Jurist Bestuursrecht

Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG)
 • Groningen
 • Detachering
 • WO
 • 36 uur
 • Thuiswerken mogelijk
Astrid Tjoa avatar
Astrid Tjoa senior recruitment consultant

Als jurist werk je voor het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG). Het IMG is per 1 juli van start gegaan. Daarmee komt er één loket waar mensen terechtkunnen die schade hebben door bodembeweging vanwege gaswinning in Groningen. IMG is een zelfstandig bestuursorgaan en onafhankelijk. Ter ondersteuning van het IMG is er een uitvoeringsorganisatie.

Binnen het team BJA zijn we op zoek naar een ervaren en gedreven jurist algemene zaken. De jurist heeft drie rollen: de rol van klachtfunctionaris, de rol van WOB-jurist en de rol van AVG-jurist. In de rol van klachtfunctionaris is medewerker belast met de coordinatie en behandeling van hoofdstuk 9 Awb klachten. Als klachtfunctionaris zorg je ervoor dat de H9 Awb- klachten en vragen vanuit de Nationale ombudsman die bij het IMG binnenkomen tijdig, zorgvuldig en goed worden opgepakt. Ook draag je zorg voor een goede afstemming met management en bestuur over de inhoud en voortgang van de klachtbehandeling.

In de rol van WOB-jurist behandel je WOB-verzoeken. Je coördineert de verzameling van de gevraagde informatie en beoordeelt aan de hand van de Wob de eventuele verstrekking daarvan. In de rol van AVG-jurist behandel je AVG-verzoeken en adviseer je het IMG over allerhande AVG-kwesties. In voorkomende gevallen houdt de jurist zich ook bezig met andere algemene juridische vraagstukken zoals mandaten en overeenkomsten. 

Omschrijving taken

1. verantwoordelijk voor het goede verloop van de klachtbehandeling op grond van hoofdstuk 9 Awb. Daartoe wordt zorggedragen voor:

 • de registratie van klachten en het bewaken van de procedure (o.a. rappelleren);
 • het zelf behandelen van klachten;
 • het uitzetten van klachten bij en ondersteunen van klachtbehandelaars op het gebied van hoofdstuk 9 Awb;
 • het tijdig bespreken van de lopende klachten met de portefeuillehouder klachten binnen het bestuur van het IMG en het afdelingshoofd BJZ;
 • de contacten met de Nationale ombudsman;
 • de rapportage over klachten en de daaruit voortvloeiende verbetervoorstellen aan het management, en bestuur van het IMG;het opstellen en bijhouden van een richtlijn klachtbehandeling;
 • Nauwe samenwerking met de klachtfunctionaris voor andere klachten dan H9 Awb. De samenwerking behelst onder meer: beoordeling van de klacht, afstemming rapportages voor MT en bestuur en gezamenlijke behandeling gecombineerde klachten.

2. verantwoordelijk voor de behandeling van WOB-verzoeken en AVG-verzoeken die bij het IMG worden ingediend:

 • de registratie van het verzoek en het bewaken van de voortgang;
 • het opstellen van een beslissing op een verzoek;
 • het uitzetten van de geraagde informatie bij andere delen van de organisatie;
 • het tijdig bespreken van de lopende verzoeken met de portefeuillehouder WOB binnen het bestuur van het IMG;
 • de rapportage over WOB en AVG en de daaruit voortvloeiende verbetervoorstellen aan het management, en bestuur van het IMG;
 • het verstekken van adviezen over privacyvraagstukken in de breedste zin des woords aan andere afdeling, MT en bestuur.

Achtergrond opdracht

Afdeling Bestuurlijke en Juridische Zaken en Schadeafhandeling (BJZS):

De afdeling BJZ&S is het centrum van de bestuurlijke en juridische kennis van de ambtelijke ondersteuning aan het bestuur van het IMG en heeft drie hoofdtaken.

Ten eerste heeft de afdeling tot taak het afhandelen van schadeverzoeken. Daartoe beoordeelt de afdeling de zienswijzen die door aanvragers zijn ingediend naar aanleiding van het opgestuurde deskundigenrapport, en stelt het besluiten op de schadeaanvragen op.

Ten tweede draagt de afdeling zorg voor het beantwoorden van de (politiek) bestuurlijke en juridische vraagstukken op het werkterrein van het IMG, en adviseert het bestuur en de organisatie daarover. In die hoedanigheid beschikt de afdeling over hoogwaardige juridische kennis en ervaring op alle terreinen van het recht waarmee IMG te maken heeft. Deels gaat het daarbij om kernactiviteiten van het IMG waarbij met grote diepgang geadviseerd kan worden, deels om slechts incidenteel voorkomende zaken waarbij brede kennis en ervaring van groot belang is. De derde hoofdtaak betreft het behandelen van bezwaren en beroepen die zijn ingediend/ingesteld tegen de besluiten op aanvraag voor schade.

De afdeling bestaat uit meerdere teams: team Fysieke Schade Complex, team Fysieke Schade Regulier (3 teams), team Waardedaling & Immaterieel, team Bezwaar & Beroep, en team Bestuurlijke en Juridische Advisering.

