YEM jouw account sluiten na 2 jaar nadat jouw opdracht via YEM bij een specifieke klant van YEM is beëindigd .   

3. Gebruik van mijn YEM


3.1
Je dient je bij het gebruik van Mijn YEM te houden aan de toepasselijke wet- en regelgeving, de toepasselijke gebruiksvoorwaarden en alle instructies van YEM -op Mijn YEM, per e-mail of anderszins beschikbaar gesteld- met betrekking tot het gebruik van Mijn YEM. Daarnaast dien je de gebruiksinstructies regelmatig door te nemen in verband met eventuele wijzigingen of aanvullingen daarop.

3.2
Toegang tot en gebruik van Mijn YEM is voorbehouden aan de personen als bedoeld in artikel 1.1. (De informatie op) Mijn YEM is uitsluitend bestemd voor eigen zakelijk gebruik. Het is niet toegestaan een account op Mijn YEM aan te maken onder een valse naam en/of Mijn YEM oneigenlijk te gebruiken.
Je bent volledig verantwoordelijk voor de bescherming van jouw accountgegevens en alle activiteiten die uit hoofde van jouw account plaatsvinden. Je dient de accountgegevens zorgvuldig te bewaren en niet verder te verspreiden. Indien je bekend wordt met ongeautoriseerd gebruik van jouw account(gegevens) of van enige andere inbreuk op de beveiliging van uw account dient u jouw contactpersoon bij YEM hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

3.3
Mijn YEM wordt gebruikt voor elektronische opgave en uitwisseling van gegevens ten behoeve van het inrichten en uitvoeren van een afgesproken proces. Dit proces moet eraan bijdragen dat ZZP’ers binnen de kaders van de Wet DBA in zelfstandigheid een opdracht kunnen uitvoeren bij een specifieke klant van YEM. Middels Mijn YEM worden de vereiste documenten verzameld, de looptijd en de omschrijving van de opdracht opgegeven, moet je een checklist invullen en andere voor de opdracht relevante informatie opgeven. YEM gaat ervan uit dat de informatie die je doorgeeft correct en volledig is. Op YEM rust geen verantwoordelijkheid om de door jou ingevoerde gegevens op volledigheid of juistheid te controleren maar voert de DBA-screening uit op grond van de door jou opgegeven of goedgekeurde informatie. Indien hierover door YEM toch wordt geadviseerd, dan geschiedt dit onverplicht en zonder aanvaarding van enige aansprakelijkheid hiervoor. Je ben jegens YEM aansprakelijk voor schade in verband met het niet juist of volledig zijn van de door u aan YEM verstrekte informatie en zullen YEM ter zake vrijwaren.
We verwachten dat de gegevens die je in Mijn YEM opgeeft bijwerkt indien dit nodig is, bijvoorbeeld indien sprake is van een nieuwe inschrijving in de Kamer van Koophandel, of aangepaste/vernieuwde certificaten van verzekering, etc.  

3.4
Mijn YEM is niet bedoeld als opslagplaats van unieke gegevens of back-up daarvan. De informatie op Mijn YEM wordt niet onbeperkt voor je getoond en bewaard. Je dient zelf zorg te dragen voor een adequate back-up van gegevens. Je bent zelf verantwoordelijk voor de naleving van op jou rustende bewaarverplichtingen op grond van wet, regelgeving of overeenkomst.

4. Werking en beschikbaarheid mijn YEM


4.1
YEM zal zich redelijkerwijs inspannen om de beschikbaarheid en kwaliteit van Mijn YEM te waarborgen. YEM staat echter niet in voor de ongestoorde werking en beschikbaarheid van Mijn YEM. YEM is uitdrukkelijk niet verantwoordelijk voor storingen of verminderde beschikbaarheid van Mijn YEM door overmacht (waaronder begrepen storingen op het internet, hacking, denial of service attacks) en/of door handelen of nalaten van jou zelf of door jou ingeschakelde derden en sluit iedere aansprakelijkheid daarvoor uit. 

4.2
Je dient storingen in Mijn YEM direct aan YEM te melden bij jouw contactpersoon. Je bent gehouden medewerking te verlenen aan een eventueel storingsonderzoek.

4.3
YEM is gerechtigd (maar niet verplicht) Mijn YEM aan te passen, onder meer in verband met haar bedrijfsprocessen of technologische ontwikkelingen. Daarbij kan bestaande functionaliteit worden aangepast, aangevuld of verwijderd. YEM zal je, waar nodig en mogelijk, vooraf informeren omtrent aanpassingen, die een wezenlijke impact hebben op jouw samenwerking met YEM.

4.4
YEM kan digitaal of anderszins ondersteuning geven bij het gebruik van Mijn YEM. Zij is daartoe echter niet verplicht.

5. Informatie op mijn YEM


5.1
Indien je via de website of per e-mail informatie aan YEM doorgeeft ben je er zelf voor verantwoordelijk dat deze informatie correct, relevant en volledig is. YEM mag er bij haar dienstverlening vanuit gaan dat dit het geval is. YEM is bevoegd maar niet verplicht om informatie waaronder informatie van gebruikers, die niet (meer) juist of volledig blijkt te zijn zonder vooraankondiging te verwijderen, te wijzigen of aan te vullen.

5.2
Ten aanzien van de inhoud van de door jou verzonden/ge-uploade informatie en het tijdstip van ontvangst daarvan door YEM is de registratie hiervan in de systemen van YEM beslissend.

5.3
Het is niet toegestaan berichten te verzenden of te plaatsen en/of materiaal te uploaden met een misleidende, beledigende, discriminerende of anderszins onrechtmatige of – naar de mening van YEM – onbehoorlijke of onnodig krenkende inhoud. YEM behoudt zich het recht voor dergelijke berichten en/of uploads niet te plaatsen of zonder vooraankondiging te verwijderen of te wijzigen.

6. Beveiliging


6.1
YEM neemt beveiligingsmaatregelen om ongeautoriseerde toegang tot en gebruik van gegevens in Mijn YEM te voorkomen. In ieder geval worden de volgende maatregelen genomen:

a.
de computer hardware waarop de gegevens van gebruikers worden opgeslagen, zal worden geplaatst in ruimtes waartoe alleen geautoriseerde personen toegang hebben en die beveiligd zijn met branddetectieapparatuur en een toegangscontrolesysteem;

b.
YEM maakt gebruik van antivirus programma’s en encryptie om gegevens en bestanden zo goed mogelijk te beschermen tegen hackers en bekende virussen;

c.
YEM gebruikt zogenaamde firewall technieken om alleen geautoriseerde gebruikers van buiten en binnen YEM toegang te geven tot de voor hen relevante gegevens.

6.2
Je dient je ervan bewust te zijn dat het onmogelijk is om volledig uit te sluiten dat jouw gegevens onbevoegd en/of onrechtmatig worden gebruikt of ongewild worden aangetast of verloren gaan. YEM aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid indien jouw gegevens, ondanks de genomen maatregelen, ongewild worden aangetast of verloren gaan dan wel onrechtmatig of onbevoegd worden ingezien en/of, tenzij dit te wijten is aan de grove schuld of opzet van YEM. 

7. Privacy


Via Mijn YEM en bij het aanmaken van een account voor Mijn YEM wordt vertrouwelijke informatie, waaronder persoonsgegevens, verwerkt. YEM zal je persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen. Meer informatie hierover vind je in het Privacystatement.

April 2017

Gebruikersvoorwaarden Mijn Yacht voor opdrachtgevers

Gebruikersvoorwaarden Mijn Yacht voor opdrachtgevers
1. Definities

Onderstaande begrippen hebben in de Gebruikersvoorwaarden de volgende betekenis, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld:

1.1 intellectuele eigendomsrechten:
Auteursrechten, octrooirechten, databaserechten, merkrechten, modelrechten, handelsnaamrechten, rechten op ontwerpen, knowhow en vertrouwelijke informatie en alle overige intellectuele eigendomsrechten of vergelijkbare vormen van bescherming in Nederland en elders in de wereld.

1.2 materiaal:

Alle teksten, software, databestanden, formats, grafische afbeeldingen, foto’s, logo’s, geluiden, muziek, merken, software, (persoons)gegevens en elk ander door of namens Yacht ontwikkeld materiaal dat onderdeel is van Mijn Yacht alsmede materiaal van derden dat met toestemming van die derden beschikbaar wordt gesteld op Mijn Yacht, met inbegrip van het ontwerp, de structuur, de selectie, rangschikking, ‘look en feel’ ed. van dergelijk Materiaal.

1.3 Mijn Yacht:

De beveiligde gedeelten van de website van Yacht: www.yacht.nl (in deze Gebruikersvoorwaarden ook wel als ‘internetportal’ aangeduid). In deze Gebruikersvoorwaarden wordt gedoeld op de beveiligde gedeelten voor opdrachtgevers, meer in het bijzonder op dat de gedeelten van de websites waarop informatie wordt uitgewisseld over en in het kader van de diensten die Yacht als opdrachtnemer verricht voor/verleent aan de Opdrachtgever waarvoor u werkzaam bent.

1.4 opdrachtgever:

Het bedrijf, dat of de instelling, die gebruik maakt van de dienstverlening van Yacht op het gebied van bemiddeling, ter beschikkingstelling van arbeidskrachten (daaronder begrepen payrolling) en/of inhuur van zelfstandige opdrachtnemers.

