Melden van klachten en misstanden Cover

Melden van klachten en misstanden

Yacht vindt de kwaliteit van haar dienstverlening erg belangrijk. Daarom nemen wij iedere klacht zeer serieus. Wanneer je een klacht hebt over onze dienstverlening, dan ontvangen wij die graag. Ons uitgangspunt is dat er zoveel mogelijk in onderling overleg naar een bevredigende oplossing wordt gezocht; samen met de contactpersoon.

Lukt het niet om de situatie op te lossen? Dan zijn er de volgende mogelijkheden:

  1. Melden klacht bij de Kwaliteitslijn: melding probleem, klacht of meningsverschil reporting the complaint to the Quality Line: reporting a problem, complaint or disagreement
  2. Vertrouwenspersoon: melding ongewenst gedrag
  3. Melden misstanden: melding illegale praktijken of ernstige misstanden

Melden klacht: Kwaliteitslijn

Klachten komen terecht bij de Kwaliteitslijn van Yacht. Op dit centrale meldpunt worden telefonisch, schriftelijk en per mail binnengekomen klachten meteen behandeld. De Kwaliteitslijn registreert deze klachten en begeleidt het afhandelingsproces. De Kwaliteitslijn is als volgt te bereiken:

Yacht BV
t.a.v. Centraal Meldpunt Klachten
Postbus 12600
1100 AP Amsterdam Zuidoost
T: 020 569 12 12

Of maak gebruik van het onderstaande formulier om je klacht te melden aan de kwaliteitslijn

Meld nu je klacht

Vertrouwenspersoon

Wanneer een professional van Yacht melding wil maken van ‘ongewenst gedrag’ (bijvoorbeeld agressie, geweld of seksuele intimidatie) en, om wat voor reden dan ook, geen gebruik kan maken van de Kwaliteitslijn, neem dan contact op met de vertrouwenspersoon van Yacht: T 020 569 58 03.

Melden misstanden: klokkenluidersregeling

Wij willen dat al onze werknemers in een omgeving kunnen werken die vrij is van discriminatie en illegaal of onethisch handelen. De procedure Melden Misstanden biedt de mogelijkheid aan vaste medewerkers, professionals, opdrachtgevers en anderen om melding te maken van illegale praktijken of ernstige misstanden bij/door (een medewerker van) Yacht. Met ernstige misstanden wordt bedoeld: discriminatie of racisme, seksuele of andere intimidatie, fraude, diefstal, corruptie, omkoping, kartelvorming, misbruik van Yacht-bezittingen voor persoonlijke doeleinden, misbruik van alcohol of drugs etc.

De procedure voor het melden van deze misstanden is bedoeld als laatste mogelijkheid en biedt de mogelijkheid om misstanden anoniem te melden. Dus als alle eerder genoemde mogelijkheden onvoldoende resultaat geven of als er angst voor vergelding is, kan deze procedure gebruikt worden.

Het melden van misstanden kan anoniem worden gedaan, bij een extern bureau dat de melding doorspeelt naar de interne ‘Local Integrity Officer’. Deze doet onderzoek naar de melding en zorgt voor terugrapportage naar de melder. Deze melding kan zowel telefonisch als via internet worden gedaan. Voor beide kanalen is onderstaande toegangscode nodig.

T: 0800 773 2587 (gratis, 24 uur per dag)
Of ga naar de website van speakupfeedback
Toegangscode: 42100

Melden datalek

Een datalek is een situatie waarin jij of een ander onbedoeld inzage heeft in persoonsgegevens die niet voor jou, of die ander, bestemd zijn. Indien je een (vermoedelijk) datalek bent tegengekomen verzoeken wij jou dit direct te melden. Je kunt hiervoor dit formulier gebruiken.

Procedure melden klacht

De ontvanger van de klacht registreert de klacht op het klachtenformulier van Yacht. De ontvanger leest de omschrijving van de klacht net zolang voor totdat de klant zich hiermee helemaal akkoord verklaart. De ontvanger informeert de klant over de verdere behandeling van de klacht.

De verantwoordelijke manager wordt direct geïnformeerd, zodat er zonder vertraging actie ondernomen kan worden. Per e-mail ontvangt de manager het klachtenformulier. De manager neemt uiterlijk binnen twee werkdagen nadat de klacht bij de kwaliteitslijn is binnengekomen contact op met de klant. De klacht wordt zo mogelijk meteen opgelost of er wordt afgestemd welke maatregelen kunnen worden getroffen.

Na behandeling van de klacht vult de manager het klachtenformulier volledig in en stuurt dit terug naar het Centrale Meldpunt Klachten.

Neem contact op om je klacht te melden

Jouw privacy is belangrijk voor ons. Yacht gaat zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens, zie hierover meer in ons privacy statement