Privacystatement Yacht Supplier portal Cover

Privacystatement Yacht Supplier portal

Het vertrouwen dat wij zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens willen we elke dag weer waarmaken. Lees hier hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wie zijn we

Wij zijn Yacht Group Nederland b.v.

Yacht Group Nederland b.v. en haar groepsmaatschappijen die onder Yacht Group Nederland actief zijn (hierna tezamen: Yacht of wij of we), gevestigd te Diemen, Diemermere 25, postcode 1112 TC verantwoordelijk voor de verwerkingen van jouw persoonsgegevens (Verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG).

Waarom verzamelen wij persoonsgegevens

Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens omdat Yacht een samenwerkingsovereenkomst heeft gesloten met een specifieke opdrachtgever (‘de Opdrachtgever’) waarin het proces van coördinatie, contractering, facturering, administratie en de daaraan gelieerde activiteiten samenhangend met het samenbrengen van vraag en aanbod van flexibele arbeid aan Yacht is uitbesteed. Vanaf de ingangsdatum van die samenwerkingsovereenkomst verlopen alle aanvragen van deze Opdrachtgever voor flexibele arbeid volledig via Yacht. Yacht sluit hiervoor een leveranciersovereenkomst (Supplier agreement) af met de leverancier(s).

Ten behoeve van het optimaliseren van het proces rondom het aanbieden van kandidaten (arbeidskrachten in dienst van leverancier en ZZP-ers) maakt Yacht gebruik van een supplier portal.

De informatie die we op de supplier portal verwerken, verwerken we;

 • om de Supplier agreement goed en efficiënt te kunnen uitvoeren;

 • op grond van een gerechtvaardigd belang dat in overeenstemming is met, of voortvloeit uit, de aangegeven doelen (waarom verwerken we persoonsgegevens); dit doen we op grond van een zorgvuldige beoordeling en belangenafweging;

Van wie verzamelen wij persoonsgegevens

Wij verzamelen persoonsgegevens van:

kandidaten

dit kunnen zijn:

 • arbeidskrachten in dienst van leverancier die via Yacht worden voorgesteld aan de Opdrachtgever ten behoeve van werkzaamheden middels doorleen via Yacht en onder leiding en toezicht van de Opdrachtgever

 • zelfstandige ondernemers (ZZP’ers) die door Opdrachtgever geselecteerd en door leverancier aangeboden en waarvoor Yacht optreedt als contractmanager

contactpersonen

 • contactpersonen van leveranciers die betrokken zijn bij de uitvoering van de van toepassing zijnde Supplier agreement en toegang hebben tot de Supplier portal

Wanneer verzamelen wij persoonsgegevens

Wij verzamelen persoonsgegevens bijvoorbeeld als;

 • de leverancier een kandidaat via Yacht aanbiedt aan de Opdrachtgever teneinde werkzaamheden uit te voeren bij de Opdrachtgever;

 • de leverancier de contactgegevens van de contactpersoon, die optreedt namens de leverancier, aan ons heeft verstrekt.

De gegevens van kandidaten worden via de leverancier verstrekt en zijn niet direct van de kandidaten verkregen:

De leverancier dient de kandidaat die wordt aangeboden te informeren en te zorgen voor een rechtsgeldige grondslag om de persoonsgegevens aan ons door te geven. De kandidaat kan bijvoorbeeld toestemming hebben gegeven of de verstrekking maakt onderdeel uit van de overeenkomst die is gesloten tussen de leverancier en de kandidaat. Zodra de kandidaat door de Opdrachtgever is geselecteerd is het Privacystatement YACHT van toepassing. De leverancier dient de kandidaat hierover te informeren en te verwijzen naar voornoemde privacystatements.  

Welke persoonsgegevens verzamelen wij

We verwerken de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn ten behoeve van het aanbieden van de juiste kandidaat op de door de Opdrachtgever aangeboden vacature. Wij vragen enkel informatie te verstrekken die juist en relevant is.

Meer specifiek gaat het om de volgende persoonsgegevens:

kandidaat:

 • (roep)naam en achternaam

 • tarief

 • type contract (ZZP of loondienst)

 • CV

Wij roepen op om enkel CV’s aan te bieden met voor de aangeboden functie relevante gegevens zoals werkervaring en opleiding.

contactpersonen leverancier:

 • voornaam en achternaam

 • e-mailadres

 • telefoonnummer

 • vakgebied waarin leverancier levert

Hoe lang bewaren wij de persoonsgegevens

Persoonsgegevens bewaren we niet langer dan noodzakelijk.

Indien de kandidaat niet door de Opdrachtgever wordt geselecteerd, verwijderen we de persoonsgegevens in ieder geval binnen zes weken nadat de kandidaat is aangeboden.

Indien de kandidaat wordt geselecteerd en door Yacht wordt in- en doorgeleend aan de Opdrachtgever, bewaren we de persoonsgegevens conform de wettelijke termijnen, waaronder die uit de Wet Inleen-en ketenaansprakelijkheid.