1.5 Yacht:

Yacht Group Nederland bv en haar dochtermaatschappijen. Yacht Group Nederland bv is statutair gevestigd te Amsterdam en houdt kantoor te Diemen aan de Diemermere 25. Yacht Group Nederland bv is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 33183177.

1.8 u/uw:

Elke gebruiker van Mijn Yacht.

2.Toepasselijke voorwaarden


2.1
Deze Gebruikersvoorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van Mijn Yacht. Zij vormen de basis waarop u toegang krijgt en gebruik mag maken van Mijn Yacht. Yacht vraagt u de Gebruikersvoorwaarden te lezen en – mede namens de Opdrachtgever die u vertegenwoordigt – te accorderen voordat u toegang krijgt tot (meer) informatie op en gebruik kan maken van Mijn Yacht. U kunt de Gebruikersvoorwaarden printen of opslaan voor uw eigen administratie.

2.2
Yacht behoudt zich het recht voor deze Gebruikersvoorwaarden op elk gewenst moment en naar eigen inzicht aan te vullen, te wijzigen of te verwijderen. Yacht zal de aangepaste Gebruikersvoorwaarden op Mijn Yacht plaatsen. Telkens wanneer u Mijn Yacht gebruikt zijn de op dat moment geldende Gebruikersvoorwaarden van toepassing. Het is uw verantwoordelijkheid om van tijd tot tijd te controleren of de Gebruikersvoorwaarden zijn aangepast en kennis te nemen van die aanpassingen.

2.3
Deze Gebruikersvoorwaarden laten onverlet de toepasselijkheid van de overige (algemene en specifieke) voorwaarden die van toepassing zijn op de dienstverlening van Yacht in het kader waarvan u toegang krijgt tot Mijn Yacht.

3. Toegang tot mijn Yacht

3.1
U krijgt uitsluitend toegang tot Mijn Yacht in het kader van uw werkzaamheden voor de Opdrachtgever met wie Yacht samenwerkt. U kunt namens de Opdrachtgever toegang krijgen tot Mijn Yacht:

a.
indien u namens de Opdrachtgever contacten onderhoudt met Yacht. U krijgt alleen toegang tot die informatie die naar het redelijk oordeel van Yacht voor u relevant is in het kader van de samenwerking tussen de Opdrachtgever en Yacht. Als contactpersoon kunt u om praktische redenen één of meerdere collega’s het recht verlenen om de voor u toegankelijke informatie in te zien en, indien van toepassing handelingen te verrichten zoals het verstrekken van opdrachten en het controleren en corrigeren van door professionals via mijn Yacht ingediende urendeclaraties. U dient echter terughoudend, met inachtneming van het bepaalde in deze Gebruikersvoorwaarden, met deze bevoegdheid om te gaan;
en/of

b.
indien een onder a. bedoelde contactpersoon van de Opdrachtgever u (tijdelijk) inzage- en/of gebruiksrecht heeft verleend.

3.2
Door akkoord te gaan met deze Gebruikersvoorwaarden bevestigt u bevoegd te zijn om namens de Opdrachtgever toegang te hebben tot en gebruik te maken van Mijn Yacht, deze Gebruikersvoorwaarden te aanvaarden en indien u een contactpersoon bent als bedoeld in artikel 3.1 sub a – inzage en/of gebruiksrechten te verlenen aan door u aan te wijzen personen. Yacht behoudt zich het recht voor bij de Opdrachtgever of anderszins na te gaan of u hiertoe inderdaad bevoegd bent.

3.3
Alvorens toegang te krijgen tot Mijn Yacht dient u een account aan te maken. U kunt ook zodra u bent ingelogd op de internetportal declaraties van professionals controleren en indien nodig corrigeren van alle maatschappijen, uiteraard voor zover u voor die maatschappijen contactpersoon bent dan wel inzage-en/of gebruiksrecht heeft verkregen van de contactpersoon.

3.4
U bent volledig verantwoordelijk voor de bescherming van uw accountgegevens en alle activiteiten die uit hoofde van uw account plaatsvinden. U dient uw accountgegevens zorgvuldig te bewaren en niet verder te verspreiden. Indien u bekend wordt met ongeautoriseerd gebruik van uw account(gegevens) of van enige andere inbreuk op de beveiliging van uw account dient u uw contactpersoon bij Yacht hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Bent u uw accountgegevens kwijt, dan kunt u die zelf via het inlogscherm van Mijn Yacht opnieuw aanvragen.

4. Gebruik van mijn Yacht

4.1
Mijn Yacht wordt door Yacht beschikbaar gesteld ter ondersteuning van de dienstverlening van Yacht. Mijn Yacht kan door u, afhankelijk de met de Opdrachtgever overeengekomen dienstverlening, gebruikt worden voor: het aanleveren van gegevens, het aangaan van opdrachten, het controleren en indien nodig corrigeren van door professional(s) ingediende urendeclaratie(s) en/of om (eigen) informatie, daaronder begrepen afspraken, met betrekking tot de dienstverlening van Yacht aan de opdrachtgever in te zien.

4.2
Yacht verstrekt u een persoonlijk, niet exclusief recht om Mijn Yacht te gebruiken. Behoudens het in art. 3.1 sub a bepaalde kan dit recht niet worden overgedragen aan een ander.

4.3
U dient alle instructies van Yacht met betrekking tot het gebruik van Mijn Yacht en het Materiaal strikt op te volgen. Daarnaast dient u zich bij het gebruik van Mijn Yacht en het Materiaal te houden aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

4.4
Voor zover u zelf informatie doorgeeft (waaronder ook wordt verstaan het corrigeren van door professional(s) ingevoerde urendeclaraties) via Mijn Yacht of per e-mail dient deze correct en volledig te zijn. Yacht gaat ervan uit dat de informatie die u doorgeeft correct en volledig is. Op Yacht rust geen verantwoordelijkheid om de door u ingevoerde gegevens op volledigheid of juistheid te controleren. Indien hierover door Yacht toch wordt geadviseerd, dan geschiedt dit onverplicht en zonder aanvaarding van enige aansprakelijkheid hiervoor. U en de Opdrachtgever zijn jegens Yacht aansprakelijk voor schade in verband met het niet juist of volledig zijn van de door u aan Yacht verstrekte informatie en zullen Yacht ter zake vrijwaren.

4.5
Indien u Mijn Yacht gebruikt voor het controleren en indien nodig corrigeren van de door de professional(s) ingediende urendeclaratie(s), houdt u dan rekening met het volgende: 
U ontvangt per e-mail bericht dat een professional via Mijn Yacht een urendeclaratie over de afgelopen werkweek heeft ingediend. U dient de door de professional ingevulde gegevens zorgvuldig op juistheid en volledigheid te controleren. De factuur zal aan de hand van de urendeclaratie worden opgemaakt.
Indien de urendeclaratie onjuist of onvolledig is, dan kunt u de urendeclaratie – binnen 5 werkdagen na afloop van de betreffende werkweek – via Mijn Yacht corrigeren. Daarna gaan wij er van uit dat u de urendeclaratie heeft goedgekeurd;
corrigeert u de urendeclaratie uiterlijk de eerste maandag (of, indien sprake is van een feestdag, de eerstvolgende werkdag) na de week waarop de declaratie betrekking heeft, vóór 17.30 uur dan zal de correctie worden meegenomen bij het opmaken van de factuur;
corrigeert u de urendeclaratie na voornoemd tijdstip (doch uiterlijk binnen 5 werkdagen na afloop van de betreffende werkweek) dan ontvangt u een credit- of aanvullende factuur.

4.6
Indien via Mijn Yacht opdrachten worden verstrekt of urendeclaraties worden afgehandeld , dan zijn – behoudens door u conform lid 5 van dit artikel doorgevoerde correcties, die niet door de professional worden  betwist – voor de administratie ten behoeve van die opdracht(en) of  urendeclaratie(s) en de daarvoor verschuldigde vergoedingen de gegevens geregistreerd in Mijn Yacht beslissend. Yacht zal bij een betwisting van de in rekening gebrachte bedragen hier op een redelijke en  transparante wijze onderzoek naar doen en u en/of de Opdrachtgever van de resultaten op de hoogte brengen. De Opdrachtgever heeft niet het recht betalingen op te schorten op grond van een dergelijke betwisting.

4.7
Yacht stuurt u in sommige gevallen een e-mailnotificatie, indien nieuwe informatie via Mijn Yacht aan u beschikbaar wordt gesteld. Dit gebeurt bijvoorbeeld als er een nieuwe urendeclaratie in Mijn Yacht is geplaatst. Yacht is hier echter niet toe verplicht. U bent er zelf voor verantwoordelijk dat Mijn Yacht en uw e-mail regelmatig worden gecontroleerd, ook indien u bijvoorbeeld afwezig bent wegens ziekte, verlof of om andere redenen. In dat geval kunt u een collega tijdelijk het in artikel 3.1 bedoelde recht verlenen. Uw collega ontvangt dan ook de e-mailnotificaties.

4.8
Alle telecommunicatiekosten verbonden aan het gebruik van Mijn Yacht zijn voor uw rekening respectievelijk die van de Opdrachtgever.