BJZ&S wordt geleid door het afdelingshoofd BJZ&S. Het afdelingshoofd en de teammanagers vormen gezamenlijk het MT van BJZ&S. In totaal werken er zo’n 200 medewerkers bij BJZ&S. Het juridische werkterrein van het IMG is bijzonder. Het IMG handelt op grond van de Tijdelijke wet Groningen (TwG) schade af met toepassing van het privaatrecht via een bestuursrechtelijke procedure. Daarvoor is kennis van zowel het privaatrecht, in het bijzonder het schadevergoedingsrecht en het aansprakelijkheidsrecht, maar ook van het bestuursrecht, essentieel. De aan het IMG toegewezen taak is nieuw, is juridisch nog niet uitgekristalliseerd en er is vrijwel geen jurisprudentie. Dit vergt creativiteit en een bijzonder goed rechtsgevoel om aan de taak een goede invulling te geven. BJA speelt een belangrijke rol in de rechtsontwikkeling van de wettelijke taak.

Naast de specifieke juridische taak op het vlak van het aansprakelijkheidsrecht en het schadevergoedingsrecht, staat BJA ook aan de lat voor de advisering over en behandeling van de algemeen juridische vraagstukken zoals mandaten, de Wet openbaarheid van bestuur (WOB), AVG- verzoeken, de klachtbehandeling op grond van artikel 9 Algemene wet bestuursrecht (Awb) en het opstellen van overeenkomsten.

Functie-eisen

Voor deze opdracht zoeken wij een kandidaat die beschikt over:

 • Een afgeronde juridische opleiding op WO niveau, bij voorkeur met een bestuursrechtelijke focus.
 • Uitgebreide werkervaring met het behandelen van klachten, WOB en AVG.
 • Aantoonbare ervaring met het behandelen van complexe en gevoelige dossiers waar tegengestelde belangen spelen, buiten of binnen de (rijks)overheid.
 • Aantoonbare ervaring in het werken in een politiek-bestuurlijke omgeving. 
 • Aantoonbaar inzicht in organisatorische, procesmatige en vakinhoudelijke strategische samenhangen in bredere context dan het eigen werkterrein.
 • Aantoonbare kennis van het bestuursrecht, in het bijzonder het behandelen van Wob-verzoeken en klachten in de zin van H9 Awb.

Competenties

 • Je kunt goed samenwerken, bent overtuigend en kunt effectief beïnvloeden.
 • Je bent analytisch sterk, kunt plannen en organiseren.
 • Je bent doortastend.
 • Je bent proactief en in staat om in teamverband en zelfstandig te kunnen werken.
 • Je beschikt over organisatie- en bestuurssensitiviteit en kunt goed netwerken. 

Arbeidsvoorwaarden

Het betreft een tijdelijke opdracht voor 32-36 uur per week voor de duur van 1 jaar, met de optie tot verlenging.

Je voert de opdracht als interim jurist in dienst van Yacht uit. Het salaris zal worden vastgesteld op basis van de salarisschalen voor Rijksambtenaren en is afhankelijk van kennis en ervaring.

Als interim-professional ben je in dienst bij Yacht en werk je aan verschillende projecten bij één of meerdere van onze opdrachtgevers. Via onze Yacht Academy volg je gerichte opleidingen zodat je kennis en kunde blijven groeien. Je kunt bovendien rekenen op heldere loopbaanpaden die je doorgroeimogelijkheden vanaf de eerste dag inzichtelijk maken. Zo groei je sneller bij Yacht dan als je ergens vast in dienst bent. 

Bedrijfsinformatie

Na een halve eeuw gaswinning in Groningen, resulterend in een omvangrijk aantal aardbevingen, is er schade ontstaan aan de huizen en gebouwen van de bewoners, instellingen, organisaties en ondernemers in het gebied. Het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG; voorheen Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen) is het zelfstandig bestuursorgaan dat schade als gevolg van gaswinning in het Groningenveld en de gasopslag Norg afhandelt.

Te denken valt aan de fysieke schade aan woningen en infrastructurele of waterbouwkundige werken, immateriële schade en waardedaling van woningen.

Verder is het IMG verantwoordelijk voor het herstel van acuut onveilige situaties ten gevolge van de gaswinning in Groningen of de gasopslag in Norg. Het IMG is gevestigd in Groningen en heeft ruim 400 medewerkers.

Solliciteren

Inclusiviteit en diversiteit

Uiteraard staat deze vacature open voor iedereen die zich hierin herkent. We geloven dat diverse teams van belang zijn voor ons als lerende organisatie, die voorop wil blijven lopen in de wereld van werk. Want juist verschillen tussen mensen zorgen voor groei. Van collega's, klanten, kandidaten en daarmee van Yacht. Heb jij een uniek talent? We ontmoeten je graag.

Astrid Tjoa avatar
Astrid Tjoa senior recruitment consultant

Vragen?

recruiter Astrid Tjoa

Astrid Tjoa

senior recruitment consultant

Het sollicitatieproces

1  van 5

Je sollicitatie en cv worden doorgenomen door Astrid Tjoa

2  van 5

Binnen 5 werkdagen ontvang je een reactie

3  van 5

Is er een match, dan plannen we een persoonlijke kennismaking

We onderzoeken samen jouw ambitie en mogelijkheden

4  van 5

Daarna word je (eventueel) voorgesteld bij onze opdrachtgever

Wanneer de klik er is, ga je starten bij je nieuwe uitdaging!

5  van 5

Afhankelijk van het soort dienstverband (interim, zzp of vast), ontvang je van ons een aanbod