Indien de ZZP-er wordt geselecteerd en door Yacht wordt gecontracteerd, bewaren we de (persoons)gegevens conform de fiscale termijn van zeven jaar.

Ingeval van bepaalde omstandigheden zoals een claim of gerechtelijk bevel kunnen we genoodzaakt zijn en een gerechtvaardigd belang hebben om de persoonsgegevens langer te bewaren dan de hierboven genoemde termijnen. De gegevens worden in dat geval enkel bewaard voor zover noodzakelijk voor dat doel.

Met wie kunnen wij de persoonsgegevens delen

Yacht kan de persoonsgegevens doorgeven aan de volgende (categorieën) ontvangers:

 • de Opdrachtgever die de vacature aanbiedt en met wie wij de samenwerkingsovereenkomst zijn aangegaan;

 • voor administratieve doeleinden: bedrijven die deel uitmaken van de Randstad N.V. zoals Randstad Groep Nederland en Randstad N.V. (de gegevens worden niet gedeeld voor commerciële doeleinden);

 • onderaannemers/leveranciers (zoals gegevensverwerkers) die namens Yacht diensten verlenen of opdrachten uitvoeren. Deze ontvangers hebben alleen toegang tot de gegevens die zij nodig hebben om hun taken uit te voeren en zijn gebonden aan contractuele verplichtingen;

 • overheidsinstanties en andere instanties indien wij van mening zijn dat we daartoe verplicht of gerechtigd zijn.

En in alle overige gevallen waarin wij hiertoe kunnen worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis.

Het delen van de persoonsgegevens geschiedt op basis van toestemming, gerechtvaardigd belang en/of ter uitvoering van de Supplier agreement in overeenstemming met de doelen zoals genoemd bij “Waarom verzamelen wij jouw persoonsgegevens?”

De persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven of opgeslagen buiten Nederland. Yacht heeft de nodige maatregelen genomen om te verzekeren dat de doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd. De persoonsgegevens kunnen worden verstuurd naar een of meerdere landen binnen of buiten de Europese Unie en daar worden verwerkt. Wij zullen persoonsgegevens alleen naar landen buiten de EU doorgeven waarvan de Europese Commissie van mening is dat daar een afdoende mate van bescherming is of waar Yacht of haar groepsmaatschappijen of de ontvangers passende veiligheidsmaatregelen heeft genomen om de privacy van persoonsgegevens te waarborgen. Voor vragen hierover zie contactgegevens hieronder.

Rechten van betrokkenen (kandidaten en contactpersonen

Betrokkenen hebben het recht om een verzoek in te dienen voor;

 • inzage in de persoonsgegevens die wij verwerken;

 • rectificatie van diens persoonsgegevens;

 • verwijdering van diens persoonsgegevens, of beperking van verwerking daarvan (tenzij wij een goede reden hebben, zoals bijvoorbeeld een wettelijke verplichting, om de persoonsgegevens niet te verwijderen of de verwerking te beperken);

 • beperking van -of een bezwaar over- de verwerking van diens persoonsgegevens;

 • overdracht van diens gegevens.

In geval van een verzoek als voornoemd, zullen wij ter bescherming van de persoonsgegevens, de identiteit van de betrokkene moeten kunnen vaststellen.

Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming dat enkel gebaseerd is op geautomatiseerde verwerking met inbegrip van profilering.

Vragen, opmerkingen, klachten of (vermoeden) datalek

Ingeval van vragen of een verzoek dan kan dit óf via de contactpersoon van de leverancier of via het privacy team/functionaris gegevensbescherming via privacy@randstadgroep.nl. Indien er klachten zijn, dan horen we dat graag, zodat we kunnen helpen en zo nodig onze dienstverlening/werkprocessen kunnen aanpassen/verbeteren. Betrokkenen hebben ook het recht om een klacht in te dienen over de verwerking van hun persoonsgegevens bij de Autoriteit persoonsgegevens.

Is er sprake van een (vermoeden van) een datalek, bijvoorbeeld vanwege verlies of ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens, laat het ons dan direct weten door dit te melden via datalek@randstadgroep.nl.

Beveiliging

Yacht doet er alles aan om persoonsgegevens optimaal te beschermen. Wij doen dat aan de hand van ons informatiebeveiligingsbeleid. Wij hebben daartoe, rekening houdend met de laatste stand van de techniek, fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen getroffen om onrechtmatig gebruik te voorkomen. Deze maatregelen worden regelmatig geëvalueerd en waar nodig geactualiseerd.

Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan gegevensverwerkers die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, is Yacht met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.

Een ieder dient zich bewust te zijn van de eigen verantwoordelijk voor de beveiliging van computerapparatuur, telefoon en internetverbinding en dat een internetverbinding nooit 100% veilig is. De verzending van persoonsgegevens via internet geschiedt dan ook op eigen risico.

Wijzigingen

Yacht kan van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in haar Privacystatement. Het meest actuele Privacystatement is via deze pagina altijd te raadplegen. We raden aan het privacystatement regelmatig na te lezen. Deze versie is opgesteld op 16 maart 2022.