4.9
Yacht behoudt zich het recht voor periodiek uw accountgegevens te (laten) wijzigen of - om welke reden dan ook - accounts zonder vooraankondiging te sluiten. Sluiting van het account zal in ieder geval aan de orde zijn:
- indien u of de Opdrachtgever aangeeft dat u niet (langer) bevoegd bent om toegang te hebben tot en gebruik te maken van Mijn Yacht; 
- indien u zich niet houdt aan het bepaalde in deze Gebruikersvoorwaarden of de wet.

5. Intellectuele eigendomsrechten


5.1
Alle intellectuele eigendomsrechten op Mijn Yacht en het Materiaal evenals de eigendomsrechten ten aanzien van de onderliggende werken en uitvindingen komen toe aan Yacht of hun licentiegevers. Behalve voor zover in deze Gebruikersvoorwaarden en de toepasselijke wetgeving  anders is bepaald, is het niet toegestaan Mijn Yacht en het Materiaal op enigerlei wijze te kopiëren, reproduceren, te publiceren, op te slaan, te bewaren, te wijzigen, te verspreiden en/of anderszins openbaar te maken of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Yacht.

5.2
Met inachtneming van het bepaalde in artikel 6 van deze Gebruiksvoorwaarden is het toegestaan een kopie van (delen van) de informatie op Mijn Yacht en/of deze Gebruikersvoorwaarden te maken en/of op te slaan voor rechtmatig gebruik ten behoeve van de Opdrachtgever. Onder ‘rechtmatig gebruik’ wordt onder andere begrepen:
gebruik in verband met de uitvoering van de overeenkomst(en) tussen de Opdrachtgever en Yacht; 
gebruik ter voldoening aan wettelijke (bewaar)verplichtingen van de Opdrachtgever; 
gebruik voor het beperken of vaststellen van (de omvang van) de (inleners- of keten)aansprakelijkheid van de Opdrachtgever.

5.3
De (historische) informatie op Mijn Yacht wordt niet onbeperkt voor u getoond en/of bewaard. U en de opdrachtgever zijn zelf verantwoordelijk voor de naleving van de op u/de Opdrachtgever rustende bewaarverplichtingen op grond van wet, regelgeving of overeenkomst. Voor zover deze bewaarplicht zich uitstrekt tot de informatie op Mijn Yacht bent u conform artikel 5.2 gerechtigd deze informatie te kopiëren of op te slaan ten behoeve van de Opdrachtgever.

6. Privacy en geheimhouding


6.1
Om u toegang te kunnen verlenen tot Mijn Yacht heeft Yacht uw naam, e-mailadres en geslacht nodig. Yacht zal vertrouwelijk met deze gegevens omgaan en deze alleen gebruiken om u in de gelegenheid te stellen een account aan te maken en met u te communiceren over en in het kader van Mijn Yacht en de dienstverlening van Yacht aan de Opdrachtgever.

6.2
De informatie op Mijn Yacht is van vertrouwelijke aard en bevat persoonsgegevens. U dient zorgvuldig met deze informatie om te gaan. De informatie mag alleen worden gebruikt voor zover dat nodig is voor de doelen waarvoor deze aan u verstrekt wordt, te weten (Afhankelijk van de aard van de met de Opdrachtgever overeengekomen dienstverlening kunnen alle of meerdere van de genoemde doelen van toepassing zijn):
- het plaatsen en afhandelen van aanvragen/opdrachten; 
- het controleren en indien nodig corrigeren van door professionals ingediende urendeclaraties; 
- identificatie van (aspirant-)professionals of zelfstandige opdrachtnemers; 
- de beoordeling van de geschiktheid en beschikbaarheid van (aspirant-) professionals of zelfstandige opdrachtnemers voor vervulling van de aanvraag/opdracht; 
- de totstandkoming, uitvoering en beëindiging van de overeenkomst(en) tussen de Opdrachtgever en Yacht; 
- de uitvoering van wet en regelgeving, waaronder begrepen de beperking of vaststelling van (de omvang van) inleners/ketenaansprakelijkheid en/of interne managementinformatie.  
Uw verwerking van de informatie dient ook overigens te voldoen aan de toepasselijke wet en regelgeving, waaronder de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

6.3
De informatie op Mijn Yacht mag niet ter beschikking worden gesteld aan derden, tenzij dit geschiedt in het kader van de uitvoering van een wettelijke verplichting en/of met toestemming van Yacht. Onder ‘derden’ worden in dit artikel niet andere contactpersonen als bedoeld in artikel 3.1 sub b verstaan.

6.4
Voor zover de door u verstrekte informatie persoonsgegevens omvat en voor de verstrekking van deze persoonsgegevens uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene is vereist, gaat Yacht er van uit dat u over deze toestemming beschikt. U en de Opdrachtgever zijn jegens Yacht aansprakelijk voor schade als gevolg van het ontbreken van deze toestemming of het anderszins bij het verstrekken en verwerken van de persoonsgegevens niet naleven van de in lid 2 bedoelde wet en regelgeving en zullen Yacht vrijwaren tegen aanspraken van derden ter zake.

7. Disclaimer


7.1
De informatie op Mijn Yacht is met de grootst mogelijk zorg samengesteld. Niettemin kan Yacht er niet voor instaan dat deze altijd correct, volledig en/of actueel is. Onvolkomenheden kunnen bijvoorbeeld het gevolg zijn van de afhankelijkheid van Yacht van informatie van derden, zoals professionals, de gehanteerde administratieve processen, de gebruikte technologie, telecommunicatievoorzieningen of het medium internet. Aan de informatie op Mijn Yacht kan daarom geen enkel recht worden ontleend. Yacht behoudt zich het recht voor deze informatie zonder vooraankondiging te wijzigen, bijvoorbeeld indien deze onjuist of niet actueel blijkt te zijn.

7.2
Yacht spant zich in om haar website naar behoren te laten functioneren en te beveiligen tegen onbevoegd en/of onrechtmatig gebruik. Yacht kan helaas echter niet instaan voor de ongestoorde werking, beschikbaarheid en beveiliging van Mijn Yacht. Mijn Yacht kan tijdelijk niet toegankelijk zijn en/of gebrekkig functioneren, bijvoorbeeld als gevolg van storingen in de telecommunicatievoorzieningen, het medium internet en/of onderhoud van de website. Yacht kan er evenmin voor instaan dat Mijn Yacht vrij is van virussen, besmetting of andere schadelijke kenmerken of dat derden, waaronder andere gebruikers, zich onrechtmatig toegang verschaffen tot uw gegevens en deze voor eigen doeleinden gebruiken. Yacht sluit alle aansprakelijkheid voor handelen of nalaten van andere gebruikers van Mijn Yacht en derden met betrekking tot of verband houdende met uw gebruik van Mijn Yacht uit. U gebruikt Mijn Yacht op eigen risico.

7.3
U bent zelf volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor uw gebruik van Mijn Yacht en zult Yacht vrijwaren tegen aanspraken van derden die verband houden met of voortvloeien uit uw gebruik van Mijn Yacht en/of van de informatie op Mijn Yacht.

8. Toepasselijk recht en bevoegde rechter


Op deze Gebruikersvoorwaarden, uw toegang tot en gebruik van Mijn Yacht en alle zaken en geschillen die daarop betrekking hebben is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend de Nederlandse rechter is bevoegd kennis te nemen van geschillen die betrekking hebben op (de interpretatie van) de Gebruikersvoorwaarden, uw toegang tot of gebruik van Mijn Yacht en/of de beëindiging daarvan.

April 2016

Gebruikersvoorwaarden mijn YEM voor opdrachtgevers

Gebruikersvoorwaarden mijn YEM voor opdrachtgevers

Inleiding

Op het verzoek van haar klanten houdt Yacht Externen Management (YEM) zich bezig met het inrichten en uitvoeren van een afgesproken proces omtrent het contracteren van zelfstandig ondernemers (‘ZZP’ers’) voor deze klanten. Dit proces moet eraan bijdragen dat ZZP’ers binnen de kaders van de Wet DBA in zelfstandigheid een opdracht kunnen uitvoeren bij een specifieke klant van YEM. 
Om dit proces zo efficiënt mogelijk voor de betrokken partijen (klant, ZZP en YEM) uit te voeren, heeft YEM een ZZP portal ontwikkeld met de naam Mijn YEM.

1. Definities


Onderstaande begrippen hebben in de Gebruikersvoorwaarden de volgende betekenis, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld:

1.1 intellectuele eigendomsrechten:
Auteursrechten, octrooirechten, databaserechten, merkrechten, modelrechten, handelsnaamrechten, rechten op ontwerpen, knowhow en vertrouwelijke informatie en alle overige intellectuele eigendomsrechten of vergelijkbare vormen van bescherming in Nederland en elders in de wereld.

1.2 materiaal:
Alle teksten, software, databestanden, formats, grafische afbeeldingen, foto’s, logo’s, geluiden, muziek, merken, software, (persoons)gegevens en elk ander door of namens YEM ontwikkeld materiaal dat onderdeel is van Mijn YEM alsmede materiaal van derden dat met toestemming van die derden beschikbaar wordt gesteld op Mijn YEM, met inbegrip van het ontwerp, de structuur, de selectie, rangschikking, ‘look en feel’ ed. van dergelijk Materiaal.

1.3 Mijn YEM:
Het beveiligde gedeelte van de website van YEM. Het YEM gedeelte van de website wordt u ter beschikking gesteld door YEM om het afgesproken proces omtrent het contracteren van zelfstandig ondernemers te ondersteunen. Zodra het gehele proces succesvol is doorlopen en de ZZP’er is gecontracteerd, krijgt u tevens toegang tot Mijn Yacht waar u onder andere de facturen kunt inzien.

