Welkom bij de Yacht Supplier portal Cover

Welkom bij de Yacht Supplier portal

Door de Supplier portal te gebruiken, gaat u akkoord met deze Gebruikersvoorwaarden van de Supplier portal. Met deze portal kunt u kandidaten (arbeidskrachten bij u in dienst of ZZP-ers) aanbieden ten behoeve van een door de opdrachtgever aangeboden vacature waarop de Suppliers agreement van toepassing is.

Het aanbieden van kandidaten 

In de Supplier portal kunt u de details van de vacature zien en kunt u door het invullen van een aantal gegevens de kandidaat aanbieden. In de portal kunt u de procedure volgen.  Indien u de meldingsfunctie heeft ingeschakeld, ontvangt u een e-mail notificatie wanneer er een nieuwe vacature naar u is verstuurd via de portal. 

Toegewezen vacature

In de portal kunt u zien of uw voorstel is geaccepteerd of geweigerd. Door de bevestiging dat de door u voorgestelde kandidaat is geaccepteerd (geselecteerd), komt -indien de geselecteerde kandidaat een arbeidskracht betreft- tussen Yacht en leverancier een overeenkomst van opdracht tot stand en zal de feitelijke terbeschikkingstelling door leverancier via Yacht aan de opdrachtgever plaatsvinden met inachtneming van de in de Supplier agreement en de bevestiging opgenomen voorwaarden en condities. Indien de geselecteerde kandidaat een ZZP’er betreft, zal Yacht (in geval van tussenkomst) dan wel de opdrachtgever (in geval Yacht de faciliterende variant met opdrachtgever is overeengekomen) de ZZP’er rechtstreeks contracteren onder verstrekking van een werving en selectie fee aan leverancier.

Registratie

Als u de Supplier portal voor de eerste keer gebruikt, vragen wij u zich te registreren. Door akkoord te gaan met deze voorwaarden bevestigt u bevoegd te zijn namens de leverancier toegang te hebben en gebruik te maken van deze portal.  Nadat u akkoord bent gegaan met deze voorwaarden, ontvangt u een mail met uw gebruikersnaam en een link naar een pagina om een wachtwoord aan te maken. Om toegang te krijgen tot de Supplier portal moet u steeds uit veiligheidsoverwegingen een wachtwoord gebruiken. 
U bent volledig verantwoordelijk voor de bescherming van uw accountgegevens en alle activiteiten die uit hoofde van uw account plaatsvinden. U dient uw accountgegevens zorgvuldig te bewaren en niet verder te verspreiden en ons op de hoogte te stellen indien u niet (langer) bevoegd bent om namens de leverancier op te treden, bijvoorbeeld indien u uit dienst gaat of een andere functie gaat bekleden. Indien u bekend wordt met ongeautoriseerd gebruik van uw account(gegevens) of van enige andere inbreuk op de beveiliging van uw account dient u uw contactpersoon bij Yacht hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen. 

Verbinding

Om de functies van de Supplier portal te kunnen gebruiken, moet u een stabiele (Wi-Fi) verbinding hebben. Zonder deze verbinding kan de goede werking van de Supplier portal niet worden gegarandeerd. Wanneer u de Supplier portal gebruikt terwijl u offline bent, kan het zijn dat de weergegeven gegevens en diensten niet langer actueel zijn. U bent zelf verantwoordelijk voor de beveiliging van uw eigen internetverbinding; houd er rekening mee dat deze nooit 100% veilig is. De verzending van persoonsgegevens via internet geschiedt dan ook voor uw eigen risico. 

Aansprakelijkheden

De informatie op de Supplier portal is van vertrouwelijke aard en bevat persoonsgegevens. Uw verwerking van de informatie dient te voldoen aan de toepasselijke wet en regelgeving, waaronder de Algemene verordening persoonsgegevens. Voor zover de door u verstrekte informatie persoonsgegevens bevat, gaat Yacht er van uit dat u over een rechtsgeldige grondslag beschikt om deze gegevens te verstrekken. U en de Opdrachtgever zijn jegens Yacht aansprakelijk voor schade als gevolg van het ontbreken van deze rechtsgeldige grondslag of het anderszins bij het verstrekken en verwerken van de persoonsgegevens niet naleven van de relevante wet en regelgeving en zullen Yacht vrijwaren tegen aanspraken van derden ter zake. Elke gebruiker van deze portal is ervoor verantwoordelijk om tijdig, nauwkeurig en volledig met deze portal te werken. Yacht kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die direct of indirect voortvloeit uit uw gebruik van de portal op een niet tijdige, onnauwkeurige en/of onvolledige manier. Yacht kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet beschikbaar zijn van de portal, inclusief voor onverwachte fouten en gebreken. Op het gebruik van de Supplier portal en deze Gebruikersvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Ingeval van geschillen is de rechter van Amsterdam bevoegd. 

Aanvullende voorwaarden

Deze Gebruikersvoorwaarden maken integraal deel uit van de door u gesloten c.q. te sluiten Supplier agreement met Yacht. Yacht behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze Gebruikersvoorwaarden te allen tijde en naar eigen goeddunken te wijzigen. Yacht zal vervolgens de gewijzigde voorwaarden op de Supplier portal plaatsen. Yacht zal uw gegevens vertrouwelijk gebruiken in overeenstemming met het Privacystatement Supplier portal. De meest actuele versie kunt u te allen tijde inzien via de portal.