1.4 Mijn Yacht:
De beveiligde gedeelten van de website van Yacht: www.yacht.nl (in de Gebruikersvoorwaarden ook wel als ‘internetportal’ aangeduid). In de Gebruikersvoorwaarden wordt gedoeld op de beveiligde gedeelten voor opdrachtgevers, meer in het bijzonder op dat de gedeelten van de websites waarop informatie wordt uitgewisseld over en in het kader van de diensten die YEM en/of Yacht als opdrachtnemer verricht voor/verleent aan Opdrachtgever.

1.4 opdrachtgever:
Het bedrijf dat, of de instelling die, gebruik maakt van de dienstverlening van YEM: het inrichten en uitvoeren va een afgesproken proces omtrent het contracteren van zelfstandig ondernemers (‘ZZP’ers’).  

1.5 YEM:
Yacht Externen Management, onderdeel van Yacht Group Nederland bv, statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende te Diemen aan de Diemermere 25. Yacht Externen Management bv is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 34145491.

1.8 u/uw:
Elke gebruiker van Mijn YEM.

2. Toepasselijke voorwaarden


2.1
Deze Gebruikersvoorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van Mijn YEM. Zij vormen de basis waarop u toegang krijgt en gebruik mag maken van Mijn YEM. YEM vraagt u de Gebruikersvoorwaarden te lezen en – mede namens de Opdrachtgever die u vertegenwoordigt – te accorderen voordat u toegang krijgt tot (meer) informatie op en gebruik kan maken van Mijn YEM. U kunt de Gebruikersvoorwaarden printen of opslaan voor uw eigen administratie.

2.2
YEM behoudt zich het recht voor deze Gebruikersvoorwaarden op elk gewenst moment en naar eigen inzicht aan te vullen, te wijzigen of te verwijderen. YEM zal de aangepaste Gebruikersvoorwaarden op Mijn YEM plaatsen. Telkens wanneer u Mijn YEM gebruikt zijn de op dat moment geldende Gebruikersvoorwaarden van toepassing. Het is uw verantwoordelijkheid om van tijd tot tijd te controleren of de Gebruikersvoorwaarden zijn aangepast en kennis te nemen van die aanpassingen.

2.3
Deze Gebruikersvoorwaarden laten onverlet de toepasselijkheid van de overige (algemene en specifieke) voorwaarden die van toepassing zijn op de dienstverlening van YEM in het kader waarvan u toegang krijgt tot Mijn YEM alsmede de Gebruikersvoorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van Mijn YACHT.

3. Toegang tot mijn YEM


3.1
U krijgt uitsluitend toegang tot Mijn YEM ten behoeve van het inrichten en uitvoeren van een afgesproken proces omtrent het contracteren van ZZP’ers. U kunt namens de Opdrachtgever toegang krijgen tot Mijn YEM:

a.
indien u namens de Opdrachtgever contacten onderhoudt met YEM. U krijgt alleen toegang tot die informatie die naar het redelijk oordeel van YEM voor u relevant is in het kader van de samenwerking tussen de Opdrachtgever en YEM. Als contactpersoon kunt u om praktische redenen één of meerdere collega’s het recht verlenen om de voor u toegankelijke informatie in te zien en, indien van toepassing handelingen te verrichten zoals het vermelden van de benodigde gegevens om de ZZP’er te benaderen, het controleren van de door de ZZP’er opgegeven gegevens en het accorderen van de opdracht. U dient echter terughoudend, met inachtneming van het bepaalde in deze Gebruikersvoorwaarden, met deze bevoegdheid om te gaan;
en/of

b.
indien een onder a. bedoelde contactpersoon van de Opdrachtgever u (tijdelijk) inzage- en/of gebruiksrecht heeft verleend.

3.2
Door akkoord te gaan met deze Gebruikersvoorwaarden bevestigt u bevoegd te zijn om namens de Opdrachtgever toegang te hebben tot en gebruik te maken van Mijn YEM, de handelingen te verrichten zoals hierboven genoemd, deze Gebruikersvoorwaarden te aanvaarden en indien u een contactpersoon bent als bedoeld in artikel 3.1 sub a – inzage en/of gebruiksrechten te verlenen aan door u aan te wijzen personen. YEM behoudt zich het recht voor bij de Opdrachtgever of anderszins na te gaan of u hiertoe inderdaad bevoegd bent.

3.3
U kunt toegang krijgen tot Mijn YEM door een aanvraag in te dienen voor een ZZP opdracht. Voor het opgeven van de ZZP-er dient u toestemming van de ZZP’er te hebben gekregen om zijn/haar gegevens aan ons door te geven ten behoeve van de dienstverlening van YEM.  

3.4
U bent volledig verantwoordelijk voor de bescherming van uw accountgegevens en alle activiteiten die uit hoofde van uw account plaatsvinden. U dient uw accountgegevens zorgvuldig te bewaren en niet verder te verspreiden. Indien u bekend wordt met ongeautoriseerd gebruik van uw account(gegevens) of van enige andere inbreuk op de beveiliging van uw account dient u uw contactpersoon bij YEM hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

4. Gebruik van mijn Yacht


4.1
Mijn YEM wordt door YEM beschikbaar gesteld ter ondersteuning van de dienstverlening van YEM. Middels Mijn YEM kan door u, afhankelijk van de met u overeengekomen dienstverlening, gebruikt worden voor: het verstrekken en controleren van de van belang zijnde informatie, zoals de relevante gegevens van de ZZP’er en de omschrijving en looptijd van de opdracht, die noodzakelijk is voor het kunnen vervullen van een opdracht door een ZZP’er bij Opdrachtgever. Deze informatie is onder meer van belang om inzage te verkrijgen in de mate van zelfstandigheid, zowel ten aanzien van de ondernemer, als ten aanzien van de uit te voeren opdracht.

4.2
YEM verstrekt u een persoonlijk, niet exclusief recht om Mijn YEM te gebruiken. Behoudens het in art. 3.1 sub a bepaalde kan dit recht niet worden overgedragen aan een ander.

4.3
U dient alle instructies van YEM met betrekking tot het gebruik van Mijn YEM en het Materiaal strikt op te volgen. Daarnaast dient u zich bij het gebruik van Mijn YEM en het Materiaal te houden aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

4.4
Voor zover u zelf informatie doorgeeft (waaronder ook wordt verstaan de door u op te geven gegevens van de ZZP’er via Mijn YEM of per e-mail, dient deze correct en volledig te zijn. YEM gaat ervan uit dat de informatie die u doorgeeft correct en volledig is. Op YEM rust geen verantwoordelijkheid om de door u ingevoerde gegevens op volledigheid of juistheid te controleren maar voert de DBA-screening uit op grond van de door de ZZP’er en u opgegeven of goedgekeurde informatie. Indien hierover door YEM toch wordt geadviseerd, dan geschiedt dit onverplicht en zonder aanvaarding van enige aansprakelijkheid hiervoor. U en de Opdrachtgever zijn jegens YEM aansprakelijk voor schade in verband met het niet juist of volledig zijn van de door u aan YEM verstrekte informatie en zullen YEM ter zake vrijwaren.

4.5
YEM stuurt u in sommige gevallen een e-mailnotificatie indien nieuwe informatie via Mijn YEM aan u beschikbaar wordt gesteld. YEM is hier echter niet toe verplicht. U bent er zelf voor verantwoordelijk dat Mijn YEM en uw e-mail regelmatig worden gecontroleerd, ook indien u bijvoorbeeld afwezig bent wegens ziekte, verlof of om andere redenen. In dat geval kunt u een collega tijdelijk het in artikel 3.1 bedoelde recht verlenen. Uw collega ontvangt dan ook de e-mailnotificaties.

4.6
Alle telecommunicatiekosten verbonden aan het gebruik van Mijn YEM zijn voor uw rekening respectievelijk die van de Opdrachtgever.

4.7
YEM behoudt zich het recht voor periodiek uw accountgegevens te (laten) wijzigen of - om welke reden dan ook - accounts zonder vooraankondiging te sluiten. Sluiting van het account zal in ieder geval aan de orde zijn:
- indien u of de Opdrachtgever aangeeft dat u niet (langer) bevoegd bent om toegang te hebben tot en gebruik te maken van Mijn YEM; 
- indien u zich niet houdt aan het bepaalde in deze Gebruikersvoorwaarden of de wet.

5. Intellectuele eigendomsrechten


5.1
Alle intellectuele eigendomsrechten op Mijn YEM en het Materiaal evenals de eigendomsrechten ten aanzien van de onderliggende werken en uitvindingen komen toe aan YEM of hun licentiegevers. Behalve voor zover in deze Gebruikersvoorwaarden en de toepasselijke wetgeving  anders is bepaald, is het niet toegestaan Mijn YEM en het Materiaal op enigerlei wijze te kopiëren, reproduceren, te publiceren, op te slaan, te bewaren, te wijzigen, te verspreiden en/of anderszins openbaar te maken of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van YEM.

5.2
Met inachtneming van het bepaalde in artikel 6 van deze Gebruiksvoorwaarden is het toegestaan een kopie van (delen van) de informatie op Mijn YEM en/of deze Gebruikersvoorwaarden te maken en/of op te slaan voor rechtmatig gebruik ten behoeve van de Opdrachtgever. Onder ‘rechtmatig gebruik’ wordt onder andere begrepen:
gebruik in verband met de uitvoering van de overeenkomst(en) tussen de Opdrachtgever en YEM; 
gebruik ter voldoening aan wettelijke (bewaar)verplichtingen van de Opdrachtgever; 
gebruik voor het beperken of vaststellen van (de omvang van) de (inleners- of keten)aansprakelijkheid van de Opdrachtgever.

5.3
De (historische) informatie op Mijn YEM wordt niet onbeperkt voor u getoond en/of bewaard. U/de Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de naleving van de op u/de Opdrachtgever rustende bewaarverplichtingen op grond van wet, regelgeving of overeenkomst. Voor zover deze bewaarplicht zich uitstrekt tot de informatie op Mijn YEM bent u conform artikel 5.2 gerechtigd deze informatie te  kopiëren of op te slaan ten behoeve van de Opdrachtgever.

6. Privacy en geheimhouding


6.1
Om u toegang te kunnen verlenen tot Mijn YEM heeft YEM uw naam, e-mailadres en geslacht nodig. YEM zal vertrouwelijk met deze gegevens omgaan en deze alleen gebruiken om een account aan te maken en met u te communiceren over en in het kader van Mijn YEM en de dienstverlening van YEM aan de Opdrachtgever. Zie voor meer informatie het Privacystatement.

6.2
De informatie op Mijn YEM is van vertrouwelijke aard en bevat persoonsgegevens. U dient zorgvuldig met deze informatie om te gaan. De informatie mag alleen worden gebruikt voor zover dat nodig is voor de doelen waarvoor deze aan u verstrekt wordt, te weten (afhankelijk van de aard van de met de Opdrachtgever overeengekomen dienstverlening kunnen alle of meerdere van de genoemde doelen van toepassing zijn):

Voor het aangaan van de opdracht:
- het verstrekken van de relevante gegevens van de ZZP’er, mits hiervoor toestemming is verkregen door de ZZP’er;
- het uitvoeren van een DBA toets door YEM;
- het opgeven van de omschrijving en looptijd van de door de ZZP’er uit te voeren opdracht;
- het controleren en indien nodig corrigeren van door ZZP’er opgegeven gegevens;
- het controleren en – indien van toepassing - accorderen van de opdracht na de DBA-screening door YEM;
- de totstandkoming, uitvoering en beëindiging van de overeenkomst(en) tussen de Opdrachtgever en YEM; 
Na het aangaan van de opdracht:
- het contracteren van de ZZP’er op basis van een overeenkomst van opdracht of  een relevante modelovereenkomst. Op basis waarvan de ZZP’er de werkzaamheden zal gaan uitvoeren;
- gedurende de looptijd van de overeenkomst van opdracht het uitvoeren van een periodieke DBA toets;
- het controleren en indien nodig corrigeren van door de ZZP’er ingediende facturen; 
- de uitvoering van wet en regelgeving, waaronder de DBA en/of interne managementinformatie.  
Uw verwerking van de informatie dient te voldoen aan de toepasselijke wet en regelgeving, waaronder de relevante privacywetgeving.

6.3
De informatie op Mijn YEM mag niet ter beschikking worden gesteld aan derden, tenzij dit geschiedt in het kader van de uitvoering van een wettelijke verplichting en/of met toestemming van YEM. Onder ‘derden’ worden in dit artikel niet andere contactpersonen als bedoeld in artikel 3.1 sub b verstaan.

6.4
Voor zover de door u verstrekte informatie persoonsgegevens omvat en voor de verstrekking van deze persoonsgegevens uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene is vereist, gaat YEM er van uit dat u over deze toestemming beschikt. U en de Opdrachtgever zijn jegens YEM aansprakelijk voor schade als gevolg van het ontbreken van deze toestemming of het anderszins bij het verstrekken en verwerken van de persoonsgegevens niet naleven van de in lid 2 bedoelde wet en regelgeving en zullen YEM vrijwaren tegen aanspraken van derden ter zake.

7. Disclaimer


7.1
De informatie op Mijn YEM is met de grootst mogelijk zorg samengesteld. Niettemin kan YEM er niet voor instaan dat deze altijd correct, volledig en/of actueel is. Onvolkomenheden kunnen bijvoorbeeld het gevolg zijn van de afhankelijkheid van YEM van informatie van derden, zoals professionals, de gehanteerde administratieve processen, de gebruikte technologie, telecommunicatievoorzieningen of het medium internet. Aan de informatie op Mijn YEM kan daarom geen enkel recht worden ontleend. YEM behoudt zich het recht voor deze informatie zonder vooraankondiging te wijzigen, bijvoorbeeld indien deze onjuist of niet actueel blijkt te zijn.

7.2
YEM spant zich in om haar website naar behoren te laten functioneren en te beveiligen tegen onbevoegd en/of onrechtmatig gebruik. YEM kan helaas echter niet instaan voor de ongestoorde werking, beschikbaarheid en beveiliging van Mijn YEM. Mijn YEM kan tijdelijk niet toegankelijk zijn en/of gebrekkig functioneren, bijvoorbeeld als gevolg van storingen in de telecommunicatievoorzieningen, het medium internet en/of onderhoud van de website. YEM kan er evenmin voor instaan dat Mijn YEM vrij is van virussen, besmetting of andere schadelijke kenmerken of dat derden, waaronder andere gebruikers, zich onrechtmatig toegang verschaffen tot uw gegevens en deze voor eigen doeleinden gebruiken. YEM sluit alle aansprakelijkheid voor handelen of nalaten van andere gebruikers van Mijn YEM en derden met betrekking tot of verband houdende met uw gebruik van Mijn YEM uit. U gebruikt Mijn YEM op eigen risico.

7.3
U bent zelf volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor uw gebruik van Mijn YEM en zult YEM vrijwaren tegen aanspraken van derden die verband houden met of voortvloeien uit uw gebruik van Mijn YEM en/of van de informatie op Mijn YEM.

8. Toepasselijk recht en bevoegde rechter


Op deze Gebruikersvoorwaarden, uw toegang tot en gebruik van Mijn YEM en alle zaken en geschillen die daarop betrekking hebben is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend de Nederlandse rechter is bevoegd kennis te nemen van geschillen die betrekking hebben op (de interpretatie van) de Gebruikersvoorwaarden, uw toegang tot of gebruik van Mijn YEM en/of de beëindiging daarvan.

April 2017

Terms and Conditions of use

General

This website is made available to you by Yacht Group Nederland bv, also on behalf of its subsidiaries (hereinafter: 'Yacht'). Yacht Group Nederland bv has its registered office in Amsterdam and its place of business in Diemen at Diemermere 25. Yacht Group Nederland bv is registered with the Amsterdam Chamber of Commerce under number 33183177.

By using the website you unconditionally agree with these Terms and Conditions of use. Yacht reserves the right to amend the content of these terms and conditions. When using the website the terms and conditions applicable at that time, as stated on the website, are applicable. 
Dutch law is applicable to the access to, the use and the operation of our website, the Terms and Conditions of Use (general part and specific terms and conditions of ‘My Yacht’ and ‘My YEM’), our services and all disputes that (may) relate to them. The Dutch courts are exclusively authorized to take cognizance of such disputes.
All intellectual property rights on the website, including the (collection of) texts, visual material, audio material, brands, data files, software and all other works that you gain access to via the website, are solely vested in Yacht or its licensors. Yacht grants you a temporary, personal, non-transferable and non-exclusive right to use the website, with due observance of the law and the Terms and Conditions of Use. It is prohibited to resell the information that Yacht makes available through the website, such as vacancies, whether or not bundled with its own services, to offer to third parties on another basis or to use it for the benefit of third parties, without the prior written permission from Yacht. Contrary to the provisions of the previous sentence, it is permitted to display vacancies that are posted on the Yacht website on one of the company's own job sites, provided that it is stated that the vacancy is offered by Yacht and a link to the Yacht website is included.
Much attention is paid to the content and composition of this website. However, Yacht cannot guarantee that the information on the website is at all times correct and complete. Yacht can neither guarantee the continuous availability and uninterrupted operation of the website. Yacht excludes any and all liability in this matter, except insofar it concerns intent or gross negligence on the part of Yacht. 
Yacht shall be entitled to temporarily suspend the availability of the website, for instance for reasons of changes or maintenance. In addition, Yacht reserves the right to remove, modify or no longer offer any information and services offered on the website without prior notice.
This website contains hyperlinks to websites of third parties. Yacht is not responsible for the operation and content of these websites.
Yacht handles your personal data confidentiality. You can find more information on this subject in our Privacy Statement.
It is not permitted to use this website in a way that could obstruct Yacht, the other users of the website or other third parties and/or otherwise affect the proper operation of the website and/or the underlying software. 
Without prejudice to its other rights, Yacht reserves the right to deny you further access to (the restricted area of) the website and the services offered on it without prior notice, if you do not comply with the Terms and Conditions of Use or otherwise act unlawfully with respect to Yacht or third parties.
This website contains a restricted area (hereinafter: 'My Yacht' and 'My YEM') that is intended solely for people who lawfully possess the login details required to make use of (a part of) the restricted area. It is prohibited for other users to gain unlawful access to (a part of) this restricted area, for example by using a false name and/or by circumventing security measures.

My Yacht and My YEM

For the legitimate use of My Yacht and My Yem the following specific conditions apply - in addition to the general part of the Terms and Conditions of Use:


 

Terms and Conditions of Use My Yacht for professionals

Introduction

My Yacht is the restricted area of the Yacht website. A My Yacht account allows you - among other things - to respond to vacancies, view your job applications and manage your personal details. If you start working for one of our clients through Yacht, then you have access to relevant information related to your work, including the confirmation(s) of your agency contract(s) and/or your salary and annual statement, through My Yacht up to two years after the end of the employment. Sickness reports are also made through My Yacht. Depending on the client that you work for, you can also use My Yacht to digitally account for your hours, to view your schedule, and/or to submit your availability.
The creation of an account is without any obligation for both you and Yacht. It does not oblige you to accept work and it does not oblige Yacht to offer you work. If you have applied for a job or an account has been created for or by you, we assume that you are looking for or are interested in (other) work and that we may therefore contact you - verbally, in writing and/or digitally - in connection with (possible) work and everything related to this, such as updating/completing your profile. In order to provide you with the best possible service, your profile is visible to - and you may be contacted by - all units (subsidiaries) of Randstad Nederland.

1. Applicability 

1.1

These Terms and Conditions of Use and the general part of the Terms and Conditions of Use of our website apply to all use of My Yacht by natural persons, including freelancers, who are not (potential) clients of Yacht. These Terms and Conditions form the basis on which you gain access to and may use My Yacht. Yacht asks you to read and agree to the Terms and Conditions of Use before you can gain access to and use My Yacht. By agreeing to the Terms and Conditions of Use of My Yacht for professionals you also agree to the general part of the Terms and Conditions of Use of our website. 
You may print or save the Terms and Conditions of Use for your own records.

1.2

Yacht reserves the right to change the content of these Terms and Conditions of Use at any time and at its own discretion. Yacht will post the amended terms and conditions on this website. When using My Yacht the terms and conditions applicable at that moment, as stated on the website, are applicable.

1.3

These Terms and Conditions of Use do not affect the applicability of specific terms and conditions agreed on or to be agreed between you and Yacht, for example the terms and conditions of an employment contract or order agreement.

2. Access to My Yacht

2.1

For the use of - a part of - My Yacht a combination of a username and password (hereinafter: 'account details') is required. You will receive an email from Yacht with your username and password.  The password should be changed on the first login.  The use of the account details is strictly personal.  You should keep your account details carefully and not distribute them further.  You are responsible for all (legal) actions that are taken with your account details.  If you have reason to believe that third parties know your account details, change your password immediately.
Do you want your account and with that your profile to be deleted? This is something you can indicate in My Yacht. You then will be no longer included in the active database and will no longer be contacted and mediated by Yacht.  Your data will remain available for three months in a secure environment (for Recruitment & Selection this period is two years for the purpose of claims).  In this protected environment your details are only available to Yacht under strict conditions in accordance with the objectives and terms set for this purpose.  At the end of these terms your data are permanently deleted.
If you delete your account you will have to create a new profile in the future if you want to apply for a job with Yacht.
Note: if you do not use your profile for two years, we will delete your data after two years.  You will be informed about this in advance. 
If you have worked for Yacht, other retention periods apply. In that case your details are visible in My Yacht until two years after the end of employment.
In that case, these personal data shall after two years be archived in a secure environment. Certain personal data are then longer available to Yacht for the benefit of, for example, claims, audits (5 years after the end of the calendar year) and tax obligations (7 years after the end of the calendar year). Your personal details are only available to Yacht under strict conditions in accordance with the objectives and periods established for this purpose.
See also the Privacy statement.

2.2

Yacht reserves the right to close your account(s) without notice if you do not comply with the provisions of these terms and conditions of use, the general part of the terms and conditions of use of our website or the law.  In addition, Yacht is entitled to close your account(s) if you have not used My Yacht for a certain period, are no longer employed by Yacht and/or are no longer registered with Yacht for permanent or temporary work.

3. Use of My Yacht

3.1

When using My Yacht you must comply with the applicable laws and regulations, the applicable terms and conditions of use and all instructions of Yacht - on My Yacht, by email or otherwise - concerning the use of My Yacht.  In addition, you should review the user instructions regularly in relation to any changes or additions.

3.2

Access to and use of My Yacht for professionals is restricted to natural persons as referred to in article 1.1, who are looking for or are interested in (other) work for themselves.  (The information on) My Yacht is solely intended for personal use.  It is not permitted to create an account on My Yacht under a false name and/or to use My Yacht improperly, for example to obtain further information about vacancies and to use this information to apply to the client in question outside of Yacht or to propose their own candidates.

3.3

My Yacht is used for electronic data entry and exchange with regard to all agency agreements to be concluded with you and amendments thereto and other information relevant to the agency or secondment, such as your availability and the hours on which you are scheduled.  We expect you to update the data in My Yacht regularly and respond in a timely manner where necessary.

3.4

You may not use My Yacht as a storage place for unique data or backup thereof.  The information on My Yacht is not displayed and stored indefinitely for you.  You should take care of an adequate data backup. You are responsible for complying with your retention obligations under law, regulation or agreement.
If you do not use your profile for two years, we shall delete your data after two years.  You will be informed about this in advance.  If you have worked for us, your data is still available for you in My Yacht up to two years after you last worked for us.
Tip: make sure you have an adequate backup of your data in time.

4. Operation and availability of My Yacht

4.1

Yacht shall make all reasonable efforts to safeguard the availability and quality of My Yacht.  Yacht however does not warrant the undisturbed operation and availability of My Yacht.  Yacht is explicitly not responsible for any malfunctions or reduced availability of My Yacht caused by force majeure (including malfunctions on the internet, hacking, denial of service attacks) and/or by acts or omissions by you or third parties called in by you and excludes any liability for that.

4.2

You must report malfunctions in My Yacht directly to Yacht via the following telephone number:  +31 20 405 65 65.  You are obliged to cooperate in any investigation of malfunctions. 

4.3

Yacht is entitled (but not obliged) to adjust My Yacht, among other things in relation to its business processes or technological developments.  In doing so, existing functionality may be adjusted, supplemented or removed.  Yacht shall, where necessary and possible, inform you in advance of any changes that have an essential impact on your cooperation with Yacht.

4.4

Yacht may provide digital or other support with the use of My Yacht.  It is however not obliged to do so.

5. Information on My Yacht

5.1

If you submit information to Yacht via the website or by email, you are yourself responsible for ensuring that this information is correct, relevant and complete.  Yacht may assume in its services that this is the case.  Yacht is authorized, but not obliged, to remove, modify or supplement information, including information of users, that is found to be incorrect or incomplete without prior notice.

5.2

With regard to the content of the information sent/uploaded by you and the time of receipt thereof by Yacht, the registration of this in the systems of Yacht is decisive.

5.3

It is not permitted to send or post messages and/or upload material with a misleading, insulting, discriminatory or otherwise unlawful or - in the opinion of Yacht - inappropriate or unnecessarily offensive content. Yacht reserves the right not to post such messages and/or uploads or to remove or change them without notice.

6. Security

6.1

Yacht takes security measures to prevent any unauthorized access to and use of data in My Yacht.  In any case the following measures are taken:

 • a) The computer hardware on which the data of users is stored shall be placed in areas to which only authorized persons have access and that are secured with fire detection equipment and an access control system;
 • b) Yacht makes use of anti-virus programs and encryption to protect data and files as well as possible against hackers and known viruses;
 • c) Yacht uses firewall techniques to only grant authorized users from outside and within Yacht access to the data that is relevant for them.

6.2

You should be aware that it is impossible to completely exclude that your data is used unauthorized and/or unlawfully or is inadvertently compromised or lost.  Yacht therefore accepts no liability if your data, despite the measures taken, are unintentionally compromised or lost or is accessed unlawfully or unauthorized, unless this is attributable to the gross negligence or intent of Yacht.

7. Privacy

Through My Yacht and when creating an account for My Yacht confidential information, including personal data, is processed. Yacht shall handle your personal data confidentiality.  See the Privacy statement for more information 

April 2016

Terms and Conditions of Use My Yacht for clients

1. Definitions

The terms below have the following meaning in the terms and conditions of use, unless explicitly stated otherwise:

1.1 Intellectual property rights:

Copyrights, patent rights, database rights, trademark rights, design rights, trade name rights, rights to designs, know-how and confidential information and all other intellectual property rights or comparable forms of protection in the Netherlands and elsewhere in the world.

1.2 material:

All texts, software, data files, formats, graphic images, photographs, logos, sounds, music, brands, software, (personal) details and any other material developed by or on behalf of Yacht that is part of My Yacht as well as material from third parties that is made available on My Yacht with the permission of these third parties, including the design, structure, selection, arrangement, 'look and feel' etc. of such Material.

1.3 My Yacht:

The secure parts of the Yacht website: www.yacht.nl (also referred to in these terms and conditions of use as 'internet portal'). In these terms and conditions of use reference is made to the secure parts for clients, in particular to the parts of the websites on which information is exchanged about and within the framework of the services that Yacht as contractor provides to the Client for whom you work.

1.4 client:

The company or institution that uses the services of Yacht in terms of intermediary services, the supply of labour (including payrolling) and/or the hiring of independent contractors.

1.5 Yacht:

Yacht Group Nederland bv and its subsidiaries. Yacht Group Nederland bv has its registered office in Amsterdam and its place of business in Diemen at Diemermere 25. Yacht Group Nederland bv is registered with the Amsterdam Chamber of Commerce under number 33183177.

1. 6 you/your:

Any user of My Yacht.

2. Applicable Terms and Conditions

2.1

These terms and conditions of use apply to all use of My Yacht.  They form the basis on which you are granted access to and may use My Yacht. Yacht requests that you read the Terms and Conditions of use and - also on behalf of the Client that you represent - agree to them before getting access to (more) information on and can use My Yacht.  You may print or save the Terms and Conditions of Use for your own records.

2.2

Yacht reserves the right to supplement, change or remove these terms and conditions of use at any time and at its own discretion.  Yacht shall post the amended terms and conditions of use on My Yacht.  Each time you use My Yacht the applicable terms and conditions of use are in effect at that time.  It is your responsibility to check from time to time whether the terms and conditions of use are adjusted and to take note of these adjustments.

2.3

These terms and conditions shall not affect the applicability of the other (general and specific) terms and conditions that are applicable to the services of Yacht as part of which you gain access to My Yacht.

3. Access to My Yacht

3.1

You are solely granted access to My Yacht as part of your activities for the Client with whom Yacht works.  You can gain access to My Yacht on behalf of the client:

a.  
If you maintain contact with Yacht on behalf of the Client.  You only get access to the information that is relevant for you in the reasonable opinion of Yacht in the framework of the collaboration between the Client and Yacht.  As a contact person you may for practical reasons grant one or more colleagues the right to view the information that is accessible to you and, if applicable, to take actions such as awarding orders and checking and correcting timesheets submitted by professionals through my Yacht. You should, however, exercise this authority with restraint, taking into account the provisions of these terms and conditions of use;
and/or

b.
if a contact person of the Client referred to under a. has granted you (temporary) rights of access and/or use.

3.2

By agreeing to these terms and conditions of use you confirm that you are authorized to access and use My Yacht on behalf of the client, to accept these terms and conditions of use and if you are a contact person as referred to in article 3.1 under a - to grant access and/or use rights to persons designated by you.  Yacht reserves the right to check with the client or otherwise that you are indeed authorized to do so.

3.3

Before gaining access to My Yacht you must create an account.  As soon as you are logged on to the internet portal, you may also check and if necessary correct statements of professionals of all companies, of course insofar as you are a contact person for those companies or have been granted access and/or use rights by the contact person.

3.4

You are fully responsible for protecting your account details and all activities that occur under your account.  You must keep your account details carefully and not distribute them to others.  If you become aware of any unauthorized use of your account (details) or any other breach of the security of your account, you should immediately inform your contact person at Yacht.  If you have lost your account details, you can request them again through the login screen of My Yacht.

4. Use of My Yacht

4.1

My Yacht is made available by Yacht in support of the services of Yacht.  My Yacht can be used by you, depending on the services agreed with the Client, for: supplying data, entering into orders, checking and if necessary correcting the time sheet(s) submitted by professional(s) and/or to view (own) information, including agreements, related to the services of Yacht to the client.

4.2

Yacht grants you a personal, non-exclusive right to use My Yacht.  Except as provided in article 3.1 sub a, this right cannot be transferred to another party.

4.3

You must strictly follow all instructions of Yacht concerning the use of My Yacht and the Material.  In addition, you must comply with applicable laws and regulations when using My Yacht and the material. 

4.4

Insofar as you supply information yourself (including correcting time sheets entered by professional(s)) via My Yacht or by email, this must be correct and complete.  Yacht assumes that the information you submit is correct and complete.  Yacht is not responsible for checking the data entered by you on completeness or accuracy.  If Yacht does give advice on this matter, it is done without obligation and without acceptance of any liability for this.  You and the client are liable towards Yacht for any damages related to the incorrectness or incompleteness of the information submitted by you to Yacht and shall indemnify Yacht in that matter.

4.5

If you use My Yacht to check and if necessary correct the time sheet(s) submitted by the professional(s), please take account of the following:  

 • You receive an e-mail notification that a professional has submitted a time sheet through My Yacht for the past working week.  You should carefully check the data filled in by the professional on correctness and completeness.  The invoice will be made on the basis of the time sheet.
 • If the time sheet is incorrect or incomplete, you can correct the time sheet - within 5 working days after the end of the working week concerned - through My Yacht.  After that time, we assume that you have approved the time sheet;
 • If you correct the time sheet before 5.30 p.m. on the first Monday (or, if it concerns a public holiday, the next  working day) after the week to which the time sheet relates, then the correction will be included in the preparation of the invoice;
 • if you correct the time sheet after the above-mentioned time (but at the latest within 5 working days after the end of the working week concerned), you will receive a credit or an additional invoice.

4.6

If orders are issued or time sheets are processed through My Yacht, then - except for corrections made by you in accordance with paragraph 5 of this article, which are not disputed by the professional - for the administration for the benefit of the order(s) or time sheet(s) and the fees payable for them, the data registered in My Yacht shall be decisive. In the event of a dispute of the charged amounts, Yacht shall investigate this in a reasonable and transparent manner and inform you and/or the client of the results.    The client is not entitled to suspend payments on the grounds of such a dispute.

4.7

In some cases Yacht shall send you an email notification if new information is made available to you through My Yacht. This occurs for example when a new time sheet is posted in My Yacht.  However, Yacht is not obliged to do so. You are personally responsible for checking My Yacht and your email regularly, even if you are absent for example due to illness, leave, or other reasons.  In that case, you can temporarily grant a colleague the right referred to in article 3.1.  Your colleague will then also receive the email notifications.

4.8

All telecommunication costs associated with the use of My Yacht are for your account and for the account of the client respectively.

4.9

Yacht reserves the right to change your account details periodically or to have them changed or - for any reason whatsoever - to close accounts without prior notice.  The account shall in any case be closed: 

 • If you or the client indicate(s) that you are not (or no longer) authorized to have access to and use My Yacht;  
 • If you fail to comply with the provisions of these Terms and Conditions of Use or the law.

5. Intellectual property rights

5.1

All intellectual property rights to My Yacht and the Material as well as the property rights to the underlying works and inventions belong to Yacht or its licensors.  Except as otherwise provided in these terms and conditions of use and the applicable laws, it is not permitted to copy, reproduce, publish, store, keep, alter, distribute and/or otherwise disclose or duplicate My Yacht and the Material in any way whatsoever without prior written permission from Yacht.

5.2

With due observance of the provisions of article 6 of these terms and conditions of use it is permitted to make a copy of (parts of) the information on My Yacht and/or these terms and conditions of use and/or to store it for lawful use for the benefit of the client.  ‘Lawful use' is understood to include the following:

 • Use in relation to the execution of the agreement(s) between the Client and Yacht;  
 • Use in fulfilment of legal (storage) obligations of the Client;  
 • Use for limiting or establishing (the extent of) the (hirer's or chain) liability of the Client.

5.3

The (historical) information on My Yacht is not displayed and/or stored indefinitely for you.  You and the Client are personally responsible for complying with the storage obligations incumbent on you/the Client on the grounds of law, regulations or agreement.  Insofar as this retention obligation extends to the information on My Yacht, you are authorized pursuant to article 5.2 to copy or store this information for the benefit of the Client.

6.  Privacy and confidentiality

6.1

In order to grant you access to My Yacht, Yacht needs your name, email address and gender.  Yacht shall treat this information confidentially and only use it to enable you to create an account and to communicate with you about and within the framework of My Yacht and the services of Yacht to the Client.

6.2

The information on My Yacht is of a confidential nature and contains personal data.  You should handle this information with care. The information may only be used insofar as necessary for the objectives for which it is provided to you, namely (depending on the nature of the services agreed with the Client, all or several of the objectives referred to may be applicable):

 • Placing and processing applications/orders;  
 • Checking and, if necessary, correcting timesheets submitted by professionals;  
 • Identifying (prospective) professionals or independent contractors;  
 • Assessing the suitability and availability of (prospective) professionals or independent contractors for fulfilling the application/assignment;  
 • The realization, execution and termination of the agreement(s) between the Client and Yacht;  
 • The execution of laws and regulations, including the limitation or determination of (the extent of) hirer/chain liability and/or internal management information.   

Your processing of the information should also comply with the applicable laws and regulations, including the relevant privacy legislation.

6.3

The information on My Yacht may not be made available to any third parties, unless this occurs as part of the execution of a legal obligation and/or with permission from Yacht.  ‘Third parties' in this article does not include other contact persons as referred to in article 3.1, paragraph b.

6.4

Insofar as the information provided by you contains personal data and explicit permission from the person involved is required for the provision of these personal data, Yacht assumes that you have this permission.  You and the client are liable towards Yacht for any damages as a consequence of the absence of this permission or the non-compliance with the laws and regulations referred to in paragraph 2 in any other way when supplying and processing the personal data and shall indemnify Yacht against claims by third parties in this matter.

7. Disclaimer

7.1

The information on My Yacht is composed with the greatest possible care. Yacht can nevertheless not guarantee that it is always correct, complete and/or up to date.  Inadequacies may for example be the consequence of the dependence of Yacht on information from third parties, such as professionals, the administrative processes used, the technology used, telecommunication facilities or the medium internet.  No rights whatsoever can therefore be derived from the information on My Yacht.  Yacht reserves the right to change this information without prior notice, for example if it turns out to be incorrect or not up to date.

7.2

Yacht shall make every effort to have its website function properly and to secure it against unauthorized and/or unlawful use.  However, Yacht cannot guarantee the undisturbed operation, availability and security of My Yacht.  My Yacht can temporarily be inaccessible and/or malfunction, for example as a consequence of disturbances in the telecommunication facilities, the medium internet and/or maintenance of the website.  Yacht can neither guarantee that My Yacht is free of viruses, contamination or other harmful features or that third parties, including other users, gain unlawful access to your data and use it for their own purposes.  Yacht excludes all liability for actions or omissions of other users of My Yacht and third parties concerning or related to your use of My Yacht. You use My Yacht at your own risk.

7.3

You are fully responsible and liable for your use of My Yacht and shall indemnify Yacht against any claims by third parties that are related to or result from your use of My Yacht and/or the information on My Yacht.

8.  Applicable law and competent court 

These terms and conditions of use, your access to and use of My Yacht and all matters and disputes related thereto are exclusively governed by Dutch law.  Only the Dutch courts are authorized to take cognizance of any disputes relating to (the interpretation of) the terms and conditions for use, your access to or use of My Yacht and/or the termination thereof.

April 2016

Terms and Conditions of Use my YEM for freelancers

Introduction

At the request of its clients, Yacht Externen Management (YEM) is engaged in the establishment and implementation of an agreed process regarding the contracting of independent contractors (ZZP - freelancers) for these clients. This process has to contribute to allowing freelancers to carry out an assignment for a specific client of YEM, within the terms of the DBA (Deregulation Assessment Labour relations) Act. 
In order to execute this process as efficiently as possible for the parties involved (client, freelancers and YEM), YEM has developed a freelancers portal called My YEM.
My YEM is a private section of the Yacht website. Through My YEM you also provide - in addition to the (personal) data required to be able to contract - the information required to be able to fulfil an order as an independent contractor with the client of YEM. This information is among other things important to gain insight into the level of independence, both with regard to you as a contractor and with regard to the assignment to be performed by you for the specific client of YEM.  This includes relevant information regarding the assignment: the activities that must be carried out by you in terms of this assignment and the independent execution thereof, the duration of the assignment and the entrepreneurship test.  The creation of an account and the successful completion of the next steps in My YEM are necessary for you as well as for the specific client of YEM, in order to be able to actually perform or start performing an assignment at the specific client of YEM.
If you are contracted as a freelancer, you have access to the information relevant for you through My YEM for two years after the end of this contract, including the model agreement used, a copy of the extract from the Chamber of Commerce and the certificates of insurance.  In addition, you get access to My Yacht for the purpose of submitting and viewing your invoices, among other things.

1. Applicability 

1.1

These terms and conditions of use and the general part of the terms and conditions of use of our website apply to every use of My YEM by freelancers operating from a sole proprietorship, or operating from a private company without personnel of which they are the director and major shareholder. These terms and conditions form the basis on which you, as an independent contractor, can access and use My YEM to fulfil an assignment with a specific client of YEM. YEM asks you to read and agree to the terms and conditions of use before you can gain access to and use My YEM. By agreeing to the terms and conditions of use for freelancers you also agree to the general part of the terms and conditions of use of our website. You can print or save the terms and conditions of use for your own records.

1.2

YEM reserves the right to change the content of these terms and conditions of use at any time and at its own discretion. YEM shall post the amended terms and conditions on this website. When using My YEM the terms and conditions applicable at that time shall always apply, as stated on the website.

1.3

These terms and conditions of use do not affect the applicability of specific terms and conditions agreed on or to be agreed between you and YEM, for example the terms and conditions included in the model agreement.

2. Access to My YEM

2.1

After you have been registered by the client, you will receive an email from YEM with which you can log in. For the use of My YEM a combination of a username and password (hereinafter: 'account details') is required. You will receive an email from YEM with your username and password.  The password should be changed on the first login.  The use of the account details is strictly personal.  You should keep your account details carefully and not distribute them further.  You are responsible for all (legal) actions that are taken with your account details.  If you have reason to believe that third parties know your account details, change your password immediately.
Your details will be available to you in My YEM for two years after the end of the assignment.  After two years these (personal) details will be archived in a protected environment.  Your personal details are only available to YEM in accordance with the purposes and periods established for this purpose.
For example, for claims or audits: 5 years after the end of the calendar year, or for tax purposes: 7 years after the end of the calendar year, provided that permission has been obtained in accordance with an established Protocol.
See also the Privacy statement.

2.2

YEM reserves the right to close your account(s) without notice if you do not comply with the provisions of these terms and conditions of use, the general part of the terms and conditions of use of our website or the law.  YEM will in any case close your account after 2 years following the termination of your assignment through YEM with a specific client of YEM.      

3. Use of My YEM

3.1

When using My YEM you must comply with the applicable laws and regulations, the applicable terms and conditions of use and all instructions of YEM - on My YEM, by email or otherwise - concerning the use of My YEM. In addition, you should review the user instructions regularly in connection with any changes or additions.

3.2

Access to and use of My YEM is restricted to the people referred to in article 1.1. (The information on) My YEM is solely intended for business use. It is not permitted to create an account on My YEM under a false name and/or to use My YEM improperly.
You are fully responsible for protecting your account details and all activities that occur under your account.  You must keep the account details carefully and not distribute them to others.  If you become aware of any unauthorized use of your account (details) or any other breach of security in your account, you should immediately notify your contact person at YEM.

3.3

My YEM is used for electronic data entry and exchange for the purpose of setting up and executing an agreed process.  This process has to contribute to allowing freelancers to carry out an assignment for a specific client of YEM, within the terms of the DBA (Deregulation Assessment Labour relations) Act. Through My YEM the required documents are collected, the duration and description of the assignment is given, a checklist must be completed and other information relevant to the assignment must be provided. YEM assumes that the information you provide is correct and complete. YEM is not responsible for verifying the completeness or accuracy of the information you provide, but performs the DBA screening on the basis of the information provided or approved by you.  If YEM does give advice in this respect, this is done without obligation and without accepting any liability.  You are liable towards YEM for damages in connection with the incorrectness or incompleteness of the information provided by you to YEM and will indemnify YEM in this respect.
We expect you to update the data you provide in My YEM when this is necessary, for instance in case of a new registration with the Chamber of Commerce, or updated/renewed certificates of insurance, etc.    

3.4

My YEM is not intended to be a storage or back-up for unique data. The information on My YEM is not displayed and stored indefinitely for you. You should take care of an adequate backup of data. You are responsible for complying with your retention obligations under law, regulation or agreement.

4. Operation and availability of My YEM

4.1

YEM shall make all reasonable efforts to safeguard the availability and quality of My YEM.  YEM however does not guarantee the uninterrupted operation and availability of My YEM. YEM is explicitly not responsible for any malfunctions or reduced availability of My YEM caused by force majeure (including malfunctions on the internet, hacking, denial of service attacks) and/or by acts or omissions by you or third parties called in by you and excludes any liability for that. 

4.2 

You should report malfunctions in My YEM directly to your contact person.  You are obliged to cooperate in any possible fault investigation.

4.3

YEM is entitled (but not obliged) to adjust My YEM, among other things in connection with its business processes or technological developments.  In doing so, existing functionality may be adjusted, supplemented or removed.  YEM shall, where necessary and possible, inform you in advance of any changes that have an essential impact on your cooperation with YEM.

4.4

YEM may provide digital or other support with the use of My YEM.  It is however not obliged to do so.

5. Information on My YEM

5.1

If you submit information to YEM via the website or by email, you are personally responsible for ensuring that this information is correct, relevant and complete.  YEM may assume in its services that this is the case.  YEM is authorized, but not obliged, to remove, modify or supplement information, including information of users, that is found to be incorrect or incomplete without prior notice.

5.2

With regard to the content of the information sent/uploaded by you and the time of receipt thereof by YEM, the registration of this in the systems of YEM is decisive.

5.3

It is not allowed to send or post messages and/or upload material with a misleading, insulting, discriminating or otherwise unlawful or - in the opinion of YEM - improper or undue offensive content. YEM shall reserve the right not to post such messages and/or uploads or remove or change them without prior notice.  

6. Security

6.1

YEM shall take security measures to prevent any unauthorized access to and use of data in My YEM.  In any case the following measures are taken:

 • a). The computer hardware on which the data of users is stored shall be placed in areas to which only authorized persons have access and that are secured with fire detection equipment and an access control system;
 • b). YEM makes use of anti-virus programs and encryption to protect data and files as well as possible against hackers and known viruses;
 • c). YEM uses firewall techniques to only grant authorized users from outside and within YEM access to the data that is relevant for them.

6.2

You should be aware that it is impossible to completely exclude that your data is used unauthorized and/or unlawfully or is inadvertently compromised or lost.  YEM therefore accepts no liability if your data, despite the measures taken, are unintentionally compromised or lost or are accessed unlawfully or unauthorized, unless this is attributable to the gross negligence or intent of YEM. 

7. Privacy

Through My YEM and when creating an account for My YEM confidential information, including personal data, is processed. YEM shall handle your personal data confidentially.  See the  Privacy statement for more information. 

April 2016